Wykład 12

ADO - programistyczny interfejs do bazy danych

 

Streszczenie

W wykładzie 12 jest przedstawiona metoda programistycznego dostępu do baz danych. Jest ona niezależna od interfejsu udostępnianego przez MS Access. Umożliwia połączenie z dowolną bazą danych. Jest oparta na predefiniowanych obiektach Connection, Command i RecordSet.

W drugiej części wykładu wspomnimy także o zastosowaniu ADO w skryptach ASP (ang. Active Server Pages) będących rozszerzeniami kodu HTML oraz o nowej bibliotece Microsoft do łączenia z bazami danych - ADO.NET – wersji ADO dla aplikacji sieciowych Microsoft.
 


Co to są obiekty ADO (ActiveX Data Objects)?

Przy układaniu aplikacji bazodanowej często zachodzi potrzeba wykonania ciągu operacji na bazie danych bez interwencji użytkownika. Jedna możliwość to zastosować ciąg wywołań metody RunSQL na obiekcie DoCmd. Ma to swoje wady. Nie daje możliwości przetwarzania danych w trakcie ich odczytywania wiersz po wierszu. Po drugie, używany obiekt DoCmd jest  niedostępny w innych środowiskach programistycznych. Istnieje ogólniejsza i bardziej dopasowana do przetwarzania danych metoda oparta na tzw. programistycznym interfejsie wywołań (ang. call levelinterface), którego zasady są zawarte w standardzie języka SQL. Na tym wykładzie przedstawimy jeden taki interfejs o nazwie ADO (ActiveX Data Objects) - przygotowany przez firmę Microsoft, a na następnym wykładzie drugi taki interfejs o nazwie JDBC - przygotowany przez firmę Sun.

Model programowania ADO określa grupę obiektów i ich metod, które umożliwiają uzyskanie dostępu i aktualizację różnego rodzaju źródeł danych w tym baz danych. Oto jego zasady:

Podstawowe obiekty modelu ADO

Obiekty Connection i RecordSet

Uzyskanie połączenia z bieżącą bazą danych MS Access

Dim cnCurrent As ADODB.Connection
Set cnCurrent = CurrentProject.Connection

Poprzez obiekt cnCurrent i instrukcje języka SQL uzyskujemy dostęp do wszystkich danych zapisanych w bieżącej bazie danych MS Access.

Będziemy używać bazy danych MS Access z przykładowymi tabelami: Klienci o kolumnach IDKlienta i Nazwisko oraz Towary o kolumnie IDTowaru.

Uzyskanie połączenia z odległą bazą danych przy pomocy ODBC

Dim cnCurrent As ADODB.Connection
Set cnCurrent = New ADODB.Connection
cnCurrent.ConnectionString = "DSN=scott;UID=scott;PWD=tiger;"
cnCurrent.Open

Będziemy używać bazy danych Oracle z jej przykładowym użytkownikiem o identyfikatorze scott i haśle tiger oraz przykładowej tabeli zakładanej na koncie użytkownika scott o nazwie Emp. Skorzystamy z kolumn Ename oraz Sal tej tabeli. Zakładamy, że mamy określone połączenie ODBC z tą bazą danych DSN=scott. Oczywiście fakt, że jest to baza danych firmy Oracle nie jest istotny. W taki sam sposób używalibyśmy bazy danych każdej innej firmy.

Deklaracja i utworzenie obiektu Recordset

Dim rsKlienci As ADODB.Recordset
Set rsKlienci = New ADODB.Recordset

Otwarcie zestawu rekordów dla tabeli Klienci

rsKlienci.Open "Klienci", cnCurrent

Open jest metodą obiektu klasy RecordSet.

Zamknięcie i usunięcie z pamięci obiektów Connection i Recordset

rsKlienci.Close
cnCurrent.Close
Set rsKlienci = Nothing
Set cnCurrent = Nothing

Odwołanie do pola rekordu w zestawie rekordów

MsgBox rsKlienci!Nazwisko

Symbol '!' sygnalizuje wybór z kolekcji pól (Fields).

