INNE RELIGIE:

Oprócz dwóch głównych Religi jakimi są Buddyzm i Shinto, w Japonii występuje wiele innych. Można wymienić 4 najważniejsze:

 

Chrześcijaństwo:

Chrześcijaństwo w Japonii może zostać podzielone na trzy okresy:

 • Początki oraz prześladowania:
  W sierpniu roku 1549 jezuita Francis Xavier przybył do Kagoshimy. Założył on misję na wyspie Kyushiu. Już po trzydziestu latach - w 1579 roku sześciu Daimyo (regionalnych władców militarnych) zostało nawróconych oraz około 100 000 ludności. Początkowo jezuici byli dobrze przyjmowani przez dowódcę armii Oda Nobunaga oraz generała Toyotomi Hideyoshi, jednakże w miarę jak siła jezuitów oraz chrześcijaństwa rosła na Kyushiu Toyotomi Hideyoshi zwrócił się przeciwko chrześcijanom i ukrzyżował 26. Tokugawa Ieyasu cesarz Japonii - początkowo po objęciu władzy w 1600 roku tolerował chrześcijan, lecz już w roku 1614 jego rząd wyjął spod prawa wszystkich chrześcijan oraz wygonił jezuitów. W tym momencie w Japonii było już ponad 300 000 chrześcijan, 3000 poddano egzekucji, a wielu innych prześladowano.
 • Odnowienie:
  Misjonarze powrócili w roku 1859 zaraz po tym jak izolacja Japonii rozpadła się. Nie mogli jednak jawnie nauczać do roku 1879. W czasie tych 20 lat cichego nauczania nawróciło się ponad 30 000 Japończyków. Grupy chrześcijańskie, które zostały rozbite 200 lat wcześniej odrodziły się. Jednakże bardzo trudno było misjonarzom (zarówno katolickim, jak i protestanckim) nawracać, bowiem w Japonii trwał okres powrotu do religii narodowej - Shinto - zwłaszcza w latach 30 XX w.
 • Po drugiej wojnie światowej:
  Po drugiej wojnie światowej władze okupacyjne pozwoliły na szerokie działanie misji chrześcijańskich. Lecz nie za bardzo im się udało. zaledwie 3 170 000 się nawróciło co nie było nawet 2,5 % japońskiej populacji. Do dziś chrześcijaństwo pozostaje wiara mniejszości. Japończycy przejmują tylko niektóre ceremonie, jak na przykład śluby. Chrześcijaństwo było i jest czymś obcym dla większości Japończyków.

   
 • Chrzescijanstwo we współczesnej Japonii (dane na rok 1997)

  Ołtarze, świątynie, kościoły, misje, inne:  9 164

  Duchowieństwo (kapłani, księża, zakonnicy):  55 780

  Wierni: 3 168 596

   

  Konfucjanizm:

  Pojawił się w Japonii około roku 402, wraz z "Dialogami" (spisanymi przez uczniów Konfucjusza), które wywarł duży wpływ na moralność i etykietę, przyjętą przez dwór cesarski.

  Jest on dla Japończyków kodeksem moralnym. Konfucjanizm opiera się na pięciu powinnościach:
  - powinność poddanego wobec pana
  - powinność syna wobec ojca
  - powinność żony wobec męża
  - powinność młodszego brata wobec starszego
  - powinność przyjaciół wobec siebie nawzajem

  Punktem wyjścia dla powstania tych zależności jest przekonanie, że człowiek, w odróżnieniu od zwierzęcia, może żyć tylko w rodzinie, która ma swoje oparcie w organizacji państwa.

  Ponadto konfucjanizm głosi pięć cnót, które powinien kultywować szlachetny człowiek. Są to:
  - wspaniałomyślność (jin)
  - sprawiedliwość (gi)
  - etykieta (rei)
  - wiedza (chi)
  - szczerość (shin)
   

  Twórcą tej religii był Konfucjusz (właśc. Kong Qiu, zw. także Kongfuzi), 551-479 p.n.e., chiń. filozof i myśliciel, twórca systemu filozoficznego zwanego konfucjanizmem.

  Taoizm:

  W Japonii Taoizm występował głównie pod postacią praktyk magicznych: wróżbiarstwa i astrologii - miały one wpływ na mitologię, zaś filozofia taoistyczna uprawiana przez jednostki: pustelników i bractwa pielgrzymujące, przygotowała grunt pod późniejsze pojawienie się zen.

  ZEN:

  Nurt w buddyzmie japońskim uformowany XII-XIII w.; rozwija nauki głoszone przez mnichów chińskiej szkoły buddyjskiej chan; odrzuca zewn. kult Buddy, koncentrując się na praktykach medytacyjnych w celu osiągnięcia satori i wyzwolenia z kręgu wcieleń; miał duży historyczny wpływ na kształt japońskiej kultury.