Wykład 11

Język aplikacji baz danych – Visual Basic - c.d.

 

Streszczenie

Kontynuujemy naukę programowania aplikacji bazodanowych. Rozważane są obiekty reprezentujące w kodzie VBA: polecenie – DoCmd, błąd – Err, aplikację – Application, uruchamianie – Debug. Omawiane są takie techniki programistyczne jak obsługa błędów, aktualizacja listy pola kombo, anulowanie zachodzących zdarzeń, wykonywanie instrukcji SQL, programowanie wyboru wielokrotnego z listy.
 


Przegląd ważniejszych poleceń języka VBA

Są to metody predefiniowanych obiektów:

jak i samych obiektów interfejsu użytkownika. Oto przykłady poleceń języka VBA pogrupowane względem operacji na formularzu.

1. Chodzenie po rekordach formularza w tym wyświetlenie pustego rekordu do wprowadzeniadanych, np. przejście do pierwszego rekordu formularza realizuje polecenie:

(w miejsce acFirst można użyć innych predefiniowanych stałych:  acPrevious, acNext, acLast, acNewRec realizując odpowiednią akcję).

2. Otwieranie formularza realizuje polecenie:

Domyślnie gdy nie zamieści się argumentu są przyjmowane następujące wartości: widok = acNomal, oznacza, że formularz zostaje otwarty w widoku formularz, tryb_danych=acFormPropertySettings, przyjmowane są ustawienia z arkusza właściwości formularza, tryb_okna=acWindowNormal oznacza zwykłe okno. Na przykład:

(w miejsce acFormEdit można użyć innych predefiniowanych stałych: acFormAdd, acFormPropertySettings, acFormReadOnly). Operacja otwierania raportu jest analogiczna z tym, że ma mniej parametrów:

3. Zamykanie obiektów

4. Drukowanie bieżącego formularza (również raportu, arkusza danych, stron dostępu do danych, modułu - jeśli jest na nich fokus)

5. Wykonanie kwerendy

lub

6.  Ponowienie kwerendy (aktualizacja) dla pola listowego lub formularza.

Dla pola listowego:

Dla formularza:

7. Zakończenie aplikacji:

8. Filtrowanie zawartości formularza np. aktualizacja formularza wyświetlającego książki po zmianie niezwiązanego pola tekstowego [Data od]:

9. Wyświetlenie wszystkich rekordów:

Operacje 8 i 9 można wykonać korzystając ze sposobu reprezentowania filtrów przez Access. Mianowicie, filtrowanie rekordów odbywa się za pomocą dwóch właściwości formularza:

A więc istniejący filtr można włączyć za pomocą instrukcji

a wyłączyć za pomocą:

Wartość właściwości Filter zostaje zachowana po zamknięciu formularza (w jego arkuszu właściwości). Przy powtórnym  otwarciu jest ona dostępna, przy czym na początku filtr jest wyłączony Me.FilterOn = False, a więc aby zastosować istniejący filtr trzeba wykonać:

            Me.FilterOn = True

Teraz zadanie dla czytelnika.

Zbuduj formularz oparty na pojedynczej tabeli ze zbiorem przycisków umożliwiających: chodzenie po wierszach tabeli, przechodzenie do wstawienia nowego wiersza, usuwanie aktualnego wiersza, drukowanie zawartości tabeli, zamykanie formularza, ustawianie filtru przy pomocy właściwości Me.Filter, włączanie i wyłączanie ustawionego filtru przy pomocy właściwości Me.FilterOn, wyświetlanie tekstu pomocy.

Specjalną grupę stanowią polecenia realizujące wykonanie akcji z wbudowanych menu - z zastosowaniem  metody RunCommand obiektu DoCmd (obiekt DoCmd można pominąć).

   [DoCmd.]RunCommand polecenie

gdzie polecenie jest stałą reprezentującą odpowiednie polecenie z wbudowanych menu - pełna lista znajduje się w pomocy Help MS Access pod tematem "RunCommand Method Constants"  np.

   DoCmd.RunCommand acCmdOptions

otwiera okienko dialogowe "Opcje" ("Options") z menu "Narzędzia" ("Tools").

Teraz zadanie dla czytelnika.

Wykonaj to samo zadanie co uprzednio z tym, że operacje na rekordach zaprogramuj używając metody RunCommand i odpowiednich operacji z menu rozwijanych.

Print jest metodą predefiniowanego obiektu Debug - wypisuje wartości kontrolne w okienku analizy programu (Immediate Window). Np.