Nawigacja po zbiorze rekordów w zestawie rekordów - metody obiektu RecordSet:

i właściwości:

Przeglądanie wszystkich rekordów w pętli:

Do Until rsKlienci.EOF
   MsgBox rsKlienci!Nazwisko
   rsKlienci.MoveNext
Loop

Otwarcie zestawu rekordów na obiekcie klasy RecordSet przy użyciu instrukcji SELECT

rsKlienci.Open "SELECT * FROM Klienci", cnCurrent

lub
strSQL = "SELECT * FROM Klienci " & _
      
    "WHERE Nazwisko = '" & Forms!Klienci!txtNazwisko.Value & "'"
rsKlienci.Open strSQL, cnCurrent

(Zakładamy, że txtNazwisko i txtIDKlienta są polami tekstowymi na otwartym formularzu MS Access Klienci.)

Wykonywanie instrukcji SQL

Instrukcję SQL można wykonać w kodzie VBA w różny sposób. Oto możliwości:

Uwaga:

Oto przykłady stosowania instrukcji UPDATE, INSERT i DELETE alternatywnie za pomocą metody Execute obiektu klasy Connection i za pomocą metod obiektu klasy RecordSet:

Dla instrukcji UPDATE:

strSQL = "UPDATE Klienci SET Nazwisko = '" & txtNazwisko.Value & "'" & _
         "WHERE IDKlienta = '" & txtIDKlienta.Value & "'"
cnCurrent.Execute strSQL

lub po ustawieniu się na odpowiednim rekordzie w obiekcie rsKlienci:

rsKlienci!Nazwisko = InputBox("Podaj nazwisko:")
rsKlienci.Update

Podobnie dla instrukcji INSERT:

strSQL = "INSERT INTO Klienci(IDKlienta, Nazwisko) VALUES ('" _
          & txtIDKlienta.Value & "','" _
          & txtNazwisko.Value & "')"
cnCurrent.Execute strSQL

lub

rsKlienci.AddNew
rsKlienci!IDKlienta = txtIDKlienta.Value
rsKlienci!Nazwisko = InputBox("Podaj nazwisko:")
rsKlienci.Update

Dla DELETE:

strSQL = "DELETE * FROM Produkty " & _
   "WHERE IDProduktu = " & txtIDProduktu.Value
cnCurrent.Execute strSQL

lub po ustawieniu się na odpowiednim rekordzie w obiekcie rsProdukty:

rsProdukty.Delete
rsProdukty.MoveNext
If rsProdukty.EOF Then
   rsProdukty.MoveLast
End If

Zwróćmy uwagę, że w ostatnim przykładzie konieczne jest przesunięcie wskaźnika bieżącego rekordu (rsProdukty.MoveNext) za usunięty rekord. Ponadto w przypadku wyjścia poza ostatni rekord, ustawiamy wskaźnik bieżącego rekordu na ostatnim rekordzie (rsProdukty.MoveLast).

Przykład

Załóżmy, że chcemy w tabeli Pracownicy zmienić zawód Sprzedawca na Księgowy. Najprostsze rozwiązanie to użyć instrukcji SQL (w metodzie RunSQL lub Execute):

UPDATE Pracownicy
SET Tytuł = "Księgowy"
WHERE Tytuł = "Sprzedawca";

Natomiast używając języka programowania, moglibyśmy napisać instrukcję iteracji sprowadzającą kolejne rekordy z tabeli Pracownicy. W przypadku napotkania wartości Sprzedawca zmienilibyśmy ją na Księgowy. Dostęp do kolejnych rekordów tabeli (a także rekordów kwerend i formularzy) umożliwia konstrukcja zestawu rekordów. Stosując ją należy na samym początku utworzyć zestaw rekordów dla źródła rekordów, a następnie używając metod MoveFirst i MoveNext obiektu RecordSet przejść po wszystkich rekordach ze źródła rekordów.
 

Dim cnCurrent As ADODB.Connection
Set cnCurrent = CurrentProject.Connection
Dim rsPracownicy As ADODB.Recordset
Set rsPracownicy = New ADODB.Recordset
rsPracownicy.Open "Pracownicy", cnCurrent
rsPracownicy.MoveFirst
Do Until rsPracownicy.EOF
   If rsPracownicy!Tytuł = "Sprzedawca" Then

       rsPracownicy!Tytuł = "Księgowy"
       rsPracownicy.Update 'Zapisanie zmian
   End If
   rsPracownicy.MoveNext
Loop
rsPracownicy.Close
Set rsPracownicy = Nothing

Uwaga: Nie każde źródło danych umożliwia ten typ modyfikacji bazy danych!

