Wykład 3

Język SQL - zaawansowane konstrukcje

 

Streszczenie

Zakładamy, że czytelnik zna zarówno język SQL jak i PL/SQL w zakresie książki: "Systemy baz danych. Wykłady i ćwiczenia", L.Banachowski, E.Mrówka-Matejewska, K.Stencel, Wyd. PJWSTK, 2004. W tym wykładzie przypomnimy tylko bardziej zaawansowane, ale ważne dla zrozumienia działania SZBD, pojęcia języka SQL, w tym: perspektywy, transakcje, blokady, poziomy izolacji, słownik danych i wyzwalacze.

 


3. 1 Poziom zewnętrzny - modyfikowalne perspektywy

Perspektywa to wirtualna tabela. Jest określona przez zapytanie czyli instrukcję SELECT. Można ją używać tak jakby była tabelą np. w instrukcji SELECT. Wiersze perspektywy nie są jednak przechowywane w bazie danych - są wyliczane na żądanie.

CREATE VIEW Urzędnicy (Empno, Ename, Sal)
AS SELECT Emp.Empno, Emp.Ename, Emp.Sal
   FROM Emp
   WHERE Emp.Job = 'CLERK';
W Standardzie podzapytanie jest ujmowane w nawiasy.
 
Perspektywy służą do dostosowania bazy danych do potrzeb różnych grup użytkowników. Stanowią widok, perspektywę, z jakiej dana klasa użytkowników widzi bazę danych. Różne grupy użytkowników mogą mieć odmienne "perspektywy" na dane w bazie danych.
 

Skoro perspektywy mają zastępować użytkownikom tabele, muszą także umożliwiać wykonywanie podobnych operacji, jakie są wykonywane na tabelach, a więc takich jak przeglądanie i wyszukiwanie danych, wstawianie, modyfikowanie i usuwanie danych z bazy danych.

Postulat dotyczący przeglądania i wyszukiwania danych jest w pełni spełniony. W instrukcjach SELECT perspektyw można używać na takich samych zasadach jak tabel, bez żadnych ograniczeń np.

SELECT u. Ename, u.Sal
FROM Urzędnicy u
WHERE u.Sal>5000
ORDER BY u.Ename;

Dynamiczne perspektywy

Przedyskutujemy teraz możliwość wykonywania operacji INSERT, DELETE i UPDATE.

Przykład

Rozpatrzmy perspektywę:

CREATE VIEW Prac_sprzedaży
AS SELECT * FROM Emp
   WHERE Emp.Deptno=20;
Używając tej perspektywy możemy przeprowadzać modyfikację danych w odniesieniu  do pracowników z działu numer 20, np. możemy podnieść ich zarobki Sal o 10%:
UPDATE Prac_sprzedaży
SET Sal = Sal * 1.1;
Każdy system baz danych ogranicza zakres perspektyw, przez które można dokonywać zmian w bazie danych. W odniesieniu do Standardu i systemu Oracle mamy do czynienia z następującymi ograniczeniami:

1. w klauzuli SELECT nie może być słowa kluczowego DISTINCT,

2. w klauzuli FROM może być tylko jedna nazwa tabeli lub jedna nazwa perspektywy - spełniająca definiowane kryteria - dotyczy to Standardu, gdyż Oracle umożliwia użycie więcej niż jednej tabeli,

3. na liście SELECT mogą znajdować się tylko nazwy kolumn,

4. w klauzuli WHERE nie może być podzapytania,

5. w zapytaniu nie mogą występować klauzule GROUP BY i HAVING.

Powyższe warunki zapewniają to, aby jednoznacznie był określony wiersz w tabeli, której dotyczy zmiana. W Oracle możliwe jest dokonywanie ograniczonych zmian w bazie danych poprzez perspektywy zawierające złączenia. Można mianowicie w Oracle dokonywać zmian po stronie klucza obcego, ale nie głównego. Przy użyciu perspektywy:

CREATE VIEW ed
AS SELECT e.Empno, e.Ename, e.Deptno, d.Loc
   FROM Emp e, Dept d
   WHERE e.Deptno= d.Deptno;

możliwe są zmiany (INSERT, DELETE, UPDATE) w odniesieniu do tabeli Emp, ale nie w odniesieniu do tabeli Dept. (Istotne przy tym jest aby kolumna Empno była kluczem głównym w tabeli Emp.)

