Podstawy Organizacji i Zarządzanie

PROF. JERZY KISIELNICKIInformacje

Program obejmuje 15 następujących tematów wykładów:

I. Zarządzanie organizacją - zakres i podstawowe pojęcia 
 1. Streszczenie 
 2. Organizacja - typy, elementy 
 3. Zarządzanie - pojęcie, kryteria oceny, cechy, funkcje 
 4. Kierownik a menedżer i ich zadania 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
II. Szkoły organizacji i zarządzania i ich znaczenie dla praktyki 
 1. Streszczenie 
 2. Prekursorzy teorii organizacji i zarządzania 
 3. Szkoła klasyczna 
 4. Szkoła stosunków międzyludzkich 
 5. Szkoła ilościowo - systemowa 
 6. Współczesne - integracyjne podejście 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
III. Planowanie 
 1. Streszczenie 
 2. Planowanie i jego zadania 
 3. Cele i misja organizacji 
 4. Zarządzanie przez cele - drzewo celu 
 5. Procedura planowania w organizacji 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
IV. Planowanie strategiczne 
 1. Streszczenie 
 2. Plan strategiczny i jego zakres 
 3. Analiza strategiczna organizacji i jej otoczenia 
 4. Wdrażanie planu strategicznego 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
V. Decyzje menedżerskie i narzędzia dla ich podejmowania 
 1. Streszczenie 
 2. Decyzje menedżerskie - pojęcie i istota 
 3. Behawioralne aspekty procesu podejmowania decyzji 
 4. Typy decyzji i stosowane narzędzia 
 5. Efekty i ograniczenia metod wspomagających decyzji 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
VI. Organizowanie jako funkcja zarządzania 
 1. Streszczenie 
 2. Struktura organizacyjna i jej elementy 
 3. Podstawowe typy struktur organizacyjnych 
 4. Struktury organizacji międzynarodowych 
 5. Wybór i projektowanie struktury organizacji 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
VII. Zarządzanie zasobami ludzkimi 
 1. Streszczenie 
 2. Cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi 
 3. Planowanie zasobów ludzkich 
 4. Polityka personalna - ocena pracowników - awanse, przeniesienia, zwalnianie 
 5. Kariera w organizacji - modele i ścieżki 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
VIII. Przewodzenie i motywowanie 
 1. Streszczenie 
 2. Przywództwo w organizacji 
 3. Style przewodzenia 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
IX. Konflikty w organizacji 
 1. Streszczenie 
 2. Pojęcie konfliktu 
 3. Fazy i dynamika konfliktu 
 4. Podstawowe typy konfliktów 
 5. Metody rozwiązania konfliktu 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
X. Kontrola 
 1. Streszczenie 
 2. Pojęcie kontroli - cele i zadania 
 3. Controlling w organizacji 
 4. Warunki efektywnej kontroli 
 5. Jakość - kontrola i zarządzanie 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
XI. Kultura organizacji 
 1. Streszczenie 
 2. Pojęcie kultury organizacji 
 3. Modele kultury 
 4. Zarządzanie mono - kulturowe i między - kulturowe (cross - cultural management) 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
XII. Doskonalenie organizacji - reenginering i x-reenginering 
 1. Streszczenie 
 2. Pojęcie reengineringu i x-reengineringu 
 3. Procedura usprawnień 
 4. Reguły reengineringu 
 5. Praktyczne zastosowania 
 6. Efekty i bariery zastosowania reengineeringu 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
XIII. Informatyka w zarządzaniu 
 1. Streszczenie 
 2. Informacja i jej rola w zarządzaniu 
 3. System zarządzania - System informacyjny - System informatyczny 
 4. Zastosowanie informatyki w zarządzaniu 
 5. Kierunki zmian w zastosowaniach - społeczeństwo informacyjne 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
XIV. Wirtualna organizacja jako organizacja przyszłości 
 1. Streszczenie 
 2. Wirtualizacja i pojęcie wirtualnej organizacji 
 3. Organizacja wirtualna a organizacja tradycyjna 
 4. Informacyjna Technologia jako spoiwo wirtualnej organizacji - przykładowa organizacja 
 5. Analiza strategiczna wirtualnej organizacji i kierunki rozwoju 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 
   
XV. Zarządzanie wiedzą 
 1. Streszczenie 
 2. Rodzaje i podstawowe typy wiedzy 
 3. Bazy wiedzy i ich rola w systemach zarządzania 
 4. Rola zarządzania wiedzą we współczesnym zarządzaniu 
 5. Narzędzia informatyki dla zarządzaniu wiedzą 
 6. Uwagi końcowe - przyszłość 
 Pytania kontrolne 
 Bibliografia 


Cele kursu

Materiały, który przedstawiam, ma być pomocą naukową do przedmiotu POZ czyli Podstawy Organizacji i Zarządzanie.