Jest możliwość przeglądania rekordów zgodnie z porządkiem określonym przez pewien, uprzednio założony na tabeli indeks. Gdyby na kolumnie Nazwisko był założony indeks, moglibyśmy przeglądać rekordy zgodnie z porządkiem określonym przez ten indeks, kładąc przed instrukcją

    rsPracownicy.MoveFirst

instrukcję:
    rsPracownicy.Index = "Nazwisko"

Podstawą użyteczności modelu ADO jest niezależność modelu programistycznego od źródła danych. Wystarczy tylko odpowiednio określić  napis połączenia ConnectionString a następnie korzystać z jednolitego kodu.

Biblioteki ADO można użyć wszędzie tam gdzie można użyć kodu Visual Basic np. w niezależnym programie klienckim napisanym w języku Visual Basic lub skrypcie ASP – Active Server Pages – w aplikacji internetowej.

Dim cnn As ADODB.Connection
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.ConnectionString = "DSN=Pubs;UID=sa;PWD=sss;"
cnn.Open

(Pubs jest przykładową bazą danych SQL Server z użytkownikiem sa.)

Jeśli w napisie połączenia załączymy parametr Provider możemy w napisie ConnectionString użyć dodatkowych parametrów zdefiniowanych przez tego szczególnego "dostawcę danych".

Przykład

Dim cnn As ADODB.Connection
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Provider = "sqloledb"
cnn.Open "Data Source=srv;Initial Catalog=pubs;","sa",""

Przykłady procedur

Zaprezentujemy teraz trzy procedury, w których następuje połączenie poprzez ODBC z odległą bazą danych i wykonanie w niej odpowiednich operacji. Na razie pomijamy jeszcze problem obsługi błędów pochodzących z wykonania instrukcji SQL na bazie danych. Temat ten omówimy za chwilę.

Podnieś zarobki wszystkim pacowników, którzy zarabiają mniej niż 2000
 
Public Sub SalRise()
   Dim cnn As ADODB.Connection
   Set cnn = New ADODB.Connection
   cnn.ConnectionString = "DSN=scott;UID=scott;PWD=tiger;"
   cnn.Open

   Dim strSQL As String
   strSQL = "UPDATE Emp SET Sal=Sal*1.1 WHERE Sal < 2000"

   cnn.Execute strSQL

   cnn.Close

   Set cnn = Nothing


End Sub


Wypisz nazwiska wszystkich pracowników

 
Public Sub Show_Emps()
   Dim cnn As ADODB.Connection
   Set cnn = New ADODB.Connection
   cnn.ConnectionString = "DSN=scott;UID=scott;PWD=tiger;"
   cnn.Open

   Dim rsEmps As ADODB.Recordset
   Set rsEmps = New ADODB.Recordset
   rsEmps.Open "Emp", cnn
   rsEmps.MoveFirst
   Do Until rsEmps.EOF
       MsgBox rsEmps!Ename
       rsEmps.MoveNext
   Loop
   rsEmps.Close
   cnn.Close

   Set rsEmps = Nothing
   Set cnn = Nothing


End Sub

Wyznacz pracownika, który zarabia najwięcej. Załącz do wyniku jego zarobki

 
Public Sub EmpHighSal()
   Dim cnn As ADODB.Connection
   Set cnn = New ADODB.Connection
   cnn.ConnectionString = "DSN=scott;UID=scott;PWD=tiger;"
   cnn.Open

   Dim rsEmps As ADODB.Recordset
   Set rsEmps = New ADODB.Recordset
   Dim strSQL As String
   strSQL = "SELECT Ename, Sal FROM Emp WHERE Sal = (SELECT Max(Sal) FROM Emp)"

   rsEmps.Open strSQL, cnn

   rsEmps.MoveFirst
   Do Until rsEmps.EOF
      MsgBox rsEmps!Ename & " Sal = " & rsEmps!Sal
      rsEmps.MoveNext
   Loop
   rsEmps.Close
   cnn.Close
   Set rsEmps = Nothing
   Set cnn = Nothing

End Sub
 

Transakcje na bazie danych

Transakcja bazy danych jest to ciąg instrukcji INSERT, DELETE i UPDATE traktowany jako niepodzielna całość według zasady albo wszystkie instrukcje są wykonywane albo żadna. Wymagane jest explicite rozpoczęcie transakcji, ponieważ domyślnie w ADO każda instrukcja SQL stanowi jedno-elementową transakcję kończącą się automatycznym zatwierdzeniem (auto-commit).