Przykład

Przy użyciu instrukcji:

INSERT INTO ed(Empno, Ename, Deptno)
VALUES (5600, 'Nowiński',20);

wstawimy pracownika o nazwisku 'Nowiński' do tabeli Emp ustalając jego numer działu na 20.

Istnieje też oczywiście możliwość usunięcia perspektywy z bazy danych. Instrukcja
 
DROP VIEW nazwa_perspektywy;
powoduje usunięcie perspektywy.

Tworzenie perspektyw z opcją sprawdzania

W celu zapewnienia ograniczenia danych operowanych przy użyciu perspektywy do danych określonych przez jej warunek WHERE, użyteczna jest dodatkowa opcja definicji perspektywy:
 
CREATE VIEW nazwa_perspektywy[(nazwa_kolumny,...)]
AS podzapytanie
WITH CHECK OPTION;

Jeżeli została użyta opcja WITH CHECK OPTION, to przy wykonywaniu INSERT i UPDATE następuje sprawdzenie, czy wstawiany bądź modyfikowany wiersz spełnia warunek określony w klauzuli WHERE. Jeśli spełnia, operacja jest wykonywana. Jeśli nie spełnia, operacja nie zostanie wykonana.

Gwarantuje to dodatkową ochronę danych zapewniając, że zmiany dokonywane przez użytkowników przez perspektywę są wyłącznie ograniczone do zbioru danych, do których oglądania i modyfikowania jest uprawniony dany użytkownik. Jest to zgodne z ideą dopasowywania poziomu zewnętrznego do danej grupy użytkowników.

Przykład

Utwórz perspektywę pracowników będących na urlopie bezpłatnym.

CREATE VIEW Emp_na_urlopie_bezpłatnym
AS SELECT * 
   FROM Emp
   WHERE Emp.Sal = 0 OR Emp.Sal IS NULL
WITH CHECK OPTION;

Poprzez tę perspektywę nie uda się zmiana wysokości zarobków pracownika o nazwisku 'Kowalski', jeśli jego Zarobki są równe 0 lub Null.

UPDATE Emp_na_urlopie_bezpłatnym
SET Sal = 10000
WHERE Ename = 'Kowalski';

Tworzenie perspektyw z opcją tylko do odczytu

Kolejnym elementem ochrony danych dostarczanym przez perspektywy jest opcja tylko do odczytu. Mianowicie, można zabezpieczyć się przed dokonywaniem zmian poprzez perspektywę przez utworzenie jej z opcją WITH READ ONLY.

CREATE VIEW Pracownicy
AS SELECT * FROM Emp
   WITH READ ONLY;

Każdy uprawniony użytkownik może tylko oglądać dane o pracownikach bez możliwości wykonania wstawiania, modyfikowania czy usuwania wierszy.

Reasumując, perspektywy są obiektami, jakie udostępnia się konkretnym grupom użytkowników. Określają one widok na bazę danych zaprojektowany dla tej grupy użytkowników. Ułatwia to użycie bazy danych, jak również stanowi element ochrony przed niepowołanym lub nieprawidłowym dostępem do danych. Każdy użytkownik bazy danych ma dostęp tylko do danych dotyczących jego działalności w firmie. Ponadto, korzystanie z perspektyw przez aplikacje gwarantuje niezależność logiczną danych po zmianie schematu tabel zmieniamy tylko definicje perspektyw a same aplikacje nie wymagają już zmiany.

Postulat modyfikowalności przez perspektywy nie jest w pełni spełniony przez Standard SQL z 1992. Do pełnej realizacji tego postulatu potrzebna jest dodatkowa konstrukcja - wyzwalacz - wprowadzona do Standardu SQL i omawiana w dalszej części tego wykładu.

W Oracle są też lokalne perspektywy definiowane do wykonania pojedynczej instrukcji SQL. Pozą tą instrukcją są one niewidoczne. Oto przykład:

WITH
dept_costs
AS
(SELECT dname, SUM(sal) dept_total
FROM emp e INNER JOIN dept d ON e.deptno = d.deptno
GROUP BY dname),
avg_cost AS
(SELECT SUM(dept_total)/COUNT(*) aveg
FROM dept_costs)
SELECT * FROM dept_costs
WHERE dept_total > (SELECT aveg FROM avg_cost)
ORDER BY dname;

Konstrukcja ta umożliwia rekurencyjną definicję lokalnej perspektywy, co do tej pory było niemożliwe w SQL.


3.2 Synonimy nazw tabel i perspektyw

Ze względu na możliwość sięgania do obiektów znajdujących się w innych bazach danych (również przez sieć), specyfikacje obiektów mogą być długie. Wygodnie jest więc zdefiniować krótką nazwę i używać jej zamiast długiej specyfikacji. Do tego właśnie celu służą synonimy. Synonimy mogą być też użyteczne w sytuacji, gdy istniejące aplikacje korzystają z innej nazwy obiektu niż aktualna nazwa (np. po jej zmianie). Aby nie zmieniać kodu aplikacji wygodniej jest wprowadzić nowy synonim. Stanowi to element niezależności logicznej danych.
 
CREATE SYNONYM nazwa_synonimu
FOR nazwa_tabeli_lub_perspektywy;

Przykład

Utwórz synonim tabeli Dept.

CREATE SYNONYM Dept
FOR Kadry.Dept@mojafirma.com.pl;
Instrukcja
 
DROP SYNONYM nazwa_synonimu;
powoduje usunięcie synonimu.

Synonimy uniezależniają aplikacje i użytkowników od zmian w ścieżkach do obiektów bazy danych np. gdy tabela z danymi o pracownikach wędruje z jednego konta, lub bazy danych na inne konto, lub do innej bazy danych.

 


3.3 Transakcje i blokady

Z charakteru aplikacji korzystających z baz danych wynika, że elementarną operacją na bazie danych nie jest często pojedyncza instrukcja SQL, ale ciąg takich instrukcji, nazywany transakcją. Na przykład, przelanie pieniędzy z jednego konta na drugie jest elementarną operacją z punktu widzenia aplikacji bankowej. Natomiast w SQL użylibyśmy w tym celu co najmniej dwóch instrukcji UPDATE:

UPDATE Konta
SET Saldo = Saldo - 1000
WHERE Id_klienta = 1001;

UPDATE Konta
SET Saldo = Saldo + 1000
WHERE Id_klienta = 9999;

Załóżmy teraz, że pierwsza instrukcja wykonała się, a druga nie może zostać wykonana na przykład z powodu tego, że 9999 jest błędnym identyfikatorem klienta albo z powodu awarii komputera. Z punktu widzenia aplikacji dane znalazły się w stanie niespójnym i pozostaje tylko jedna możliwość - wycofać wynik pierwszej instrukcji UPDATE. Do tego celu służy instrukcja ROLLBACK.

Symetryczną operacją do ROLLBACK jest COMMIT, która zatwierdza zmiany w bazie danych bez możliwości późniejszego ich wycofania. Reasumując, użytkownik lub aplikacja po wykonaniu instrukcji wchodzących w skład transakcji, albo przekazuje do wykonania instrukcję COMMIT - zatwierdź zmiany i zakończ transakcję, albo przekazuje do wykonania instrukcję ROLLBACK - wycofaj zmiany i zakończ transakcję.

Zagnieżdżone wycofywanie transakcji do SAVEPOINT

Istnieje możliwość wycofania w tył części ostatnio wykonywanych instrukcji, pod warunkiem, że zaznaczyliśmy tę część stawiając przed nią etykietę nazywana punktem zachowania (ang. savepoint):
SAVEPOINT punkt;
Instrukcja wycofania ma wtedy postać:
ROLLBACK TO SAVEPOINT punkt;
 

Zagnieżdżone transakcje

W Oracle istnieje możliwość zagnieżdżania transakcji. Wymaga to użycia języka PL/SQL i dyrektywy PRAGMA. Zagnieżdżona transakcja nazywa się autonomiczną. Oto przykład:

....
DECLARE
   PRAGMA autonomous_transaction;
BEGIN
   DELETE FROM Emp WHERE Emp.Job='GHOSTBUSTER';
   COMMIT;
END;
.......
ROLLBACK;
Zatwierdzenie dotyczy tylko instrukcji w bloku, w którego deklaracjach występuje dyrektywa PRAGMA autonomous_transaction. Natomiast efekt wykonania instrukcji znajdujących się przed tym blokiem zostanie anulowany później występującą instrukcją ROLLBACK.

W trakcie wykonywania transakcji użytkownika SZBD blokuje dostęp innym użytkownikom do obiektów bazy danych, których dotyczą operacje w transakcji.

Implementacja transakcji przez SZBD musi spełniać cztery aksjomaty ACID (atomowość-spójność-izolacja-trwałość). Szczegóły zostaną przedstawione w dalszych wykładach na temat budowy SZBD.

