« poprzedni punkt  następny punkt »


5. Tranzystory bipolarne

Definicja 6.9. Tranzystor bipolarny zwany też warstwowym jest elementem półprzewodnikowym o trzech zaciskach, stanowiącym kombinację dwóch złączy p-n, wytworzonych w jednej płytce półprzewodnika.

Procesy zachodzące w jednym złączu oddziałują na drugie złącze. Nośnikami ładunku elektrycznego są elektrony i dziury. Możliwe jest przy tym dwojakie uszeregowanie obszarowo różnym typie przewodnictwa: p-n-p (rys.6.17a) i n-p-n (rys.6.17b), dające dwa przeciwstawne typy tranzystorów.

Rys. 6.17. Model struktury i symbole graficzne tranzystorów bipolarnych

Zasada działania obu typów tranzystorów jest jednakowa, różnice występują tylko w polaryzacji zewnętrznych źródeł napięcia i kierunku przepływu prądu. W tranzystorze bipolarnym poszczególne obszary półprzewodnika stykające się z elektrodami zewnętrznymi (zaciskami) są oznaczone: E - emiter, C - kolektor, B - baza.

Znaczną większość produkowanych tranzystorów stanowią tranzystory krzemowe wykonane metodą dyfuzji. Ich budowę pokazano na rys. 6.18.

Rys. 6.18. Budowa tranzystora bipolarnego epiksjalno-planarnego

Struktury półprzewodnikowe tranzystorów są umieszczane w hermetycznie zamkniętych obudowach metalowych, ceramicznych lub plastykowych. Obudowa ta nie tylko chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, umożliwia ich montowanie w układach dyskretnych, ale również skutecznie odprowadza ciepło z elementu.


5.1. Zasada działania

Działanie tranzystora bipolarnego zostanie omówione na przykładzie tranzystora n-p-n w stanie pracy aktywnej.

W stanie równowagi, bez polaryzacji (UEB = 0 i UCB = 0) jak na rys. 6.19a, przechodzenie elektronów z emitera i kolektora do bazy tranzystora i dziur z bazy do obu przylegających obszarów jest hamowane przez pole wytworzone przy obu złączach.

Rys. 6.19. Położenie barier potencjału w tranzystorze bipolarnym

Spolaryzowanie złącza emiterowego w kierunku przewodzenia przez przyłożenie napięcia ujemnego na emiter względem bazy, powoduje obniżenie bariery emiterowej (rys. 6.19b). Przez złącze emiter-baza płynie prąd dyfuzyjny, podobnie jak w diodzie. Wskutek obniżenia UD w złączu zwiększa się liczba elektronów wprowadzanych do bazy i zmniejsza liczba dziur wprowadzanych do emitera. Nadmiarowe elektrony wprowadzane do wąskiej bazy poruszają się ruchem dyfuzyjnym do kolektora, przy jednorodnie domieszkowanym obszarze. Przy domieszkowaniu niejednorodnym obszaru bazy przepływ wstrzykniętych nośników jest przyspieszony działaniem pola elektrycznego, jakie pojawia się wtedy w obszarze bazy. Po drodze część tych elektronów rekombinuje z dziurami. Nadmiarowe dziury wprowadzane z obszaru bazy do emitera rekombinują z istniejącymi tam elektronami. Nie uczestniczą one w przepływie prądu kolektorowego i dlatego zmniejsza się ich liczbę przez odpowiednia konstrukcję tranzystora.

Złącze kolektor baza jest spolaryzowane w kierunku wstecznym (co odpowiada wyższemu potencjałowi kolektora niż bazy), wtedy pole elektryczne powoduje unoszenie nośników z obszaru bazy do obszaru kolektora. Wartość prądu kolektora może być regulowana przez zmianę bariery złącza emiterowego, czyli przez zmiany napięcia polaryzującego złącze emiter - baza.


5.2. Właściwości i parametry

Właściwości tranzystorów opisują rodziny charakterystyk statycznych oraz parametry dynamiczne. Charakterystyki statyczne : wyjściowe, wejściowe, przejściowe (prądowe) i sprzężenia przedstawiają związki między prądami emitera - IE, bazy - IB i kolektora - IC oraz napięciami: baza-emiter UBE, kolektor-emiter UCE, kolektor-baza UCB. Charakterystyki zostaną zdefiniowane dla tranzystora n-p-n w układzie połączeń WE, jak na rys. 6. 20, gdzie emiter - E jest wspólnym zaciskiem wejścia i wyjścia.

Rys. 6.20. Tranzystor bipolarny w układzie pracy WE

Zewnętrze źródła napięcia stałego EB i EC służą do polaryzacji dwóch złączy tranzystora: kolektor-baza (złącze kolektorowe) i emiter-baza (złącze emiterowe). Możliwe są cztery warianty polaryzacji, odpowiadające czterem różnym stanom pracy, przedstawionym w tabl. 6.1.