Za pomocą metod obiektu Connection:

Składnia (gdzie obiekt oznacza obiekt klasy Connection)

poziom = obiekt.BeginTrans() – zwraca poziom zagnieżdżenia transakcji
obiekt.BeginTrans
obiekt.CommitTrans
obiekt.RollbackTrans

Ten sam efekt można uzyskać przy pomocy instrukcji SQL wykonywanych przez metodę Execute:

Uwaga: Nie każdy "dostawca danych" realizuje transakcje!
 

Obiekt Command

Obiekt Command jest reprezentacją instrukcji SQL w celu jej wykonania na źródle danych.

Obiekt Command jest istotny w przypadkach gdy trzeba powtórnie wykonać tę samą instrukcję bądź, gdy wygodnie jest w aplikacji używać parametrów (których tutaj nie będziemy omawiać). Pokazaliśmy uprzednio jak wykonywać instrukcje SQL za pomocą metod obiektów Connection i RecordSet.

 
Dim strCnn As String
strCnn = "Provider=sqloledb;Data Source=srv;" & _
       "Initial Catalog=pubs;User Id=sa;Password=;"
Dim cnn As ADODB.Connection
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Open strCnn
Dim cmdChange As ADODB.Command 'Tworzenie obiektu typu Command:
Set cmdChange = New ADODB.Command
Set cmdChange.ActiveConnection = cnn

Dim strSQL As String
strSQL = "UPDATE Titles SET Type = 'Informatyka' " & _
         "WHERE Type = 'Computer Science'"
cmdChange.CommandText = strSQL
cmdChange.Execute

Tabela Titles z kolumną Type jest tabelą w przykładowej bazie danych SQL Server o nazwie Pubs.
 

Użycie kolekcji Errors i obiektu Error

Każda operacja dotycząca obiektów ADO może spowodować wystąpienie jednego lub więcej błędów, zgłaszanych przez dostawcę danych w wyniku wykonywania instrukcji SQL. Każdy błąd jest reprezentowany przez osobny obiekt klasy Error w kolekcji Errors. Gdy kolejna instrukcja generuje błędy - poprzednie obiekty kolekcji Errors są kasowane. Oprócz błędów zgłaszanych przez dostawcę danych mogą wystąpić błędy ADO w ramach realizacji kodu w VBA – są one standardowo zapisywane w obiekcie Err omawianym na poprzednich wykładach.

Obiekt typu Error zawiera:

 1. właściwość Description – tekst opisujący błąd,
 2. właściwość Number – numer błędu,
 3. właściwość Source – identyfikacja obiektu, który podniósł błąd,
 4. właściwości SQLState i NativeError – dostarczające informacji ze źródeł danych SQL.

Jako ilustrację zaprogramujemy obsługę błędów dla instrukcji cmdChange.Execute z ostatniego przykładu.

 
Dim strCnn As String
strCnn = "Provider=sqloledb;Data Source=srv;" & _
       "Initial Catalog=pubs;User Id=sa;Password=;"
Dim cnn As ADODB.Connection
Set cnn = New ADODB.Connection
cnn.Open strCnn
Dim cmdChange As ADODB.Command 'Tworzenie obiektu typu Command:
Set cmdChange = New ADODB.Command
Set cmdChange.ActiveConnection = cnn
Dim strSQL As String
strSQL = "UPDATE Titles SET Type = 'Informatyka' " & _
         "WHERE Type = 'Computer Science'"
cmdChange.CommandText = strSQL
On Error GoTo Err_Execute
cmdChange.Execute
......
Err_Execute: 'Powiadom użytkownika o błędach pochodzących z wykonania instrukcji SQL.
Dim errLoop As ADODB.Error
If cnn.Errors.Count > 0 Then
    For Each errLoop In cnn.Errors
      MsgBox "Numer błędu: " & errLoop.Number & vbCr & errLoop.Description
    Next errLoop
End If
Resume Next
.....

 


Skrypty typu "strona serwera" - ASP

W programie spełniającym funkcję internetowej aplikacji bazodanowej występują instrukcje generowania kodu HTML oraz łączenia się z bazą danych. Najbardziej popularne są tzw. strony serwera będące skryptami języków takich jak PHP, ASP czy JSP. Za chwilę krótko naszkicujemy budowę stron serwera w języku ASP – Active Server Pages - firmy Microsoft. Najpierw przypomnimy podstawowe konstrukcje języka HTML.