 

Instrukcja MsgBox i obsługa błędów

Tak jak instrukcja Debug.Print służy do wypisywania informacji (z myślą o osobie tworzącej aplikację) przy wykrywaniu błędów w aplikacji, tak instrukcje MsgBox i InputBox służą do  bezpośredniego kontaktu z użytkownikiem w trakcie wykonywania aplikacji poprzez wyświetlanie odpowiednich informacji w okienkach dialogowych oraz poprzez przyjmowanie danych od użytkownika.

Na przykład, wykonanie instrukcji

MsgBox "Formularz zostaje zamknięty!",,"UWAGA"

powoduje wyświetlenie następującego okienka dialogowego:

A wykonanie instrukcji

x = MsgBox("Czy zapisać na dysku?",vbYesNo ,"UWAGA")

powoduje wyświetlenie następującego okienka dialogowego:

Bezpośredni kontakt z użytkownikiem jest potrzebny na przykład, gdy trzeba poinformować użytkownika o wystąpieniu błędu. Załóżmy, że naciśnięcie przycisku powoduje przejście do poprzedniego rekordu. Gdy użytkownik naciśnie przycisk w sytuacji, gdy aktualnie w formularzu jest wyświetlany pierwszy rekord, instrukcja

nie może być wykonana i powstaje błąd. W poniższej procedurze ten błąd zostaje obsłużony, poprzez skok do etykiety Error_handler - co realizuje instrukcja On Error GoTo. Następuje wypisanie numeru błędu i tekstu opisu błędu, po czym instrukcja

kieruje sterowanie do następnej instrukcji po instrukcji powodującej błąd.

Private Sub Polecenie_Click ()
    On Error GoTo Error_handler
    DoCmd.GoToRecord , , acPrevious
    Exit Sub
Error_Handler:
    MsgBox "Znajdujesz się już przy pierwszym zamówieniu"
    Resume Next
End Sub

Informację o błędzie zaistniałym w czasie wykonywania kodu VBA reprezentuje obiekt Err. W szczególności jego atrybut Err.Description podaje opis ostatniego błędu a atrybut Err.Number numer tego błędu.

Do obsługi błędów używamy  instrukcji On Error. Specyfikuje ona co zrobić, gdy w trakcie wykonywania następnych instrukcji wystąpi błąd:

Podobne znaczenie mają instrukcje służące do zakończenia obsługi błędów:

GoTo etykieta | Resume [ | Next | etykieta]|Stop

Poza tym są jeszcze dodatkowe konstrukcje związane z obsługą błędów:

   Err.Raise numer_błędu  - spowoduje powstanie błędu o podanym numerze i wymuszenie (w sposób sztuczny) jego obsługi;

   Error(i) - komunikat o błędzie dla błędu o numerze i.

Wykonanie instrukcji

   On Error GoTo 0

wyłącza obsługę błędów.

MsgBox może być również użyte jako funkcja za pomocą, której użytkownik przekazuje do aplikacji swój wybór np. wartość "Tak" lub "Nie".

   x = "Czy chcesz wprowadzić nowe wymagania do oferty?"
   If MsgBox(x, vbYesNo) = vbYes Then
   'Gdy wybór użytkownika jest "Tak"

W przypadku, gdy nie można wykonać pewnej akcji np. zapisu do bazy danych, używając MsgBox jako polecenia, informujemy o tym użytkownika, wymuszając na nim przyjęcie tej wiadomości przez naciśnięcie przycisku OK w odpowiednim okienku dialogowym. Rodzaj odpowiedniego okienka uzyskujemy dobierając argumenty operacji MsgBox.

MsgBox może być również użyte gdy w przypadku niemożliwości wykonania operacji np. zapisu do bazy danych, jest konieczne odwołanie odpowiedniego zdarzenia - w poniższym przykładzie zdarzenia "Przed aktualizacją".

Procedura wyświetla komunikat, jeśli pole kombo IDklienta jest puste a następnie odwołuje zdarzenie "Przed aktualizacją" zapobiegając aktualizacji:

Private Sub IDklienta_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
   Dim strMsg As String, strTitle As String
   Dim intStyle As Integer
   If IsNull([Idklienta]) OR [Idklienta] = "" Then
      strMsg="Musisz wybrać wartość z listy Faktura dla."
      strTitle = "Wymagany klient faktury"
      intStyle = vbOKOnly + vbExclamation
      MsgBox strMsg, intStyle, strTitle
      Cancel = True
   End If
End Sub

Reasumując, funkcja/polecenie MsgBox ma następujący format:

Tekst i Tytuł_okienka to odpowiednie teksty, które mają się ukazać w okienku dialogowym, natomiast Wygląd_okienka to wyrażenie liczbowe określające liczbę i typ wyświetlanych przycisków i ich rodzaj, styl używanych ikon, identyfikator domyślnego przycisku oraz modalność okna komunikatu. Brak tego parametru spowoduje przyjęcie wartości domyślnej vbOKOnly=0.