Tabela 6.1.

STAN PRACY POLARYZACJA ZŁĄCZA EMITEROWEGO POLARYZACJA ZŁĄCZA KOLEKTOROWEGO
Aktywny w kierunku przewodzenia w kierunku wstecznym
Nasycenia w kierunku przewodzenia

w kierunku przewodzenia

Odcięcia (zatkania) w kierunku wstecznym w kierunku wstecznym
Inwersyjny w kierunku wstecznym w kierunku przewodzenia

W obwodzie wejściowym (baza-emiter) oprócz źródła EB może znajdować się źródło sygnału, a w obwodzie wyjściowym (kolektor-emiter) obciążenie.

Między napięciami i prądami zachodzą następujące relacje:

     UCE = UBE + UCB(6.19)     
     IE = - (IC + IB)(6.20)     

Zależność (6.20) spełniona jest również dla małych przyrostów prądów

     D IE = - (D IC + D IB)(6.21)     

Definicja 6.10. Charakterystykami wyjściowymi tranzystora bipolarnego nazywamy związki IC = f(UCE), przy różnych wartościach prądu bazy IB (parametr rodziny krzywych).

Rys. 6.21 Charakterystyki wyjściowe tranzystora bipolarnego w układzie WE

Na charakterystyka wyjściowych, pokazanych na rys. 6.21 można wskazać zakresy pracy wymienione w Tabl. 6.1. Najczęściej wykorzystuje się zakres aktywny, w którym złącze emiter-baza jest spolaryzowane w kierunku przewodzenia (UBE > 0), a złącze kolektor-baza w kierunku wstecznym (UCB > O). Tranzystor ma wtedy właściwości wzmacniające, które przejawiają się współczynnikami wzmocnienia prądowego wielkosygnałowego w układzie WE:

     ½ UCE=const(6.22)     

małosygnałowego w układzie WE:

     ½ D UCE® 0(6.23)     

Wartości b i b 0 nie różnią się zbytnio od siebie i wynoszą od kilkunastu do kilkuset. Są one funkcjami prądu kolektora IC i temperatury.

Podobne zależności obowiązują w stosunku do prądu kolektora IC i prądu emitera IE. Współczynnik

     ½ UCB=const(6.23)     

jest wielkosygnałowym współczynnikiem wzmocnienia prądowego w układzie WB (wspólna baza), a

     ½ D UCB® 0(6.24)     

nosi nazwę małosygnałowego współczynnika wzmocnienia prądowego w układzie WB. Typowe wartości współczynnika a 0 zawierają się w zakresie 0,900 ¸ 0,995. Między wzmocnieniami prądowymi w układzie WE i WB zachodzą związki

          (6.25)     

Należy zwrócić również uwagę, że w stanie aktywnym prąd kolektora IC niewiele zależy od napięcia UCE, w dużym zakresie jego zmian. Rezystancja wyjściowa, będąca współczynnikiem nachylenia charakterystyk wyjściowych w stanie aktywnym

     ½ IB=const(6.26)     

przyjmuje dużą wartość, wynoszącą dla tranzystorów małej mocy 10 kW ¸ 1 MW.

Zakres aktywny jest ograniczony od dołu tzw. odcięciem czyli stanem nieprzewodzenia, a z lewej strony nasyceniem. Te dwa stany tranzystora wykorzystuje się przy pracy przełącznikowej tranzystora, gdy pracuje jako klucz elektroniczny, czyli przełącznik.

W zakresie nasycenia oba złącza są spolaryzowane w kierunku przewodzenia (UBE > 0, UCB < 0). Złącze kolektor-baza zaczyna przewodzić, gdy napięcie kolektor-emiter osiągnie wartość napięcia nasycenia UCE = UCEsat, wynoszącą od 0,2 do pojedynczych woltów. Odpowiada to zwarciu na zaciskach kolektor-emiter. Rezystancja wyjściowa tranzystora w nasyceniu

     (6.27)     

jest bardzo mały i wynosi od ułamka do kilkudziesięciu omów.

W zakresie odcięcia obydwa złącza są spolaryzowane w kierunku wstecznym (UBE < 0, UCB > 0). Stan ten odpowiada rozwarciu na zaciskach kolektor-emiter. Prąd płynący jest bardzo mały. Granicę między zakresem aktywnym stanowi prąd zerowy ICE0 = IC½ IB=0 .

Praktyczne wykorzystanie pola charakterystyk wyjściowych tranzystora jest ograniczone: dopuszczalnym napięciem kolektor-emiter UCEmax, dopuszczalnym prądem kolektora ICmax oraz dopuszczalnymi stratami mocy PCmax.

