Zastosowania eLearningu w szkolnictwie wyższym i biznesie
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS