MULTIMEDIA - ALICJA WIECZORKOWSKA


Informacje

Tematyka wykładów

Wykład 1. Wprowadzenie. Elementy przekazu multimedialnego
Wykład 2. Słuch. Podstawowe pojęcia z dziedziny akustyki
Wykład 3. Wzrok. Właściwości widzenia. Percepcja barw
Wykład 4. Multimedialne bazy danych
Wykład 5. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Analiza dźwięku i obrazu
Wykład 6. Synteza dźwięku: przetwarzanie zapisu, widmowa, abstrakcyjna
Wykład 7. Synteza dźwięku: modelowanie fizyczne
Wykład 8. HTML i VRML
Wykład 9. Tworzenie stron www. Aparaty cyfrowe
Wykład 10. Formaty plików audio i wideo. Kodowanie perceptualne. Fraktale
Wykład 11. MPEG (cd.). Radio i telefon przez Internet. Wideokonferencje
Wykład 12. Cyfrowy tor foniczny i rejestracja dźwięku
Wykład 13. Dźwięk dookólny
Wykład 14. Edycja wideo oraz wideo przez Internet
Wykład 15. DVD


Cel kursu

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami komputerowych technik multimedialnych z uwzględnieniem zagadnień percepcji słuchowej i wzrokowej. Program wykładu obejmuje szczegółowe omówienie zagadnień komputerowej rejestracji i przetwarzania dźwięków i obrazów, które składają się na nowoczesny przekaz multimedialny. Ponadto na wykładzie przedstawiona zostanie tematyka syntezy dźwięku, kodowania i kompresji sygnałów fonicznych i wizyjnych oraz multimedialnych baz danych i wybranych zastosowań technik multimedialnych. Cykl zajęć obejmuje także serię ćwiczeń laboratoryjnych, które pozwolą studentom nabyć umiejętność tworzenia zaawansowanych prezentacji multimedialnych.


Organizacja

Część teoretyczna przedmiotu zaprezentowana zostanie w formie wykładu, udostępnianego studentom na CR-ROMie. Z materiałem tym studenci będą zapoznawać się samodzielnie, zaś kontakt z wykładowcą będzie możliwy poprzez Internet. Część praktyczna obejmuje ćwiczenia laboratoryjne, realizowane w czasie zjazdu w PJWSTK.

Obecnie nie jest dostępny żaden podręcznik pokrywający cały zakres przedstawianej tematyki, a zatem studenci otrzymają niezbędne materiały na CD-ROMie.


Kryteria zaliczeń

Przedmiot Multimedia kończy się zaliczeniem, uzyskiwanym na podstawie ocen z 14 ćwiczeń laboratoryjnych oraz testu. Test będzie mieć formę pisemną i zostanie przeprowadzony podczas zjazdu.

Łącznie można uzyskać z laboratoriów maksymalnie 70 punktów.

Warunkiem koniecznym otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z co najmniej 11 ćwiczeń.

Braki/nieobecności liczone są jako 2.

Forma testu: pisemny, 60 minut, 9 pytań, po 5 punktów każde.

1/3 punktów z testu dopisywana jest do sumy ocen, zatem z testu można uzyskać maksymalnie 15 punktów.

Oceny z zaliczenia wystawiane są na podstawie sumy punktów z laboratoriów i testu wg następującej skali:

39...<52,5: 3
52,5...<59,5: 3,5
59,5...<66,5: 4
66,5...<74: 4,5
od 74: 5

Na teście, który odbędzie się podczas zjazdu oprócz ćwiczeń laboratoryjnych, obowiązywać będzie materiał obejmujący poniższe zagadnienia.

 1. Klasyfikacja metod syntezy dźwięku
 2. Obwiednia ADSR
 3. Na czym polega synteza addytywna i subtraktywna dźwięku?
 4. Na czym polega synteza dźwięku metodą modelowania fizycznego? Wymienić rodzaje tej syntezy
 5. Na czym polega synteza dźwięku metodą modelowania matematycznego oraz falowodowego? Podać postać równania struny nieskończonej oraz równania fali płaskiej w nieskończonym cylindrze
 6. Wzrok i słuch - podstawowe pojęcia: bodziec wzrokowy/słuchowy, wrażenie, percepcja
 7. Składowe przestrzeni koloru w terminach obserwatora i w terminach światła
 8. Budowa oka
 9. Czułość wzroku i rozdzielczość wzroku
 10. Addytywne/subtraktywne mieszanie kolorów i kolory podstawowe
 11. Kanały kolorów w nerwie optycznym
 12. Związek luminancji z rozdzielczością widzenia barw
 13. Wymienić przykłady modeli przestrzeni barw
 14. Podziały filtrów, charakterystyki amplitudowe filtrów
 15. Co to jest transmitancja filtru?
 16. Transformacja Fouriera
 17. Na czym polega okienkowanie sygnału i w jakim celu jest stosowane? Wymienić najpopularniejsze funkcje okienkowe
 18. Różnice między transformatą Fouriera i falkową
 19. Wymienić najpopularniejsze falki stosowane w analizie falkowej
 20. Podaj definicję ciśnienia SPL.
 21. Dwa 80 dB źródła dodając się generują wartość mocy akustycznej równą ...?
 22. Co to są izofony?
 23. Co to są pasma krytyczne?
 24. Podaj prawo Webera-Fechnera
 25. Wymienić kilka częstotliwości próbkowania stosowanych w cyfrowych systemach audio
 26. Na czym polega procedura przepróbkowania i w jakim celu jest stosowana?
 27. Wymienić najpopularniejsze sposoby kodowania dźwięku
 28. Co to jest wokoder i do czego jest stosowany?
 29. Wymienić najważniejsze formaty plików dźwiękowych
 30. Wymienić najważniejsze sposoby kodowania zastosowane w kompresji wg standardu JPEG
 31. Jakie są główne zalety i wady kompresji JPEG? Co jest ich przyczyną?
 32. Jakie techniki kompresji zastosowano w standardzie MPEG?
 33. Warunek Nyquista, częstotliwość Nyquista
 34. Na czym polega kwantowanie? Kwantyzacja wielobitowa, liniowa, nieliniowa
 35. Ile poziomów kwantowania daje zastosowanie słowa 8-bitowego?
 36. Proszę przedstawić schemat kodowania makrobloku typu I.
 37. Proszę przedstawić schemat kodowania makrobloku typu P.
 38. Proszę przedstawić schemat kodowania makrobloku typu B.
 39. Jaki jest zakres pojemności DVD? Rodzaje płyt DVD i ich pojemności
 40. Proszę przedstawić sposoby dopasowania obrazów w proporcji 16:9 do wyświetlania w proporcje 4:3.
 41. Proszę wymienić formaty zapisu audio stosowane na dyskach DVD
 42. System Dolby Digital (AC-3)
 43. Jakie metadane można zastosować w opisie baz audio?
 44. Na czym polega konstrukcja drzew czwórkowych typu MX-quastrees i gdzie są one stosowane?
 45. W wyniku czego powstaje szum kwantyzacji?
 46. Na czym polega zjawisku maskowania dźwięku?


Podręczniki podstawowe


Podręczniki uzupełniające


Wszystkie materiały zostały wykorzystane za zgodą autorów. Część materiałów bez podanego źródła jest uznawana za standardy lub została przygotowana w PJWSTK.