Wykłady

 1. Podstawowe pojęcia. Podejście statystyczne, metodologia eksploracji danych i KDD.
 2. Zmienne losowe i ich rozkłady gęstości, graficzna prezentacja danych, histogramy.
 3. Wskaźniki położenia i rozproszenia. Wstęp do estymacji parametrycznej.
 4. Prawo wielkich liczb, centralne twierdzenie graniczne. Estymatory. Zasada największej wiarogodności.
 5. Zależności wielowymiarowe danych w próbce. Regresja liniowa. Dyskryminacja liniowa.
 6. Estymacja przedziałowa.
 7. Testowanie hipotez statystycznych.
 8. Probabilistyczne metody klasyfikacji. Naiwny klasyfikator bayesowski.
 9. Schematy testowania klasyfikatorów: cross-validation, leave-one-out. Estymacja rozkładu metodą najbliższych sąsiadów.
 10. Drzewa decyzyjne. Entropia.
 11. Reguły decyzyjne i ich parametry. Algorytm AQ i CN2.
 12. Reguły asocjacyjne, algorytm Apriori.
 13. Metody grupowania (analiza skupień). Algorytm k-means, centroidów, minimalnego drzewa rozpinającego.
 14. Proces KDD, znaczenie wstępnej obróbki danych. Problem indukcji i selekcji cech.