Obok instrukcji MsgBox język VBA dostarcza jeszcze funkcji InputBox służącej do wyświetlenia okienka dialogowego, do którego użytkownik wprowadza dane np.

 

Aktualizacja listy pola kombo

Zakładamy, że właściwość pola kombo "Ogranicz do listy" ("Limit to list") jest ustawiona na "Tak".

Gdy do pola kombo wpiszemy wartość spoza źródła danych tego pola kombo i będziemy chcieli opuścić to pole, zajdzie zdarzenie "Przy wartości spoza listy" ("On Not in List"), którego standardowa obsługa polega na poinformowaniu  o błędzie i nie dopuszczeniu do wyjścia z pola. Procedura obsługi zdarzenia "Przy wartości spoza listy" ma jeden parametr wejściowy:

- NewData – przekazujący wprowadzoną przez użytkownika do pola kombo wartość,

oraz jeden parametr wyjściowy:

- Response – informujący system o przyjętej metodzie postępowania:

Przykład 
Załóżmy, że mamy listę kolorów o nazwie Kolory i chcemy oprogramować dodanie  nowego koloru do listy. Lista kolorów jest bezpośrednio wpisana do pola "Źródło wierszy" ("Row Source"). Właściwość "Ogranicz do listy" ("Limit to List") jest ustawiona na "Tak".

Private Sub Kolory_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
   Dim ctl As Control
   Set ctl = Me!Kolory
   If MsgBox("Koloru nie ma na liście. Dodać go?", vbOKCancel) = vbOK Then
      Response = acDataErrAdded
      ctl.RowSource = ctl.RowSource & ";" & NewData
   Else
     Response = acDataErrContinue
     ctl.Undo
   End If
End Sub

Na zmiennej ctl zapisujemy referencję do pola kombo będącego w VBA obiektem klasy Control. W instrukcji warunkowej prosimy użytkownika o potwierdzenie dodania nowego koloru. Jeśli użytkownik potwierdzi, ustawiamy argument Response na acDataErrAdded czyli na dodanie nowego koloru będącego wartością argumentu NewData do źródła wiersza. Jeśli użytkownik wybierze "Cancel", ustawiamy argument Response na acDataErrContinue czyli na kontynuowanie bez wyświetlania komunikatu o błędzie. Następnie kasujemy wprowadzoną przez użytkownika wartość (przy pomocy metody Undo pola formularza).

Uwaga: Zmiana wartości właściwości „Row Source” dotyczy tylko bieżącego obiektu formularza i nie jest zapisywana na stałe do arkusza właściwości samego formularza.

Teraz zadanie dla czytelnika.

Sprawdź w jakiej kolejności występują zdarzenia "Przy wartości spoza listy" ("On Not in List"), "Przed aktualizacją" ("Before Update") oraz "Wyjście" ("On Exit") dla pola listowego.

 

Procedury zdarzeń z parametrami

Część procedur będących wartościami właściwości zdarzeń, jak to już było widoczne w rozważanych przykładach, ma parametry. Przy tworzeniu procedury zdarzenia, MS Access sam wpisuje nazwy tych parametrów.

Poniżej zamieszczamy listę nagłówków procedur zdarzeń z parametrami w odniesieniu do formularzy i wyjaśniamy znaczenie tych parametrów. Pomijamy tylko zdarzenia związane z użyciem filtrów.

Podstawowymi parametrami są Cancel i Response.

Oto grupa procedur, w nagłówkach których występują te parametry:

Sub Form_Open (Cancel As Integer)

Sub Form_Unload (Cancel As Integer)

Sub Form_BeforeInsert (Cancel As Integer)

Sub Form_BeforeUpdate (Cancel As Integer)

Sub Form_Delete (Cancel As Integer)

Sub Form_BeforeDelConfirm (Cancel As Integer, Response As Integer)

Pozostałe procedury, mające parametry to:

Sub Form_AfterDelConfirm (Status As Integer)

Samego zdarzenia "Po usunięciu" nie można już anulować. Status określa czy rekord został usunięty:

Oto zadanie dla czytelnika.
Oprogramuj wszystkie zdarzenia związane z usuwaniem rekordu dając użytkownikowi możliwość anulowania usuwania oraz informując użytkownika o wszystkim co się w tym czasie dzieje.

