Skorowidz

- po wybraniu hasła nastąpi przejście do miejsca w tekście, gdzie dany termin jest zdefiniowany; przy haśle znajduje się informacja o numerze wykładu, gdzie jest definicja hasła.
 

A
agregacja - 10
akcja referencyjna - 4
aksjomaty ACID - 12
ALTER TABLE
- 1
asercja - 3
atomowość (niepodzielność) - 12
B
blok PL/SQL (blok anonimowy) - 5
blokada - 3
  obiektu - 12
  współdzielona, typu S - 12
  wyłączna, typu X - 12
blokowanie optymistyczne - 12
bufor danych - 8
C
CHECK -  4
COMMIT
- 1
CREATE INDEX - 1
CUBE - 15
D
DBMS_LOB - 7
DELETE
- 1
DROP INDEX - 1
DROP TABLE - 1
drzewo B+ - 9
drzewo ISAM - 9
duży obiekt LOB - 7
dziedzina atrybutów - 3
dziennik powtórzeń - 13
dziennik wycofań - 13
E
EXCEPT - 2
EXCEPTION - 5

F
fakt (miara) - 15
fantom - 12
FOR UPDATE OF - 5
fragment danych - 14
funkcja — 6
  haszująca - 8
G

H
Hash Join - 10
I
indeks - 9
  bitmapowy - 15
  pogrupowany - 9
  główny - 9
  jednoznaczny - 9
  haszowany - 9
Index Nested Loops Join - 10
INSERT - 1
integracja informacji - 14
INTERSECT - 2
izolacja - 12
J
JOIN - 2
K
klaster - 3
klucz - 0
  główny - 0
  jednoznaczny - 0
  obcy - 0
  rekordu - 8 
  wyszukiwania rekordu - 9
kolekcja - 7
kursor — 5
L
LOB - 7
LRU - 8
M
miara (fakt) - 15
model fizyczny bazy danych - 8
N
NOT NULL — 4
NULL - 0
O
obsługa wyjątków - 5
odtwarzanie - 13
operator relacyjny - 10
operatory SQL - 1
optymalizacja zapytań - 10
optymalizator zapytań - 10
P
pakiet – 6
perspektywa - 0, perspektywa - 3
  z opcją sprawdzania - 3
  z opcją tylko do odczytu - 3
  zmaterializowana - 3
plan - 12
  szeregowy - 12
  szeregowalny - 12
plik - 8
  nieuporządkowany (heap) - 8
  posortowany - 8
  haszowany - 8
  indeksowy - 8
podzapytanie - 2
pole - 8
pole działania (aplikacji baz danych) - 10
powiązanie z bazą danych - 14
poziom izolacji - 3
PRIMARY KEY - 4
procedura – 6
projekcja - 10
protokół dwufazowego zatwierdzania (2PC) - 14
protokół ścisłego blokowania dwufazowego (Strict 2PL) - 12
punkt kontrolny - 13
R
rekord - 8
replika danych - 14
replikacja asynchroniczna - 14
replikacja synchroniczna - 14
rezerwowa baza danych - 13
ROLLBACK
- 1
ROLLUP - 15
S
schemat - 3
   gwiazda - 15
   kostka wielowymiarowa - 15
sekwencja - 3
SELECT - 1
SELECT INTO - 5
selekcja - 10
sesja, połączenie - 3
Simple Nested Loops Join - 10
słownik danych - 3
Sort Merge Join - 10
sortowanie zewnętrzne - 9
spójność - 12
SQL*Plus -  4
strona (blok) - 8
suma(union) - 10
synonim - 3
T
tabela - 0
  obiektowa - 7
  tymczasowa - 3
transakcja - 3, transakcja - 12
  odległa – 14
  rozproszona – 14
transformacja STAR - 15
trwałość - 12
typ obiektowy - 7
typ referencyjny - 7

U
UNION, UNION ALL - 2
UNIQUE - 4
UPDATE - 1
uprawnienie - 3
W
wielofazowe sortowanie przez scalanie - 9
wielowersyjność - 12
więzy spójności- 0, więzy spójności - 4
 encji- 4
  referencyjne - 0, referencyjne - 4
wymiar - 15
wyzwalacz bazy danych – 6
  tabelowy - 6
  INSTEAD OF - 6
  systemowy - 6
X
Z
zakleszczenie (deadlock) - 12
zapytanie grupujące - 2
zapytanie odległe – 14
zapytanie rozproszone – 14
zapytanie sumaryczne (podsumowujące) - 2
złączenie (operator relacyjny) - 10
złączenie tabel - 2
złączenie zewnętrzne - 2