I.
Wprowadzenie do  języków zapytań (1)
II.
Wprowadzenie do  języków zapytań (2)
III.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (1)
  Wstęp
  1. Co to jest obiektowość?
  2. Obiekt
  3. Metody związane z obiektem
  4. Obiekt złożony
  5. Relatywizm obiektów
  6. Zasada wewnętrznej identyfikacji
  7. Powiązania pomiędzy obiektami
  8. Hermetyzacja i ukrywanie informacji
  9. Mechanizm komunikatów
  Podsumowanie
  Zadania
IV.
Pojęcia obiektowości w bazach danych (2)
V.
Podstawy semantyczne języków zapytań
VI.
Modele składu obiektów
VII.
Stos środowisk, rezultaty zapytań, funkcja nested
VIII.
Język SBQL (Stack-Based Query Language) (1)
IX.
X.
Dalsze własności SBQL
XI.
Operatory order by i group by
XII.
Przetwarzanie struktur nieregularnych
XIII.
Rozszerzenie języków zapytań o konstrukcje imperatywne
XIV.
Procedury, procedury funkcyjne, metody, reguły zakresu
XV.
Parametry procedur i metod, procedury rekurencyjne, optymalizacja poprzez modyfikację zapytań

 

3. Metody związane z obiektem

Identyfikacja stanu obiektu (np. odczytanie wartości jego atrybutów) oraz zmiany stanu obiektu są możliwe dzięki pewnym procedurom, funkcjom lub operacjom związanym z danym obiektem. W idealnym przypadku, nie powinna istnieć możliwość dostępu do obiektu (lub zmiany jego stanu) bez pośrednictwa metod zdefiniowanych przez projektanta (i/lub programistę). Koncepcja taka pokrywa się z założeniami pojęcia określanego jako abstrakcyjny typ danych (abstract data type, ADT) omawianego nieco dalej. W założeniu ma to przeciwdziałać nieodpowiedzialnym modyfikacjom obiektu (np. naruszeniom prywatności lub spójności przechowywanych w nim danych). W praktyce jednak to założenie okazało się zbyt mocne i w wielu przypadkach zbyt ograniczające. Istnieje szereg argumentów przeciwko takiemu podejściu; wyjaśnimy je przy okazji omawiania pojęcia hermetyzacji. Inaczej mówiąc, obiekty mogą być także obsługiwane przez pewne metody generyczne (np. podstawienie na atrybut, odzyskanie wartości atrybutu) wspólne dla wszystkich obiektów w ramach danego języka programowania.


Rys.10. Przykad obiektu KONTO wraz z metodami

Rys.10 przedstawia przykład obiektu KONTO, reprezentującego konto bankowe pewnego klienta banku, wraz z dostępnymi metodami przedstawionymi w postaci "otoczki" stanu obiektu. Ma to ilustrować fakt, że stan obiektu jest dostępny tylko przez metody. Takie rozumienie obiektu jest wprowadzane głównie na użytek modelowania pojęciowego i przedstawia sytuację od strony koncepcyjnej. Praktyczne rozwiązania w konkretnych językach lub systemach odbiegają od przedstawionego wyżej modelu, m.in. dlatego, że często metody są składnikami programów aplikacyjnych, a nie danych (w szczególności, nie są przechowywane w bazie danych razem z obiektami, lecz w pamięci operacyjnej w ramach programów). Powyższą koncepcję obiektu trzeba będzie również nieco zmodyfikować w związku z wprowadzonym dalej pojęciem klasy.

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.