Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
Prof. dr hab. Andrzej Marcin Bernacki


Informacje

Kursu obejmuje następujące wykłady:

 1. Zarys historii rachunkowości, rachunkowość a księgowość oraz podstawy prawne jej prowadzenia w świecie i Polsce.
 2. Organizacja księgowości i jej prowadzenie.
 3. Zasady ewidencji księgowej.
 4. Aktywa i pasywa przedsiębiorstwa.
 5. Warianty i zasady ustalania wyniku finansowego.
 6. Techniczne formy księgowości.
 7. Rachunkowość kapitału intelektualnego przedsiębiorstw i organizacji.
 8. Wartość pieniądza w czasie.
 9. Finanse oraz działalność finansowa przedsiębiorstw.
 10. Analiza finansowa przedsiębiorstw na potrzeby zarządzania.
 11. Planowanie oraz zarządzanie operacyjne i strategiczne.
 12. Rynek finansowy i jego funkcjonowanie.

Cel kursu

Prezentowany wykład omawia podstawowe zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz podstaw finansowania działalności podmiotów gospodarczych. Osoby posiadające wyższe wykształcenie, niezależnie od kierunku kończonych studiów, powinny posiadać wiadomości z zakresu finansowo-księgowego. Istotne jest ażeby członkowie społeczeństwa, szczególnie z wyższym wykształceniem, mogli być partnerami a nie tylko petentami w urzędach państwowych. Szczególnie w urzędach o charakterze finansowym a więc w urzędzie skarbowym, banku itp. Wszyscy członkowie społeczeństwa, zarówno ci, którzy prowadząc działalność gospodarczą we własnym zakresie jak i osoby zatrudnione w tzw. wolnych zawodach oraz zatrudnieni w przedsiębiorstwach muszą indywidualnie kształtować swoją sytuację finansową. Muszą również rozliczać się z urzędem skarbowym. Trudno jest udawać "mądrego" w zakresie księgowości i finansów nie posiadając wiedzy teoretycznej z tego zakresu.

Zakres prowadzonych wykładów może być szczególnie przydatny dla osób, które będą prowadziły działalność gospodarczą na własny rachunek. Ponadto należy podkreślić, że rachunkowość skomputeryzowana w zasadzie zapoczątkowana została po drugiej wojnie światowej. W pierwszej kolejności wprowadzone zostały maszyny księgujące Askoty i Mercedesy. Wymienione maszyny księgujące zastępowały w zasadzie jedynie żmudną pracę księgowego. Ich wprowadzenie rozumiane było jako średnia mechanizacja rachunkowości. Następnie wprowadzano komputery głównie w większych przedsiębiorstwach, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Należy jednoznacznie podkreślić, że możliwości merytoryczne komputerów nie są powszechnie i w możliwym zakresie wykorzystywane. Możliwości pełnego wykorzystania merytorycznych możliwości komputerów w rachunkowości wymagają współpracy informatyka i księgowego. Fakt ten podkreśla wagę przedmiotu rachunkowość i finanse w naszej Uczelni.


Organizacja

Organizacja prowadzonych wykładów i ćwiczeń przedstawia się następująco. Wykłady przygotowane zostały w jednostkach dydaktycznych. W pierwszej części przygotowano 5 wykładów. Pierwsza i drugą część wykładów będzie zakresem przedmiotu wymaganym, łącznie z ćwiczeniami, do egzaminu. Dodatkowo podana jest literatura podstawowa i dodatkowa. W czasie trwania semestru podawane zostaną ćwiczenia. Ich zadaniem będzie uzupełnienie wiedzy teoretycznej praktycznymi zadaniami do wykonania. W trakcie trwania semestru odbędą się dwa kolokwia - jedno z rachunkowości a drugie z finansów. Po zakończeniu semestru, przed przystąpieniem do egzaminu odbędzie się kolokwium końcowe. W czasie trwania semestru będą prowadzone konsultacje przy wykorzystaniu łączy internetowych oraz poprzez bezpośredni kontakt w PJWSTK z prowadzącymi zajęcia.


Podręczniki podstawowe
 1. Bednarski L.(1997) Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. wyd PWE, Warszawa.
 2. Bernacki A., Piątek T: (2004).: Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych.
 3. Kiziukiewich T. 1995: Rachunkowość zarządcza, Ekspert Wrocław.
 4. Sawicki K., 1995: Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych, Ekspert Wrocław.

Podręczniki uzupełniające
 1. Meimberg P. 1971: Rachunkowość rolnicza. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa.
 2. Naumiuk T., 1995: Elementy rachunku kosztów, Stowarzyszenie księgowych w Polsce Warszawa.
 3. Świderka G.K.,1994:Rachunkowość w zarządzaniu firmą, Framax Skierniewice.
 4. Świderka G.K.,1997: Rachunkowość zarządcza, Poltext Warszawa.