HTML

W języku HTML definiuje się dokumenty tekstowe uzupełnione o znaczniki określające strukturę dokumentu z punktu widzenia jego prezentacji w oknie przeglądarki internetowej jak np. tytuł, nagłówek czy zawartość strony. Oto przykład

 <HTML>
   <HEAD>
    <TITLE>Tytuł dokumentu</TITLE>
   </HEAD> 
   <BODY>
	 Tutaj znajduje się zawartość strony.
   </BODY>
 </HTML>
Podstawowe znaczniki HTML

Akapit

<P>Tutaj znajduje się zawartość akapitu.</P>

Lista

HTMLEfekt na stronie WWW    
<UL>
  <LI>Owoce</LI>
  <LI>Warzywa</LI>  
  <LI>Ryby</LI>
  <LI>Mięso</LI>
  <LI>Drób</LI>
</UL>
 • Owoce
 • Warzywa
 • Ryby
 • Mięso
 • Drób

Lista numerowana

HTMLEfekt na stronie WWW    
<OL>
  <LI>Owoce</LI>
  <LI>Warzywa</LI>  
  <LI>Ryby</LI>
  <LI>Mięso</LI>
  <LI>Drób</LI>
</OL>
 1. Owoce
 2. Warzywa
 3. Ryby
 4. Mięso
 5. Drób

Tablica

Tablicę definiuje się podając jej strukturę wiersz po wierszu. Każdy wiersz ujmujemy w znaczniki <TR>...</TR> natomiast każdy element wiersza w znaczniki <TD>...</TD>. Na przykład definicja tablicy:

<TABLE border="1">
           <TR><TD>Jeden</TD><TD>One</TD></TR>
           <TR><TD>Dwa</TD><TD>Two</TD></TR>
</
TABLE>

daje w wyniku:

JedenOne
DwaTwo

Atrybut border="1" określa tabelę z ramką (domyślnie "0" bez ramki).

Znaczniki formatujące tekst

<B>Nie zapomnij!</B>
Tekst „Nie zapomnij!” ma być wypisany pogrubioną czcionką. Zatem znaczniki <B> i </B> mają charakter prezentacyjny - podobnie jak <I> i </I> (italiki) oraz <U> i </U> (podkreślenie).

Odsyłacz

Odsyłacz Odwiedź naszą witrynę definiujemy:

<A href="http://www.pjwstk.edu.pl/">Odwiedź naszą witrynę</A>
Znaczniki <A> i </A> definiują odsyłacz (odwołanie hipertekstowe) do innego dokumentu internetowego. Mają więc charakter metadanych.

Obrazek

Obrazek wstawia się do dokumentu za pomocą pojedynczego znacznika, który nie ma zamykającego odpowiednika.

<IMG SRC=“images/layout.gif” >

Formularz

Formularz to złożona struktura wyświetlania danych złożona z tekstu, pól tekstowych i przycisków.

HTML Efekt na stronie WWW
<FORM METHOD="POST" ACTION="http://xeon/display">
<P>Podaj nazwę tabeli:<br>
<INPUT TYPE="text" NAME="name">
</P>
<P>Naciśnij przycisk:<br>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Wyświetl">
</P>
</FORM> 

Podaj nazwę tabeli:

 

Naciśnij przycisk:

Atrybut ACTION elementu FORM określa program w sieci Internet, który ma być użyty do przetworzenia danych wprowadzonych na formularzu przez użytkownika.
 

Informacje o ASP

Język ASP jest bezpośrednim rozszerzeniem języka HTML o fragmenty kodu zapisane w języku Visual Basic. Kod jest umieszczany między znacznikami <% i %>.

Po połączeniu z bazą danych - za pomocą ADO, interpreter załącza dane z bazy danych do dokumentu HTML. W przypadku, gdy razem ze zleceniem zostały otrzymane dane z formularza (lub po prostu zawarte w URL), mogą one być użyte w instrukcjach SQL – zawartych w skrypcie i działających na bazie danych.

Obiekty ASP tworzone przez system

 1. Server – serwer – w oparciu o ten obiekt tworzy się takie obiekty jak połączenie z bazą danych i zestaw rekordów;
 2. Application – aplikacja, jako całość;
 3. Session – sesja jednego użytkownika, jako całość – można na przeciąg całej sesji pamiętać pewne obiekty np. Session("Zestaw_rekordów") może pamiętać utworzony zestaw rekordów;
 4. Request – dane otrzymane od użytkownika w zleceniu np. Request.Form("Nazwisko") – nazwisko wpisane do pola Nazwisko formularza;
 5. Response – tworzony dokument HTML, np. Response.Write("Podaj dane: ") powoduje dołączenie tekstu do tworzonego dokumentu HTML.