W tym to materiale pragnę przekonać słuchacza, że zarządzanie nie musi być trudne ale jest niezbędne dla każdego kto ma firmę lub w niej pracuje, czyli dla każdego informatyka.

Zakres wykładu można w skrócie określić przy pomocy następującej triady:

Organizacja, Zarządzanie, Menedżer

Menedżer bowiem zarządzając organizacją w zależności od posiadanych umiejętności i szczęścia może doprowadzić do jej rozkwitu, wegetacji lub upadku.

Szczęcie to czynnik subiektywny, który przy zarządzaniu organizacją jest bardzo przydatny. Posiadane szczęście należy umieć wykorzystać i tu znów jesteśmy w tematyce przedmiotu.

W pisaniu materiałów musiałem uwzględnić ograniczenia związane z jego objętością oraz potrzebami przedmiotu. Dlatego też była konieczna selekcja bardzo bogatego materiału teoretycznego i praktycznego.

Układ podręcznika wzorowany jest na klasycznym układzie:

planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie

Taka struktura podręcznika - jak piszą J.Stoner i Ch.Wankel autorzy jednego z kultowych amerykańskich podręczników z zakresu zarządzania - stanowią doskonałą ramę, prezentacji problematyki zarządzania. W przyjęciu tej klasycznej struktury, która jest zgodna z cyklem zarządzania, była też chęć spójności materiału tu przedstawionego z podręcznikami dostępnymi na polskim rynku wydawniczym. Realizacja takiego założenia powinna ułatwić studentowi uzupełnienie przedmiotowej wiedzy. Oczywiście istnieją też pewne odstępstwa od podstawowej, klasycznej struktury. Wynikają one z doświadczenia autora w kształceniu studentów jak i menedżerów.

Podręcznik pisany jest z pozycji mikro-organizacji, jak też traktowania słuchacza jako menedżera, któremu potrzeba jak najwięcej wiedzy praktycznej i tyle teorii, która da się bezpośrednio zastosować.


Wymagania

Podstawą zajęć są przekazane słuchaczom materiały. Dla ambitnych pragnących poszerzyć przedstawiony materiał, na zakończenie prezentacji każdego z piętnastu wykładów przekazany został spis literatury uzupełniającej. Nie jest ona obowiązująca ale zapoznanie się z nią na pewno będzie dla słuchacz bardzo pomocne.

Studiujący organizacje i zarządzanie jest w tej dobrej sytuacji, że na rynku polskim mamy w tym zakresie takie kompleksowe podręczniki akademickie jak: praca zbiorowa pod redakcją A.K. Koźmińskiego i W.Piotrowskiego: Zarządzanie PWN 2004,S. P. Robbins, D.A. DeCenzo: Podstawy zarządzania, PWE 2002 R.W.Griffin: podstawy zarządzania organizacją, PWN 1996; J.A.Stoner i Ch.Wankel: Kierowanie, PWE,1995, W.Kieżun: Sprawne zarządzanie organizacją, SGH,1997. Ich minusem jest to, że każda z nich liczy 700 - 850 stron. Słuchacz też ma do dyspozycji cały szereg różnego typu monografii.


Organizacja studiowania

Prowadzący zajęcia: prof. Jerzy Kisielnicki i dr Elżbieta Więckowska-Biczyńska.


Kryteria zaliczeń

Ocena wystawiana jest na podstawie następujących zasad:

Bardzo dobra: 95-100 pkt
Dobra plus: 85-94 pkt
Dobra: 75-85 pkt
Dostateczna plus: 65-74 pkt
Dostateczna: minimum 55 pkt czyli 55-64 pkt

W trakcie semestru student otrzymuje do wykonania dwie prace w domu, za każdą z nich można otrzyma po 20 pkt.

W gmachu uczelni odbędzie się egzamin pisemny, za który można otrzymać 60 pkt.

Dla przygotowania się do egzaminu student może wykorzystać pytania kontrolne, które są zamieszczone na zakończenie materiałów do poszczególnych rozdziałów.


Podręczniki podstawowe
 1. Praca zbiorowa pod redakcją A.K. Koźmińskiego i W.Piotrowskiego: Zarządzanie PWN 2004
 2. S. P. Robbins, D.A. DeCenzo: Podstawy zarządzania, PWE 2002
 3. R.W.Griffin: podstawy zarządzania organizacją, PWN 1996
 4. J.A.Stoner i Ch.Wankel: Kierowanie, PWE,1995
 5. W.Kieżun: Sprawne zarządzanie organizacją, SGH,1997