Blokowanie dostępu do tabel (Oracle)

Oracle zakłada automatycznie blokady na wierszach, na których są przeprowadzane operacje zmieniające te wiersze (INSERT, DELETE, UPDATE).

Programista może sam założyć blokadę na tabelę ograniczając możliwości jej zmian przez innych użytkowników. Do tego celu służy następująca instrukcja.
 
LOCK TABLE nazwa_tabeli
IN [SHARE|EXCLUSIVE] MODE
[NOWAIT];
Podstawowymi trybami blokowania tabeli w bazie danych są:

Opcja NOWAIT specyfikuje, aby nie czekać na założenie blokady, gdy nie można jej uzyskać w danej chwili.

Zdjęcie blokady następuje przez wykonanie COMMIT lub ROLLBACK.

Klauzula FOR UPDATE

W systemie Oracle jest możliwe założenie blokady na wiersze będące wynikiem określonego zapytania. Do tego celu służy specjalna, dodatkowa klauzula dołączana na koniec instrukcji SELECT:
 
SELECT nazwa_kolumny
. . .
FOR UPDATE [ NOWAIT];
Wykonanie COMMIT lub ROLLBACK kończy blokadę wskazanych wierszy.

Instrukcja SET TRANSACTION READ ONLY

Jest też możliwe "zamrożenie" widoku bazy danych do jej aktualnego stanu dla następnie wykonywanych instrukcji SELECT. Instrukcje SELECT korzystają wówczas jakby ze "zdjęcia migawkowego" bazy danych wykonanego w tym momencie. Zmiany wprowadzane w tym czasie do bazy danych nie są widoczne dla tych instrukcji SELECT. Instrukcja
 
SET TRANSACTION READ ONLY;
powinna być pierwszą instrukcją w transakcji – złożonej z ciągu instrukcji SELECT i LOCK TABLE. ''Odmrożenie'' bazy danych następuje przez wykonanie polecenia COMMIT.

Dla zachowania symetrii, rozpoczęcie transakcji typu nie READ ONLY można zacząć (nie jest to wymagane) od
 
SET TRANSACTION READ WRITE;

Poziomy izolacji transakcji

Dla konkretnej transakcji użytkownik może określić jej poziom izolacji od innych współbieżnie wykonywanych transakcji. Bierze się pod uwagę następujące cechy związane ze współbieżnie wykonywanymi transakcjami:

Standard ANSI/ISO definiuje cztery poziomy izolacji w zależności od ustawienia powyższych trzech opcji, zobacz Tab. 3.1.

 
Poziom izolacji Niezatwierdzony odczyt Niepowtarzalny odczyt Fantomy
Read Uncommited TAK TAK TAK
Read Committed NIE TAK TAK
Repeatable Reads NIE NIE TAK
Serializable NIE NIE NIE

Tab. 3.1 Definicja czterech poziomów izolacji.

Ustawianie poziomu izolacji w SQL

Programista, w zależności od potrzeb, może określić wymagany poziom izolacji swojej transakcji. Składnia instrukcji określającej poziom izolacji jest następująca (są to wspólne opcje występujące zarówno w Standardzie, jak i w Oracle):
 
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
.......
COMMIT;
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITED;
.......
COMMIT;

Reasumując, realizując transakcję na poziomie SERIALIZABLE (izolowana transakcja) mamy  gwarancję, że transakcja działa na spójnych, nie zmienianych przez inne transakcje danych. Jest to domyślny poziom w Standardzie.

Natomiast na poziomie READ COMMITED (transakcja z odczytem zatwierdzonych danych) transakcja działa na zmienianych jednocześnie przez innych użytkowników danych (ale dopiero po zatwierdzeniu przez nich zmian). Zapewnia większą współbieżność działania systemu baz danych. Jest to domyślny poziom w Oracle.

Na poziomie READ COMMITED, po tym jak jedna transakcja odczytała dane, mogą one zostać zmienione przez inną transakcję, zanim pierwsza się zakończy. Po zatwierdzeniu drugiej transakcji, zmienione dane są dostępne dla pierwszej transakcji. Jeśli jest to dopuszczalne z punktu widzenia poprawności aplikacji, to ten drugi sposób, jako zapewniający większą współbieżność działania systemu baz danych, powinien być preferowany. Gdyby jednak pierwsza transakcja chciała nie tylko odczytywać dane, ale również je zmieniać, musiałaby te dane zablokować i wtedy druga transakcja nie mogłaby już ich zmienić przed zakończeniem pierwszej transacji.