Definicja 6.11. Charakterystykami wejściowymi tranzystora bipolarnego nazywamy związki IB = f(UBE), przy różnych wartościach prądu bazy UCE (parametr rodziny krzywych).

Ponieważ złącze baza-emiter jest diodą, więc charakterystyka wejściowa tranzystora jest praktycznie identyczna z charakterystyką diody w kierunku przewodzenia. Charakterystyki wejściowe tranzystora w układzie WE pokazano na rys. 6.22.

Rys. 6.22. Charakterystyki wejściowe tranzystora w układzie WE

Wpływ napięcia UCE jest niewielki. Na charakterystykach wejściowych wyróżnia się napięcie progowe (włączenia) poniżej którego prąd bazy IB jest bardzo mały. Wartość napięcia progowego dla tranzystorów krzemowych wynosi UT0 = 0,5 ¸ 0,8 V. Dla określenia stopnia obciążenia źródła sygnału prze tranzystor wprowadza się pojecie rezystancji wejściowej

     ½ UCE=const(6.28)     

Wynosi ona od kilkuset omów do kilkuset kiloomów.

Charakterystyki prądowe IC = f(IB) i charakterystyki sprzężenia zwrotnego UBE = f(UCE), pokazane na rys. 6.23., są wykorzystywane znacznie rzadziej niż omówione wyżej charakterystyki wyjściowe i wejściowe.

Rys. 6.23. Charakterystyki tranzystora w układzie WE: a) prądowe: b) sprzężenia zwrotnego

Warto zauważyć, że nachylenie charakterystyki prądowej określa współczynnik wzmocnienia prądowego b0 w układzie WE.

Do parametrów dynamicznych tranzystorów bipolarnych należą parametry różniczkowe i parametry impulsowe.

Parametry różniczkowe są wielkościami opisującymi właściwości tranzystora przy małych sygnałach prądu zmiennego. Sygnały te występują najczęściej na tle sygnałów stałych o znacznych wartościach, polaryzujących w odpowiedni sposób elektrody tranzystora, tzn. ustalających punkt pracy na charakterystykach statycznych. Do parametrów różniczkowych należą omówione wyżej współczynniki wzmocnienia: a0 i b0 oraz rezystancje wyjściowa rce i wejściowa rbe. W zakresie małych częstotliwości parametry różniczkowe są wielkościami rzeczywistymi, a w zakresie wielkich częstotliwości są wielkościami zespolonymi, a ich moduły i argumenty zależą od częstotliwości.

Właściwości częstotliwościowe tranzystora bipolarnego charakteryzują:

     fT » fb b0(6.29)     

Między wymienionymi częstotliwościami zachodzą relacje

     fb < fT < fa(6.30)     

przy czym zależność współczynnika wzmocnienia prądowego b0 od częstotliwości ma postać

     (6.31)     

W analizie układów elektronicznych tranzystorowi bipolarnemu przyporządkowuje się schemat zastępczy. Jedną z prostszych postaci schematu jest tzw. postać hybryd p układu WE, słuszną w zakresie aktywnym dla małych sygnałów i częstotliwości, przedstawiono na rys. 6.24.

Rys. 6.24. Schemat zastępczy hybryd p układu WE tranzystora bipolarnego

Na schemacie tym, oprócz omówionych wcześniej parametrów, występuje dodatkowa rezystancja rb'b. Jest to rezystancja obszaru bazy tranzystora między doprowadzeniem zewnętrznym B a bazą wewnętrzną B'. Wynosi ona od kilkunastu do kilkudziesięciu omów. W zakresie większych częstotliwości należy również uwzględnić pojemności złączy, które zostały zaznaczone liniami przerywanymi.

Parametry impulsowe opisują procesy przejściowe podczas przełączania miedzy stacjonarnymi stanami tranzystora, którymi są stan odcięcia i stan nasycenia. Przy przełączaniu tranzystora w układzie We impulsem zbliżonym do prostokątnego (rys.6.25a) otrzymuje się przebieg napięcia wyjściowego uce (rys.6.25b).

Rys. 6.25. Przebiegi napięcia wejściowego (a) i wyjściowego (b) przy przełączaniu tranzystora

Do parametrów impulsowych należą:

czas opóźnienia - td* czas magazynowania - ts
czas narastania - tr* czas opadania - tf

Czas opóźnienia i czas narastania tworzą w sumie czas włączania ton tranzystora

     ton = td + tr(6.32)     

Suma czasów magazynowania i opadania stanowi czas wyłączania toff tranzystora

     toff = ts + tf(6.33)     


« poprzedni punkt  następny punkt »