« poprzedni punkt 


3. Transformacja modeli biznesowych na modele systemowe

Aktorów systemu, przypadki użycia dla systemu oraz analityczny model obiektowy można wyprowadzać z modelu biznesowego. Zależności pomiędzy poszczególnymi modelami zostały zilustrowane na Rys. 2 (przy opracowywaniu rysunków w niniejszym wykładzie wykorzystano przykłady umieszczone w książce P. Kruchten: The Rational Unified Process. An Introduction, Addison-Wesley, 1999).

Rys. 2. Zależności między modelami w modelowaniu biznesowym i systemowym

W trakcie procesu przechodzenia od modelowania biznesowego do modelowania systemowego, pracownikowi biznesowemu jest przyporządkowywany relewantny aktor w systemie, a biznesowemu przypadkowi użycia - w realizacji którego uczestniczy dany pracownik biznesowy - relewantny systemowy przypadek użycia. Proces transformacji ilustrują Rys. 3 i Rys. 4. Na Rys. 3 przedstawiono modele biznesowe: model przypadków użycia i model obiektowy. Rys. 4 stanowi ilustrację transformacji obu modeli biznesowych w systemowy model przypadków użycia.

Rys. 3. Modele biznesowe: model przypadków użycia i model obiektowy

Rys. 4. Ilustracja transformacji z modeli biznesowych do modelu przypadków użycia dla systemu

Proces przyporządkowywania przebiega nieco inaczej, jeśli budowany jest system, który ma całkowicie zautomatyzować procesy biznesowe - taka sytuacja ma miejsce np. w e-biznesie. Proces transformacji, w tym przypadku, ilustruje Rys. 5.

Rys. 5. Ilustracja przebiegu transformacji z modelu biznesowego do modeli systemowych w przypadku całkowitej automatyzacji procesów biznesowych

Odpowiedzialności związane z pracownikami biznesowymi zostają przeniesione na aktorów systemowych (jak na Rys. 4 - przypadek bez pełnej automatyzacji procesów biznesowych). Encje biznesowe z kolei są kandydatami na klasy w systemie (Rys. 6).

Rys. 6. Ilustracja zamiany encji biznesowych na klasy w systemie

Automatyzacja procesów biznesowych może też pociągać za sobą zmianę modelu biznesowego, tak by spełnić wymóg na to, by każdy pracownik biznesowy i każda encja biznesowa były reprezentowane przez jeden rodzaj zasobów (Rys. 7): chodzi tu o uniknięcie sytuacji, gdy np. niektórzy pracownicy biznesowi są modelowani w systemie w postaci aktorów, a niektórzy w postaci "zwyłych" klas.

Rys. 7. Ilustracja zmian w modelu biznesowych w celu spełnienia wymogu jednolitej reprezentacji dla zasobów tego samego rodzaju


« poprzedni punkt