Nie wszystkie aplikacje będą działać poprawnie w tym trybie. Na przykład, jeśli aplikacja dokonująca rezerwacji biletów najpierw tylko sprawdza czy jest wolne miejsce w samolocie, następnie wysyła e-mail do klienta, z informacją że znalazła wolne miejsce, a następnie próbuje dokonać rezerwacji znalezionego miejsca, to w tym momencie znalezione miejsce może być już zajęte.

 


3.4 Słownik danych - informacja o obiektach bazy danych (w wersji używanej przez Oracle)

Słownik danych jest zbiorem informacji o obiektach bazy danych. Jest używany zarówno przez system zarządzania bazą danych, jak i przez użytkowników. Użytkownik ma uprawnienia tylko do odczytu informacji ze słownika danych. Słownik danych ma postać zbioru tabel i perspektyw tak samo jak dane użytkowników.

Oto przykładowe perspektywy słownika danych Oracle:

1. z przedrostkiem User - informacja o wszystkich obiektach, których dany użytkownikiem jest właścicielem - o tabelach: User_Tables (Tabs), o tabelach i kolumnach: User_Tab_Columns (Cols), o więzach spójności User_Constraints oraz User_Cons_Columns, o indeksach User_Indexes (Ind) oraz User_Ind_Columns, o synonimach User_Synonyms (Syn), o perspektywach User_Views;

2. z przedrostkiem All - dotyczy wszystkich obiektów, do których użytkownik ma uprawnienia;

3. z przedrostkiem Dba - informacja o obiektach dostępna dla administratorów systemu.

Najpowszechniej stosowaną przez użytkowników perspektywą jest perspektywa User_Tables.

Przykład

Instrukcja:

SELECT Table_Name
FROM User_Tables;
wypisuje nazwy tabel, których właścicielem jest dany użytkownik. Instrukcja
SELECT Column_Name, Data_Type
FROM User_Tab_Columns
WHERE Table_Name = 'EMP';

wypisuje nazwy i typy danych kolumn w tabeli Emp. To znaczy wypisuje tabelę wartości:

COLUMN_NAME          DATA_TYPE
------------------------------ ----------------------
EMPNO             NUMBER
ENAME             VARCHAR2
JOB              VARCHAR2
MGR              NUMBER
HIREDATE            DATE
SAL              NUMBER
COMM              NUMBER
DEPTNO             NUMBER
 

3.5 Ochrona danych: przyznawanie i odbieranie uprawnień w bazie danych

Podstawowymi instrukcjami administratora bazy danych są instrukcje zakładania kont użytkowników i przyznawania im uprawnień do korzystania z zasobów i obiektów bazy danych. Zarówno w Standardzie, jak i Oracle mamy instrukcję do przyznawania uprawnień:
 
GRANT uprawnienie, ... 
ON nazwa_obiekt
TO użytkownik, ...|PUBLIC
[WITH GRANT OPTION]
gdzie:

 1. uprawnienie określa rodzaj operacji, do jakiej użytkownik uzyskuje uprawnienie, np. ALL PRIVILEGES, SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE, REFERENCES (w przypadku INSERT, UPDATE, REFERENCES można ograniczyć uprawnienia do podzbioru kolumn), w Oracle także INDEX, ALTER i EXECUTE;
 2. obiektem może być tabela, perspektywa (w Oracle także inne obiekty jak sekwencja, procedura, funkcja, pakiet);
 3. WITH GRANT OPTION oznacza, że obdarowany użytkownik uzyskane uprawnienia może przekazywać innym użytkownikom;
 4. PUBLIC oznacza przyznanie uprawnienia wszystkich użytkownikom.

Przykład
Nadaj księgowej uprawnienia dostępu do tabeli Emp w zakresie wykonywania instrukcji SELECT oraz również instrukcji UPDATE, ale tylko w odniesieniu do kolumny Sal.

GRANT SELECT, UPDATE(Sal)
ON Emp
TO Księgowa;

Pozbawianie uprawnień

Przyznane drugiemu użytkownikowi uprawnienie można odwołać za pomocą instrukcji odwrotnej do instrukcji GRANT.
 
REVOKE uprawnienie, ... 
ON nazwa_obiektu 
FROM użytkownik, ...|PUBLIC;

Uprawnienie zostaje użytkownikowi odebrane, o ile dany użytkownik uzyskał go wyłącznie od odwołującego uprawnienie użytkownika.

Uprawnienia systemowe

W Oracle jest też postać instrukcji GRANT przyznającej uprawnienia systemowe do wykonywania instrukcji, np. CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SESSION, czyli uprawnienie do logowania się do bazy danych.

Administrator bazy danych Oracle tworzy konto użytkownika za pomocą instrukcji:
 
CREATE USER użytkownik IDENTIFIED BY hasło;
 

i w pierwszym kroku nadaje uprawnienia systemowe np.

GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO użytkownik;
 

Konto użytkownika może zostać usunięte (w Oracle) za pomocą instrukcji

DROP USER użytkownik [CASCADE];

Opcja CASCADE jest wymagana, gdy użytkownik jest właścicielem obiektów w bazie danych. Wtedy system usuwa użytkownika razem ze wszystkimi jego obiektami.

Role

W celu ułatwienia przyznawania uprawnień dużej liczbie użytkowników w Oracle zostało wprowadzone pojęcie roli, to jest powiązania grupy użytkowników ze zbiorem uprawnień. Z jednej strony konkretnym użytkownikom przyznaje się uprawnienie do danej roli (przyznając im tę rolę). Z drugiej strony roli przyznaje się konkretne uprawnienia do wykonywania operacji w bazie danych.

Przykład
Utwórz role Dyrektora i Urzędnika, przydziel im uprawnienia i zalicz do nich konkretnych użytkowników:

CREATE ROLE Dyrektor;
CREATE ROLE Urzędnik;
GRANT SELECT ON Emp TO Dyrektor;
GRANT SELECT, UPDATE ON Emp TO Urzędnik;
GRANT Dyrektor TO King, Leon;
GRANT Urzędnik TO Liza, Ewa, Marta;
Trzy role są z góry zdefiniowane w Oracle:

Włączanie ról

Przy tworzeniu konta nowego użytkownika, któremu chcemy przyznać swobodę zakładania i operowania obiektami na jego koncie, przydziela się najczęściej role: CONNECT i RESOURCE – umożliwiające logowanie się na konto i pełne korzystanie z instrukcji SQL w odniesieniu do jego własnych obiektów.

Natomiast w przypadku, gdy użytkownik korzysta z gotowej aplikacji klienckiej przyznaje mu się tylko rolę CONNECT, a pozostałe role konieczne do zrealizowania aplikacji włącza się i wyłącza w trakcie realizacji aplikacji bez jego udziału. Mianowicie, instrukcja SET ROLE powoduje wyłączenie wszystkich aktualnie dostępnych ról i włączenie ról określonych w instrukcji SET ROLE. Np. wykonanie instrukcji:

SET ROLE agent;

spowoduje wyłączenie wszystkich dotychczasowych ról i włączenie tylko jednej, dopasowanej do konkretnej sytuacji o nazwie agent.

 


3.6 Schematy, katalogi, klastry, sesje i połączenia (Standard)

Schemat

Transakcje dotyczą wykonywania ciągu instrukcji INSERT, DELETE i UPDATE. Odpowiednikiem transakcji dla instrukcji definiujących obiekty i uprawnienia jest pojęcie schematu. Schemat tworzy grupę powiązanych obiektów. Jest realizowany za pomocą instrukcji:
 
CREATE SCHEMA nazwa_schematu
ciąg instrukcji CREATE TABLE, CREATE VIEW i GRANT (bez rozdzielających średników);

Przy wykonywaniu instrukcji CREATE SCHEMA ciąg składowych instrukcji jest realizowany jako jedna transakcja. To znaczy, albo są wykonywane wszystkie instrukcje albo żadna. W instrukcjach składowych mogą być odwołania cykliczne REFERENCES między tabelami (tabela A zawiera odwołanie do tabeli B, a tabela B zawiera odwołanie do tabeli A) - co przy normalnej implementacji nie byłoby możliwe do zrealizowania za pomocą samych instrukcji CREATE TABLE (bez ALTER TABLE).

W Standardzie jest też instrukcja (nie ma jej w Oracle)
 
DROP SCHEMA nazwa_schematu CASCADE;

która usuwa wszystkie obiekty danego schematu z bazy danych.

Bazy danych w Standardzie

W Standardzie nie występuje w sposób jawny pojęcie bazy danych, za to obok pojęcia schematu występuje jeszcze pojęcie katalogu jako zbioru schematów oraz klastra jako zbioru katalogów. Klaster może być traktowany jako rozproszona baza danych składająca się ze zbioru katalogów, do których użytkownik ma dostęp w ramach jednej sesji. Schemat ma jednego właściciela. W skład katalogu mogą wchodzić schematy mające różnych właścicieli. Dla każdego katalogu powinien być określony jeden schemat nazywany schematem informacyjnym pełniący rolę słownika danych dla całego katalogu.

Sesje i połączenia

Zarówno w Standardzie, jak i w Oracle istnieją możliwości zmiany ustawień dla danej sesji użytkownika.

W Standardzie z każdą sesją jest związany zbiór połączeń z różnymi bazami danych, z których tylko jedno jest aktywne. Stosowane są następujące polecenia:

Niektóre własności sesji mogą być zmieniane w trakcie połączenia. W Oracle zmiany wprowadza się za pomocą instrukcji ALTER SESSION, na przykład:

    ALTER SESSION SET ISOLATION_LEVEL=SERIALIZABLE;

powoduje ustawienie poziomu izolacji transakcji w sesji na SERIALIZABLE.

 


3.7 Dziedziny i asercje

Dziedziny atrybutów (Standard)

Dziedziny atrybutów to typy danych definiowane łącznie z więzami spójności.

Przykład

Zdefiniujmy dziedzinę numerów departamentów:

CREATE DOMAIN Dept# CHAR(3)
CHECK (VALUE IN ('A00','B01','D01','D11','D21', 'XXX'))
DEFAULT 'XXX';
Następnie możemy dziedziny Dept# wielokrotnie używać przy określaniu typów danych kolumn w tabelach:
CREATE TABLE Dept
(DeptNo DOMAIN Dept# PRIMARY KEY,
...);
Występują także instrukcje ALTER DOMAIN nazwa_dziedziny i DROP DOMAIN nazwa_dziedziny.

Asercje (Standard)

Asercje to więzy spójności definiowane poza instrukcjami CREATE TABLE i ALTER TABLE.

Możliwe jest sformułowanie więzów spójności dotyczących całej tabeli:

CREATE ASSERTION maxempl
CHECK (1000 <= SELECT COUNT (*)
               FROM Emp);
Asercję można usunąć za pomocą instrukcji
DROP ASSERTION nazwa_asercji;

Asercje są trudne do implementacji przez SZBD, która by zagwarantowała efektywne działanie instrukcji SQL w bazie danych.

 


3.8 Tabele tymczasowe

Zarówno w Standardzie jak i w Oracle występuje konstrukcja tabeli tymczasowej, która jest częścią schematu bazy danych, ale której zawartość jest kasowana przy każdym kończeniu sesji użytkownika (opcja ON COMMIT PRESERVE ROWS) lub już przy każdej operacji COMMIT (opcja ON COMMIT DELETE ROWS).

Przykład

Utwórz tabelę tymczasową

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE Prac_zatrudniani_dziś
  (Nr_kolejny INTEGER PRIMARY KEY,
  Imię VARCHAR(40) NOT NULL,
  Nazwisko VARCHAR(50) NOT NULL,
  Informacja VARCHAR(1000))
ON COMMIT PRESERVE ROWS;

Tabele tymczasowe stosuje się do zapisu tymczasowych wyników, które następnie są używane wielokrotnie w ramach tej samej transakcji lub sesji. Wyniki mogą być wyliczane przez więcej niż jedną instrukcję SELECT.

Implementacja tabel tymczasowych przez SZBD jest prostsza, ponieważ nie trzeba zapewniać odtwarzalności danych po awarii (ale trzeba zapewnić możliwość wycofania nie zatwierdzonych zmian).

Reasumując, tabele dzielimy na:

 1. trwałe - przechowywane na stałe w bazie danych, objęte mechanizmami wycofywania zmian i odtwarzania po awarii;
 2. tymczasowe - przechowywane na czas sesji lub transakcji, objęte tylko mechanizmem wycofywania zmian;
 3. chwilowe - wyliczane i przechowywane na czas realizacji jednego zapytania, jak na przykład tabela p wyliczana w trakcie realizacji następującego zapytania:
  SELECT MAX(p.NumEmp) maxNE, MAX(p.AvgSal) maxAS
  FROM
  (SELECT Deptno, Count(Empno) NumEmp, Avg(Sal) AvgSal
   FROM EMP
   GROUP BY Deptno
   )p;
   

3.9 Sekwencje i klastry w Oracle

Są dwa rodzaje ważnych, z punktu widzenia praktyki, obiektów bazy danych, które występują w Oracle, a których nie ma w Standardzie.