Sub Form_KeyPress (KeyAscii As Integer) - KeyAscii to kod ASCII naciśniętego klawisza klawiatury.

Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)

DataErr to kod błędu. Umożliwia globalną obsługę błędów w module klasy formularza.

Zdarzenia, których procedury mają parametr Cancel mogą zostać anulowane. Przedstawimy przykład anulowania zdarzenia poprzez ustawienie parametru Cancel na True.

W przykładzie poniżej w procedurze zwolnienia formularza Form1 następuje sprawdzenie, czy w danej chwili pozostał otwarty formularz Form2. Jeśli tak, zdarzenie zwolnienia formularza zostaje anulowane (przez ustawienie parametru Cancel na True) - tj. formularz Form1 pozostaje dalej otwarty.

Private Sub Form_Unload (Cancel As Integer)
   If Otwarty("Form2") Then 
       Cancel = True
      
MsgBox "Najpierw zamknij formularz Form2."
   End If

End Sub

 

Użycie instrukcji SQL

Efekt użycia kwerendy wybierającej będącej źródłem danych dla formularza jest widoczny bezpośrednio na formularzu. Często zachodzi potrzeba użycia instrukcji SQL (kwerendy funkcjonalnej) zmieniającej dane w tabeli bazy danych i ta zmiana jest uzależniona od wartości pól formularza.

Do wykonywania instrukcji SQL w kodzie służy metoda RunSQL obiektu DoCmd. Jako parametr podaje się napis instrukcji SQL, która ma być wykonana.

Przykład 1

Używając zwykłej semantyki usuwania, nie można usunąć działu, do którego są przypisani pracownicy. Najbardziej naturalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zmiana identyfikatora działu w rekordach wszystkich pracowników usuwanego działu na Null, dokonywana przed usunięciem działu, w procedurze zdarzenia "Przy usunięciu" ("On Delete").

Private Sub Form_Delete(Cancel As Integer)
   DoCmd.RunSQL "UPDATE Pracownicy " & _
       "SET Id_działu = Null" & _
       "WHERE Id_działu = " & Me![Id_działu]
End Sub

Zwróćmy uwagę na sposób formowania instrukcji UPDATE, w szczególności sposób dołączenia do niej zawartości pola formularza. Gdyby Id_działu nie było liczbą tylko napisem, zapis warunku WHERE wyglądałby następująco: "WHERE Id_działu = '" & Me![Id_działu] & "'". W sytuacji konieczności zagnieżdżenia cydzysłowów, wewnątrz napisu stosuje się pojedyncze cudzysłowy ' .. '.

Zwróćmy też uwagę na to, że w napisie instrukcji SQL nie jest dozwolone umieszczanie odwołań postaci Forms![nazwa_formularza]![nazwa_pola] tak jak w poleceniu:
       DoCmd.OpenForm "Pracownicy",,,"Id_inst=Forms![Instytucje]!Id"

Przykład 2

Jeśli użytkownik wprowadza do pola kombo nową wartość, której nie ma na stowarzyszonej liście rozwijanej i chce aby odpowiedni rekord został dopisany do tabeli bazy danych, dołączenie nowego rekordu najlepiej zrealizować za pomocą instrukcji INSERT. Załóżmy na przykład, że przy wprowadzaniu nowego pracownika, zachodzi potrzeba wprowadzenia jednocześnie nowego działu. Użytkownik podaje nazwę nowego działu i zachodzi zdarzenie "Przy wartości spoza listy".

Private Sub Id_działu_NotInList(NewData As String, Response As Integer)
   Dim ctl As Control
   Set ctl = Me![Id_działu]
   If MsgBox("Czy chcesz dodać nowy dział?", vbYesNo, "UWAGA") = vbYes Then
       DoCmd.RunSQL "INSERT INTO Działy(Nazwa) VALUES('"& NewData & "')"
       Response = acDataErrAdded
  Else
       Response = acDataErrContinue
       ctl.Undo
   End If
End Sub

Zwróćmy uwagę na brak w instrukcji INSERT pola Id_działu typu Autonumer. Jego wartość jest automatycznie ustalana przez MS Access.

Teraz zadanie dla czytelnika.

Do tabeli opisującej osoby dodaj kolumnę „Kolor samochodu”, której wartości znajdują się w tabeli słownikowej Kolory (utwórz ją). Na formularzu do edycji osoby umieść pole kombo z listą rozwijaną o źródle wierszy z tabeli Kolory. Zaprogramuj wpisywanie nowego koloru do tabeli Kolory poprzez wpisanie go do pola kombo. Użyj metody RunSQL. Jakie zdarzenia trzeba oprogramować?