Przykład skryptu ASP

Skrypt wyświetlający formularz do wprowadzenia danych osobowych przez użytkownika.

<HTML>
 <HEAD>
   <TITLE> Dane osobowe </TITLE>
 </HEAD>
 <BODY> 
 <CENTER>Proszę wypełnić poniższy formularz:
 <FORM METHOD=POST ACTION="r_nowy.asp">
 <!-- Pola formularza wycentrowane i wyrównane w tabeli -->
 <TABLE>
   <TR> <TD>Imię </TD>
        <TD> <INPUT TYPE=TEXT NAME="Imie" SIZE=20></TD></TR>
   <TR> <TD> Nazwisko </TD>
        <TD> <INPUT TYPE=TEXT NAME="Nazwisko" SIZE=20> </TD></TR>
   <TR> <TD> Telefon </TD>
        <TD> <INPUT TYPE=TEXT NAME="Telefon" SIZE=20> </TD></TR>
   <TR> <TD> Adres </TD>
        <TD> <INPUT TYPE=TEXT NAME="Adres" SIZE=40> </TD></TR>
 </TABLE>
 <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="wyslij">
 <INPUT TYPE=RESET VALUE="wyczysc">
 </FORM>
 </CENTER>
</BODY>
</HTML>

Skrypt wprowadzający do bazy danych dane osobowe nadesłane przez użytkownika na formularzu.

<HTML>
<HEAD> <TITLE> Dane osobowe </TITLE> </HEAD>
<BODY>
 <CENTER>
 <% SET Polaczenie = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Polaczenie.Open("DSN=LocalServer;database=Sklep;UID=Sklep;PWD=xyx#123")
 
    IF (Request.Form("Imie") = "") OR (Request.Form("Nazwisko") = "") THEN
     Response.Write("<BR>Jedno z pól nie jest wypełnione<BR>")
    ELSE 'Sprawdzenie czy dane o kliencie są już w bazie danych
     SET rst = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
     SQL = "SELECT * FROM Osoba "
     SQL = SQL + " WHERE Imie = " & "'" & Request.Form("Imie") & "'"
     SQL = SQL + " AND Nazwisko = " & "'" & Request.Form("Nazwisko") & "'"
     rst.Open SQL, Polaczenie, 3, 3

     IF rst.RecordCount > 0 THEN
      Response.Write(" <BR>W bazie jest już klient o takim imieniu i nazwisku.")
     ELSE
      Response.Write(" <BR>W bazie nie było do tej pory tego klienta.")
      SET rstNowy = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
      SQLNowy = "INSERT INTO Osoba (Imie, Nazwisko,Adres, Telefon) "
      SQLNowy = SQLNowy + " VALUES ('" & Request.Form("Imie")
      SQLNowy = SQLNowy + "', '" & Request.Form("Nazwisko")
      SQLNowy = SQLNowy + "', '" & Request.Form("Adres")
      SQLNowy = SQLNowy + "', '" & Request.Form("Telefon")
      SQLNowy = SQLNowy + "')"
      rstNowy.Open SQLNowy, Polaczenie, 3, 3

      Response.Write(" <BR>Dane zostały wprowadzone do bazy")
     END IF
    END IF %>
 </BODY>
</HTML>

Informacje o ADO.NET

W środowisku ADO.NET do reprezentowania wyniku działania instrukcji SELECT służy obiekt DataSet, którego struktura jest bardziej rozbudowana w porównaniu z odpowiadającym mu w ADO obiektem RecordSet (w szczególności DataSet może zawierać kilka tabel połączonych związkami klucz obcy – klucz główny). Do reprezentowania instrukcji SQL SELECT służy obiekt o nazwie  SqlDataAdapter.

Oto jak wygląda ściągnięcie danych z bazy danych do obiektu DataSet:

' ustanowienie połączenia z bazą danych
Dim conn as New OleDbConnection ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=F:\ASPNET\dane\library.mdb")

' otworzenie połączenia z bazą danych
Dim da As New SqlDataAdapter("select * from Authors", conn)

' wykonanie zapytania i wypełnienie obiektu ds danymi z bazy danych
Dim ds As New DataSet()
da.Fill(ds)

Przykład odczytania danych z bazy danych

Dane z bazy danych zostaną wyświetlone na stronie WWW (ASP.NET) - przykład pochodzi z książki: Chris Payne, ASP.NET dla każdego, Helion, 2002. Dostęp do danych w tabeli jest ułatwiony za pomocą obiektów klasy DataTable (reprezentującego tabelę) oraz DataRow (reprezentującego wiersz).

