Wykład 8

Projektowanie aplikacji bazodanowej

 

Streszczenie

Projektowanie i implementacja systemu informacyjnego nie są na ogół  sprawami prostymi. Dlatego wymagane jest stosowanie się do ogólnych zasad prac projektowych obejmujących między innymi zasady zarządzaniami zespołami projektowymi. Dla celów realizacji projektów w ramach zajęć  z Relacyjnych baz danych sformułujemy proste zasady prowadzenia takich prac. W drugiej części wykładu przedstawimy zarys trochę bardziej złożonej i całościowej metodyki prowadzenia projektów mianowicie MSF – czyli Microsoft Solutions Framework.

W całej swojej złożoności problem tworzenia systemów informacyjnych będzie przedstawiony na wykładach Projektowanie systemów informacyjnych i Budowa i integracja systemów informacyjnych, gdzie zostanie osadzony w projektowym i programistycznym środowisku obiektowym.
 


Projektowanie aplikacji

W pliku MS Access jest zapisany zbiór obiektów: tabel, kwerend, formularzy, raportów, stron, makr i modułów. Mamy do czynienia z aplikacją czyli programem użytkowym, gdy wszystkie obiekty są połączone w jedną spójną całość umożliwiającą użytkownikowi skupienie się na realizacji zamierzonych funkcji biznesowych a nie na operowaniu obiektami przy pomocy standardowego interfejsu.

Obiekty aplikacji:

Etapy prac projektowych nad systemem informacyjnym (aplikacją bazodanową)

Większość metodyk prowadzenia prac projektowych obejmuje fazy:

 1. Strategia (analiza wstępna problemu)
 2. Analiza szczegółowa problemu
 3. Projektowanie systemu
 4. Implementacja systemu (z tworzeniem dokumentacji i testowaniem)
 5. Wdrożenie systemu

Oto trochę szczegółów - więcej znajdzie się przy omawianiu dokumentacji projektowej:

 1. Analiza (wstępna i szczegółowa)
  - określa cel i zakres aplikacji.
 2. Projektowanie, protypowanie i implementacja
  - jakie obiekty (tabele, kwerendy, formularze, raporty, strony, moduły) mają tworzyć projektowaną aplikację.

Dokumentacja projektowa

Cały czas w trakcie prowadzenia prac projektowych jest przygotowywana i aktualizowana dokumentacja projektowa - raportująca uzyskane przez zespół projektowy wyniki. Stanowi ona istotny element prowadzonych prac projektowych. Oto jej znaczenie:

Dokumentacja projektowa jest często przechowywana w specjalnej bazie danych narzędzia CASE nazywanej repozytorium narzędzia CASE.

Na samym początku jest tworzony dokument definiujący potrzeby, zadania i ograniczenia projektu nazywany TOR - Terms Of Reference.  Oto jego przykładowe części:

Dokumenty fazy analizy:
Dokumenty fazy projektowania:
Wyniki fazy implementacji systemu (łącznie z dokumentowaniem i testowaniem):
 1. działająca aplikacja,
 2. dokumentacja końcowego użytkownika w tym podręczniki szkoleniowe,
 3. dokumentacja eksploatacyjna administratora systemu,
 4. dokumentacja programistyczna systemu dla osób, które w przyszłości będą administrować i/lub zmieniać system.

Faza wdrażania systemu obejmuje jego instalację, szkolenie użytkowników i wprowadzanie danych (ewentualnie migrację danych z poprzedniego wydania systemu).

Faza eksploatacji systemu połączona z wprowadzaniem do niego zmian wymaga powrotu do dokumentacji przygotowanej w poprzednich fazach i jej modyfikacji.

Cechami charakterystycznymi faz projektowania aplikacji jest przetwarzanie informacji zebranych w poprzedzającej fazie:

Wynikiem prac każdej fazy jest także plan przeprowadzenia następnej fazy.

Inną cechą procesu tworzenia aplikacji jest używanie prototypów – próbnych aplikacji - na długo przed tym jak rozpocznie się implementacja systemu. W wyniku analizy działania tych próbnych aplikacji można uzyskać potwierdzenie prawidłowego zrozumienia wymagań użytkowników co do reprezentowanych danych, realizowanych funkcji i interfejsu ekranowego aplikacji.

Ważną cechą procesu tworzenia aplikacji jest użycie narzędzi CASE umożliwiających automatyzację pewnych procesów projektowych. Charakteryzuje je:

 1. Skoncentrowanie na komputerowym wspomaganiu etapów analizy i projektowania oraz bezpośrednim użyciu ich rezultatów w fazie implementacji.
 2. Centralne pojęcie to repozytorium projektowe – baza danych zawierająca wszystkie obiekty (w tym dokumenty) używane wspólnie przez cały zespół projektowy przez cały okres działalności projektowej:
 3. Repozytorium projektowe jest dzielone na części – systemy aplikacyjne, foldery.
 4. Obiekty projektowe mogą być:
 5. Narzędzie CASE jest w stanie automatycznie produkować raporty projektowe (w tym produkty kończące etapy projektowania) na podstawie zawartości repozytorium projektowego. Np. w MS Visio z menu "Database -> Report" możemy wybrać:

 


Przejście do drugiej części wykładu