Przykład 3

Za pomocą kodu jest możliwa obsługa jednoczesnego wyboru wielu elementów na liście. Właściwość "Wybór wielokrotny" ("Multi Select") powinna być ustawiona na "Prosty" ("Simple") lub "Rozszerzony" ("Extended"). Domyślne ustawienie "Brak" ("None") oznacza, że wybór dotyczy tylko jednego elementu listy. Korzystając z możliwości wyboru wielokrotnego możemy zaznaczyć wszystkie wymagane elementy z listy a następnie zbiorczo wykonać na nich pewną operację. Przy wyborze prostym wybierane elementy zaznacza się przy pomocy klawisza spacji lub myszki. Przy wyborze rozszerzonym używa się klawiszy CTRL i SHIFT razem z myszką.

Rozważmy formularz działu, na którym jest wyświetlana lista zatrudnionych w nim pracowników. Pole listowe o nazwie Lista składa się z dwóch kolumn zawierających odpowiednio identyfikator pracownika (kolumna o szerokości 0cm - nie wyświetlana) oraz nazwisko pracownika. Po zaznaczeniu grupy pracowników, możemy spowodować ich usunięcie.

Przeglądanie wybranych na liście elementów odbywa się przy użyciu kolekcji ItemsSelected pola listowego oraz funkcji Column zwracającej wartość odpowiedniego elementu na liście. Pierwszym argumentem jest numer kolumny. Drugim argumentem jest pozycja (na liście) będąca elementem kolekcji ItemsSelected. Pozycja na liście jest wartością typu Variant. W przypadku listy powyżej, kolekcja ItemsSelected składa się z numerów 0,3,4. Przy wyborze jednokrotnym można pominąć drugi argument. Do usunięcia osoby wykorzystujemy tutaj metodę RunSQL obiektu DoCmd, której argumentem jest instrukcja SQL. Odpowiednia procedura wygląda następująco:

Private Sub Usuń_Click()
On Error GoTo Obsługa_błędów
Dim elem As Control, poz As Variant, odp As Integer
Dim Tekst As String, ZapSQL As String
Set elem = Me![Lista]
' elem.ItemsSelected - kolekcja zaznaczonych na liście elementów.
For Each poz In elem.ItemsSelected
  'Wartości w kolejnych kolumnach wiersza poz listy to:
  'elem.Column(0,poz), elem.Column(1,poz)

   Tekst = "Czy na pewno chcesz usunąć osobę " & elem.Column(1, poz)
   odp = MsgBox(Tekst, vbYesNo, "UWAGA!")
   If odp = vbYes Then
     ZapSQL = "DELETE FROM Pracownicy "& _
              "WHERE Id_prac=" & elem.Column(0,poz)
     DoCmd.RunSQL ZapSQL
  End If
Next poz
elem.Requery
Koniec:
   Exit Sub
Obsługa_błędów:
   MsgBox Err.Description
   Resume Koniec
End Sub

Zauważmy, w jaki sposób na zmiennej ZapSQL jest tworzona instrukcja SQL do wykonania – przez wstawienie konkretnej wartości liczbowej  elem.Column(0,poz) do warunku WHERE.
 


Podsumowanie

Na wykładzie kontynuowana była nauka programowania aplikacji bazodanowych. Czytelnik zapoznał się z obiektami reprezentującymi w kodzie: polecenie – DoCmd, błąd – Err, aplikację – Application, uruchamianie – Debug. Czytelnik poznał takie techniki programistyczne  jak obsługa błędów, aktualizacja listy pola kombo, anulowanie zachodzących zdarzeń, wykonywanie instrukcji SQL, programowanie wyboru wielokrotnego z listy.
 


Słownik

DoCmd - obiekt reprezentujący polecenie.
MsgBox - instrukcja wyświetlająca komunikat.
Err - obiekt reprezentujący informację o zaistniałym błędzie w czasie wykonywania kodu VBA.
parametry procedury zdarzenia - umożliwiają przekazywanie danych między procedurą a środowiskiem wykonawczym np. Cancel - anuluj zdarzenie i Response - sposób reakcji na zdarzenie.
RunSQL - metoda obiektu DoCmd służąca do wykonywania instrukcji SQL.
wybór wielokrotny - możliwość wielokrotnego wyboru z listy.
 

ZadanieStrona przygotowana przez Lecha Banachowskiego - 01/04/03 .