PRAWNE PODSTAWY BIZNESU
Konrad Fijałkowski

Cele kursu

Celem wykładu jest przedstawienie zarysu podstawowych, wybranych zagadnień związanych z obrotem gospodarczym m.in. w zakresie prawa cywilnego, handlowego oraz praw na dobrach niematerialnych (np. prawo własności przemysłowej, prawo autorskie). Wybór zagadnień podyktowany jest wymogami praktyki gospodarczej. Koncepcja wykładu zakłada brak wymagań wstępnych dla studiowania przedmiotu. Wykład jest przeznaczony dla słuchaczy nie posiadających wykształcenia prawniczego.

Kurs podzielony jest na dziesięć zagadnień tematycznych:

 1. Czym jest prawo, czyli powiedzmy o czym będziemy mówić?

  Wykład wyjaśnia podstawowe pojęcia oraz zasady funkcjonowania obrotu prawnego z ukierunkowaniem na zagadnienia cywilnoprawne i handlowe. Określenie pojęcia prawa pozwala omówić zagadnienie normy prawnej, zdefiniować stosunek prawny, jego przedmiot i podmioty oraz czynności prawne przez nie dokonywane. Całość stanowi niezbędną siatkę pojęciową dla prezentacji dalszych zagadnień.

 2. "Niebezpieczne związki", czyli czym w prawie są zobowiązania umowne

  Wykład omawia pojęcie umowy, podziały umów, pojęcie ogólnych warunków umów, a także listu intencyjnego jako instrumentu stosowanego przy zawieraniu umowy. Przedstawione są również sposoby zawierania umowy, zasady i ograniczenia w kształtowaniu jej treści oraz wymogi stosowane co do formy, a także wybrane elementy postanowień umownych takie jak m.in. zadatek, kara umowna, czy klauzule dotyczące właściwości organów rozstrzygających spory.

 3. " ...W krainie deszczowców", czyli niezwykły świat umów.

  Wykład ilustruje problematykę treści umowy omówieniem wybranych umów nazwanych: umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia i umowy agencyjnej; między innymi przedstawione są także kwestie rękojmi za wady, czy wynagrodzenia natury prowizyjnej.

 4. "Szklana pułapka II", czyli ciąg dalszy wykładu o wybranych umowach

  Wykład omawia wybrane umowy nazwane obciążające prawo własności: umowę najmu, umowy dzierżawy, umowę leasingu (zarys) oraz, w zarysie, umowy: pożyczki, kredytową, rachunku bankowego, ubezpieczenia, a także umowę dotyczącą współdziałania dla osiągnięcia celu gospodarczego - spółki cywilnej oraz przybliża pojęcia innych wybranych umów takich jak zamiany, dostawy, przewozu, spedycji, przechowania, składu i komisu.

 5. Wybrane zagadnienia związane z wykonaniem i zabezpieczeniem wykonania zobowiązań umownych

  Wykład ten dotyczy wybranych zagadnień wykonania zobowiązania umownego, jego wygaśnięcia, skutków niewykonania zobowiązania umownego, zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych oraz ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika

 6. Spółki prawa handlowego: część I - spółki osobowe

  Prezentowany wykład przedstawia istotę pojęcia spółki prawa handlowego wraz z podziałami stosowanymi w doktrynie oraz spółki osobowe: jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną oraz partnerską.

 7. Spółki prawa handlowego: część II - spółki kapitałowe

  Prezentowany wykład przedstawia spółki kapitałowe - z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjną (wzmianka) oraz kwestie zagadnień koncernowych (w przepisach k.s.h), przekształcenia spółek, a także przepisów karnych kodeksu spółek handlowych.

 8. Wybrane zagadnienia prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej.

  Tematem prezentowanego wykładu jest przedstawienie wybranych elementów prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej; ze względu na znaczny zakres przedmiotowy zagadnienia, tok wykładu ograniczony jest do zaprezentowania podstawowej problematyki w omawianej dziedzinie w oparciu o regulacje krajowe.

 9. Zagadnienia prawne ochrony i obrotu oprogramowaniem komputerowym oraz utworem audiowizulanym - zarys problemu

  Tematem prezentowanego wykładu jest problematyka prawnej ochrony i obrotu oprogramowaniem komputerowym. Zarys zagadnienia obejmuje przepisy dotyczące ochrony oprogramowania komputerowego jak i treść umów występujących w obrocie gospodarczym. Kolejnym zagadnieniem jest (przedstawiony w podobnym ujęciu) zarys problematyki ochrony i obrotu utworem audiowizualnym

 10. Ochrona prawna biotechnologii w systemach prawnych państw europejskich - zarys zagadnienia.

  Tematem prezentowanego wykładu są zagadnienia ochrony prawnej biotechnologii oraz wpływ przyjętych rozwiązań normatywnych na praktykę obrotu prawnego; całość przedstawiona jest w formie krótkiego eseju (zarys zagadnienia) ilustrującego problematykę regulacji w zakresie prawa własności przemysłowej oraz innych unormowań dotyczących ochrony i obrotu zawansowanymi dobrami natury technologicznej.


Organizacja

Organizacja studiowania przedmiotu polega w pierwszym etapie na zapoznaniu się przez słuchacza z treścią wykładu udostępniona w drodze elektronicznej. W etapie drugim słuchacz nadsyła drogą elektroniczną własne streszczenie wykładu nie krótsze niż 1500 znaków i nie dłuższe niż 2000. Streszczenie jest autorstwa słuchacza - w przypadku treści tożsamych z treścią wykładu praca nie podlega akceptacji; podobnie dzieje się w przypadku streszczeń tożsamych z innymi streszczeniami z bieżącego roku akademickiego lub lat poprzednich. Słuchacz informowany jest drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku brak zaliczenia.


Kryteria zaliczeń

Zaliczenie wykładu polega na: