Sylabus
Wykłady
Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce i świecie
Organizacja księgowości i jej prowadzenie
Zasady ewidencji księgowej
Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa
Warianty i zasady ustalania wyniku finansowego
Techniczne formy oraz organizacja prowadzenia księgowości
Rachunkowość kapitału intelektualnego przedsiębiorstw i organizacji
Wartość pieniądza w czasie
Finanse oraz działalność finansowa przedsiębiorstw
1. Finanse oraz działalność finansowa przedsiębiorstwa
3. Uwarunkowania i ograniczenia działalności finansowej przedsiębiorstwa
4. Dane liczbowe konieczne do podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie
5. Rachunek ekonomiczny jako podstawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa
Analiza finansowa przedsiębiorstw na potrzeby zarządzania
Planowanie oraz zarządzanie operacyjne i strategiczne
Rynek finansowy i jego funkcjonowanie
Skorowidz
Wyjście