7. Zmienne

W rozdziale tym omówimy sposoby definiowania i deklarowania zmiennych. Zapoznamy się ze znaczeniem różnych specyfikatorów i modyfikatorów używanych przy deklarowaniu zmiennych, a mających wpływ na przydział tym zmiennym pamięci lub modyfikującymi ich typ; wyjaśnimy też pojęcia widoczności i zasięgu deklaracji.

Zdefiniujemy też ważne pojęcie l-wartości.



Podrozdziały

T.R. Werner, 25 lutego 2017; 22:31