« poprzedni punkt  następny punkt »


6. Tranzystory unipolarne

Definicja 6.12. Elementy półprzewodnikowe, których wspólną cecha jest pośrednie oddziaływanie pola elektrycznego na rezystancję półprzewodnika lub na rezystancję cienkiej warstwy nieprzewodzącej nazywamy tranzystorami unipolarnymi, lub inaczej tranzystorami polowymi.

Teoretycznie sterowanie pracą tranzystora unipolarnego może się odbywać bez poboru mocy. W działaniu bierze udział tylko jeden rodzaj nośników ładunku, stad nazwa unipolarny.

Do tranzystorów unipolarnych należą:

Budowa, zasada działania i właściwości tranzystorów unipolarnych zostaną omówione na przykładzie tranzystorów złączowych.


6.1. Tranzystory złączowe FET: budowa i właściwości

Tranzystor unipolarny złączowy składa się zasadniczo z warstwy półprzewodnika typu n (w tranzystorach z kanałem typu n) lub półprzewodnika typu p (z kanałem p).Warstwa ta tworzy kanał. Do obu końców kanału są dołączone elektrody. W obszar kanału wdyfundowuje się domieszki dające obszary przeciwnego znaku niż kanał: do kanału n - domieszki akceptorowe (p+), do kanału p domieszki donorowe (n+) . Wyprowadzenie zewnętrzne tych obszarów nazywa się bramką. Między kanałem i bramką tworzy się złącze p-n . Budowa tranzystora z kanałem n pokazana została na rys. 6.26.

Rys. 6.26. Tranzystor unipolarny z kanałem n

Tranzystor unipolarny FET ma trzy elektrody:

 1. źródło - S (ang. Source), jest elektrodą, z której wpływają nośniki ładunku do kanału; IS - prąd źródła
 2. dren - D (ang. Drain), jest elektrodą, do której dochodzą nośniki ładunku; ID - prąd drenu, UDS - napięcie dren-źródło
 3. bramka - G (Gate), jest elektrodą sterującą przepływem ładunku; IG - prąd bramki, UGS - napięcie bramka-źródło.

Źródło i dren tranzystora są zawsze spolaryzowane tak, aby umożliwić przepływ nośników większościowych przez kanał w kierunku od źródła do drenu. Przykłady polaryzacji tranzystorów unipolarnych pokazano na rys. 6.27. W tranzystorze z kanałem typu p od źródła do drenu przepływają dziury, a z kanałem n - elektrony. Złącze bramka-kanał dla obu typów tranzystorów powinno być spolaryzowane w kierunku wstecznym.

Rys. 6.27. Polaryzacja tranzystorów unipolarnych FET: a) z kanałem n, b) z kanałem p

W pobliżu złącza p-n powstaje warstwa zaporowa, nazywana obszarem ładunku przestrzennego, pozbawiona nośników ruchomych. Ze względu na niejednakowe domieszkowanie warstwa ta głębiej wnika w obszar kanału niż bramki. Warstwa zaporowa ma dużą rezystancję, powoduje więc zmniejszenie czynnego przekroju kanału, przez który przepływa prąd. Wraz ze wzrostem polaryzacji złącza p-n w kierunku wstecznym (zwiększanie UGS) rozszerza się warstwa zaporowa (głębiej wnika w kanał). Zatem dla ustalonego napięcia dren-źródło rezystancja kanału, a więc prąd drenu będzie funkcją napięcia bramka -źródło. Sterowanie przepływem prądu w tranzystorze unipolarnym zachodzi wskutek zmian pola elektrycznego, co się nazywa efektem polowym

Tranzystory unipolarne, podobnie jak tranzystory bipolarne, charakteryzują się dla dużych wartości sygnałów parametrami statycznymi i dla małych sygnałów zmiennych parametrami dynamicznymi. Właściwości statyczne opisują rodziny charakterystyk przejściowych i wyjściowych.

Definicja 6.13. Charakterystyką przejściową (bramkową) nazywamy zależność prądu drenu od napięcia bramka-źródło ID = f (UGS), przy ustalonej wartości napięcia dren-źródło UDS (rys. 6.28a)

Rys. 6.28. Charakterystyki statyczne tranzystora unipolarnego: a) przejściowe, b) wyjściowe

Wielkościami charakterystycznymi krzywych są:

Charakterystyki przejściowe zależą od temperatury i przy różnych wartościach przecinają się w punkcie A(UGsz,IDsz). W punkcie A współczynnik temperaturowy zmian ID jest równy zero i ten punkt powinien być dobierany jako punkt pracy.

Definicja 6.14. Charakterystyką wyjściową (drenową) nazywamy zależność prądu drenu od napięcia dren-źródło ID = f (UDS), przy ustalonej wartości napięcia bramka-źródło UGS. (rys. 6.28b).

Wyróżnia się trzy zasadnicze zakresy tych charakterystyk

 1. zakres liniowy lub triodowy - "1", ograniczony wartością UDSsat, w którym tranzystor zachowuje się jak rezystor półprzewodnikowy; prąd ID ze wzrostem napięcia UDS wzrasta w przybliżeniu liniowo
       (6.34)     

  gdzie: C1 i C2 - stałe zależne od parametrów struktury i technologii wykonania tranzystora

 2. zakres nasycenia, lub pentodowy - "2", zakres wykorzystywany zawsze przy pracy tranzystora unipolarnego w układzie wzmacniacza; napięcie UDS bardzo nieznacznie wpływa na wartość prądu drenu, natomiast bramka zachowuje zdolności sterowania
       (6.35)     

  przy czym wykładnik potęgi n przyjmuje się najczęściej równy dwa.

 3. Zakres powielania lawinowego - "3"; w normalnej pracy nie wykorzystywany ze względu na możliwość trwałego uszkodzenia tranzystora.

W zakresie małych sygnałów zmiennych przyjmuje się, oprócz składowych stałych (polaryzujących) składowe zmienne o małych wartościach. Przebieg dla składowych zmiennych ma postać

     (6.36)     

gdzie współczynniki tego równania wyrażają się:

     ½ UDS.= const      ½ UGS.= const(6.37)     

Konduktancja wzajemna gm jest nachyleniem charakterystyki bramkowej i wynosi kilka milisimensów. Rezystancja drenu lub rezystancja wyjściowa rds jest nachyleniem charakterystyki drenowej. W zakresie liniowym wartości jej są niewielkie, natomiast w zakresie nasycenia są rzędu kilkudziesięciu do kilkuset omów. Wyrażenie (6.36) ma swoja interpretacje układową w postaci schematu zastępczego przedstawionego na rys. 6.29.

Rys. 6.29. Małosygnałowy schemat zastępczy tranzystora unipolarnego

W zakresie większych częstotliwości należy uwzględnić również pojemności tranzystora: bramka-dren Cgd, bramka-źródło Cgs i dren-źródło Cds. Zaznaczone je liniami przerywanymi na rys. 6.29.


« poprzedni punkt  następny punkt »