INFO
Sylabus
OMG CORBA, cz. 4
1. Wołanie statyczne: krok po kroku
2. Nasz pierwszy program w CORBA: Counter
3. Counter: wyrażenie IDL
4. Counter: klasy i interfejsy Java generowane przez prekompilator
5. Jakie to są pliki?
6. Counter: Pieniek klienta generowany automatycznie
7. Counter: Szkielet serwera generowany automatycznie
8. Counter: interfejs w Java generowany z IDL
9. Counter: przykład klasy implementującej interfejs w IDL
10. Counter: Główny program serwera
11. Counter: Szkielet wypełniony implementacją
12. Counter: program klienta (nasza aplikacja)
13. Wołanie dynamiczne: krok po kroku
14. Protokoły pomiędzy ORB-ami
15. Rodzaje usług obiektowych
16. Zasady projektowania usług obiektowych
Skorowidz
Wyście:
Wyklad IV. Wprowadzenie do OMG CORBA, część 4 (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

15. Rodzaje usług obiektowych (Object Services )

 • Usługa w zakresie cyklu życiowego (Life Cycle Service). Definiuje operacje tworzenia, kopiowania, przemieszczania, i usuwania komponentów (obiektów) będących pod kontrolą danej aplikacji zintegrowanej poprzez standard CORBA.
 • Usługa w zakresie trwałości (Persistence Service). Definiuje interfejs do składowania komponentów (obiektów) na trwałych nośnikach, włączając w to obiektowe bazy danych, relacyjne bazy danych i zwykłe pliki.
 • Usługa w zakresie nazywania (Naming Service). Pozwala nadać komponentom (obiektom) nazwy (o hierarchicznej budowie) oraz odzyskać identyfikatory komponentów (obiektów) na podstawie ich nazw. Usługa pozwala przywiązać komponenty (obiekty) do istniejącego nazewnictwa katalogów systemów operacyjnych lub kontekstów nazwowych wg różnorodnych systemów: ISO X.500, OSF DCE, Sun NIS+, Novell NDS, Internet LDAP.
 • Usługa w zakresie zdarzeń (Event Service). Pozwala określić, czy dane komponenty mają reagować (nie reagować) na określone zdarzenia.
 • Usługa w zakresie współbieżności (Concurrency Control Service). Pozwala zakładać/zdejmować zamki na obiekty (lub inne byty) celem przeciwdziałania kolizjom transakcji lub wątków.
 • Usługa w zakresie transakcji (Transaction Service). Przewiduje koordynację transakcji opartą na dwufazowym potwierdzeniu (2PC) dla prostych i zagnieżdżonych transakcji
 • Usługa w zakresie związków (Relationship Service). Przewiduje dynamiczne tworzenie/usuwanie powiązań (związków, asocjacji) pomiędzy obiektami, wymuszanie więzów referencyjnych, oraz nawigację od obiektów do obiektów wg zdefiniowanych dla nich związków
 • Usługa w zakresie udostępniania obiektów na zewnątrz (Externalization Service). Przewiduje wstawianie i odczytywanie danych do/z komponentów (obiektów).
 • Usługa w zakresie zapytań (Query Service). Przewiduje dostęp do obiektów poprzez różnorodne języki zapytań, wśród nich SQL-92, nowo powstający standard SQL3, oraz obiektowy język zapytań (standardu ODMG) OQL.
 • Usługa w zakresie licencji (Licensing Service). Usługa pozwala na pomiary użycia komponentów (obiektów) oraz wyliczenie opłat za użycie w ramach sesji, węzła sieci, itd.
 • Usługa w zakresie dodatkowych własności obiektów (Properties Service). Pozwala dynamicznie związać z obiektami dowolne nazwane własności (atrybuty), np. datę utworzenia, datę ostatniej modyfikacji, nazwisko modyfikującego, itd.
 • Usługa w zakresie czasu (Time Services). Przewiduje interfejsy do synchronizowania czasu w środowisku rozproszonym. Pozwala również definiować zdarzenia wyzwalane przez upływ czasu.
 • Usługa w zakresie ochrony (Security Service). Zapewnia możliwości pełnej ochrony rozproszonych obiektów. Wspomaga autoryzację, sterowanie dostępem, tajność i przeciwdziałanie unikaniu zapłaty (non-repudiation). Zarządza także oddelegowywaniem uwierzytelnień (credentials).
 • Usługa handlowa (Trader Service). Przewiduje odzyskiwanie informacji o obiektach na podstawie ich własności, publikować informacje o serwisach dostarczanych przez obiekty, itd.
 • Usługa w zakresie kolekcji (Collection Service). Przewiduje interfejsy do tworzenia najczęściej spotykanych kolekcji (zbiorów, wielozbiorów, sekwencji, itd.) i manipulacji tymi kolekcjami

Zestaw usług obiektowych jest rozszerzany w planowanym standardzie CORBA 3.0.

« poprzedni punkt   następny punkt »