<%@ Page Language="VB" %>
<%@ Import Namespace="System.Data" %>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
<script runat="server">
sub Page_Load(obj as object, e as eventargs)
dim objConn as new OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"Data Source=F:\ASPNET\dane\banking.mdb")
dim objCmd as new OleDbDataAdapter("select * from tblUżytkownicy", objConn)
dim ds as DataSet = new DataSet()
objCmd.Fill(ds, "tblUżytkownicy")
dim dTable as DataTable = ds.Tables("tblUżytkownicy")
dim AktualneWiersze() as DataRow = dTable.Select(Nothing, _
Nothing, DataViewRowState.CurrentRows)
dim I, J as integer
dim strOutput as string
For I = 0 to AktualneWiersze.Length-1
For J = 0 to dTable.Columns.Count-1
  strOutput = strOutput & dTable.Columns(J).ColumnName _
   & " = " & AktualneWiersze(I)(J).ToString & "<br>"
next
next
Response.Write(strOutput) ' Wypisz na otwieranej stronie
end sub
</script>

<html>
  <body>
    <!-- Strona jest tworzona w obiekcie Response! -->
  </body>
</html>

Do wykonywania instrukcji INSERT, UPDATE i DELETE jest używany obiekt klasy OleDbCommand oraz jego metoda ExecuteNonQuery. Przy programowaniu wygodnie jest używać pomocniczej procedury (strSQL to napis instrukcji SQL, Conn - to obiekt klasy OleDbConnection).

sub ExecuteStatement(strSQL as String)
dim objCmd as new OleDbCommand(strSQL, Conn)
try
   objCmd.Connection.Open()
   objCmd.ExecuteNonQuery()
catch ex as Exception
   TekstBłędu = "Wystąpił błąd aktualizacji bazy danych."
end try
objCmd.Connection.Close()
end sub

Zwróćmy uwagę na nowy sposób formułowania wyjątku za pomocą klauzuli try ... catch ... end try podobnie w Javie.
 


Podsumowanie

Języka programowania przy tworzeniu aplikacji bazy danych używamy do:

W wykładzie 12 przedstawiliśmy metodę programowania dostępu do baz danych przy użyciu biblioteki ADO opartej na obiektach Connection, RecordSet, Command i Error oraz na ich właściwościach i metodach.

Wspomnieliśmy także o zastosowaniu ADO w skryptach ASP będących rozszerzeniami kodu HTML oraz o nowej bibliotece Microsoft do łączenia z bazami danych - ADO.NET.
 


Słownik

Recordset - obiekt reprezentujący cały zbiór rekordów z tabeli w bazie danych lub z wyniku zapytania na tabelach bazy danych. W danej chwili dostęp jest tylko do jednego rekordu nazywanego bieżącym rekordem.
Connection - obiekt - korzeń w hierarchii obiektów ADO, używany przy dokonywaniu połączenia między aplikacją i źródłem danych.
Command - obiekt reprezentujący instrukcję SQL do wykonania na bazie danych.
transakcja - ciąg instrukcji INSERT, DELETE i UPDATE traktowany jako niepodzielna całość według zasady albo wszystkie instrukcje są wykonywane albo żadna. Instrukcja COMMIT (metoda CommitTrans obiektu klasy Connection) kończy transakcję zatwierdzeniem dokonanych zmian; instrukcja ROLLBACK (metoda RollbackTrans obiektu klasy Connection) kończy transakcję wycofaniem dokonanych zmian.
Error - obiekt reprezentujący błąd przy wykonywaniu instrukcji SQL na bazie danych.
Strona serwera - skrypt wykonywany po stronie serwera stron WWW w wyniku czego powstaje kod HTML wysyłany na przeglądarkę użytkownika. W skrypcie występują instrukcje generowania kodu HTML oraz łączenia się z bazą danych. Najbardziej popularne są strony serwera będące skryptami języków takich jak PHP, ASP, ASP.NET czy JSP.
 

ZadanieStrona przygotowana przez Lecha Banachowskiego - 06/12/03 .