Generowanie jednoznacznych numerów

W systemie Oracle jest specjalny obiekt - sekwencja (ang. sequence) przechowywany w bazie danych, który służy do generowania jednoznacznych numerów dla wartości kluczy głównych i jednoznacznych. Oto składnia tworzenia sekwencji:
 
CREATE SEQUENCE nazwa_sekwencji
[INCREMENT BY k]
[START WITH n];
gdzie n jest pierwszą generowaną liczbą naturalną, a k jest wartością, o jaką wzrasta kolejno generowany numer.

Sekwencji używa się zgodnie ze składnią:

nazwa_sekwencji.NextVal - generowanie kolejnej wartości w sekwencji,

nazwa_sekwencji.CurrVal - ostatnio wygenerowana wartość w sekwencji.

Instrukcja
DROP SEQUENCE nazwa_sekwencji;
usuwa sekwencję.

Poniżej podajemy przykład użycia sekwencji do generowania jednoznacznych identyfikatorów przy tworzeniu działu i jego pracowników.

Przykład
Utwórz dwie sekwencje generujące jednoznaczne numery dla działów i dla pracowników.

CREATE SEQUENCE Dept_seq
INCREMENT BY 10
START WITH 10;

CREATE SEQUENCE Emp_seq
INCREMENT BY 1
START WITH 1000;

Oto instrukcja tworząca kolejny dział:
INSERT INTO Dept(Deptno, Dname, Loc)
VALUES (Dept_seq.NextVal, 'Sprzedaż', 'Warszawa');
Oto instrukcja tworząca kolejnego pracownika z wykorzystaniem wygenerowanego przed chwilą numeru działu:
INSERT INTO Emp VALUES (Emp_seq.NextVal, 'Stec', 
'MANAGER', NULL, '20-JAN-90', 10000, 0 , Dept_seq.CurrVal);

Klaster (Oracle)

Klaster (ang. cluster) to zbiór powiązanych ze sobą tabel, które zwykle w aplikacji są przetwarzane jednocześnie i dlatego wskazane jest aby ich wiersze były przechowywane obok siebie na dysku. Powiązanie tabel odbywa się za pomocą kolumn o wspólnych wartościach. Kolumny te tworzą indeks klastra. Najpierw tworzy się klaster, następnie wszystkie tabele w klastrze i w końcu indeks klastra. Dopiero w tym momencie można rozpocząć wstawianie wierszy do tabel w klastrze.

Oto przykład klastra dla tabel Dept i Emp. Indeksem klastra, względem którego gromadzone są obok siebie na dysku wiersze tych tabel, jest numer działu. A więc razem jest trzymany wiersz opisujący dział, jak i wiersze pracowników przypisanych do tego działu.

CREATE CLUSTER Personnel
(Department_number NUMBER(2));

CREATE TABLE Dept
(Deptno NUMBER(2) PRIMARY KEY,
 Dname VARCHAR2(9),
 Loc VARCHAR2(9))
CLUSTER Personnel (Deptno);

CREATE TABLE Emp
(Empno NUMBER PRIMARY KEY,
 Ename VARCHAR2(10) NOT NULL,
 Job VARCHAR2(9),
 Mgr NUMBER REFERENCES Emp(Empno),
 Hiredate DATE,
 Sal NUMBER(10,2),
 Comm NUMBER(9,0),
 Deptno NUMBER(2)NOT NULL REFERENCES Dept(Deptno))
CLUSTER Personnel (Deptno);

Zanim rozpocznie się korzystać z tabel w klastrze należy explicite utworzyć indeks klastra:

CREATE INDEX Idx_personnel ON CLUSTER Personnel;

W tym momencie można zacząć wstawiać dane do obu tabel znajdujących się w utworzonym klastrze.

 


3.10 Wyzwalacze bazy danych (w wersji używanej przez Oracle)

Wyzwalacze bazy danych są procedurami:

Wyzwalacze bazy danych służą głównie do programowania więzów spójności i do programowania stałych czynności, które powinny być wykonywane w każdej aplikacji korzystającej z bazy danych.

Najczęściej używane są wyzwalacze tabelowe. Dla każdej tabeli można określić 12 typów wyzwalaczy (dla jednej tabeli może być więcej niż jeden wyzwalacz jednego typu). Typ wyzwalacza zależy przede wszystkim od tego, czy dotyczy operacji na pojedynczym wierszu (wyzwalacz wierszowy) czy dotyczy wykonania całej instrukcji. Ponadto, zależy od tego, czy ma być wykonywany przed operacją (typ BEFORE) czy po (typ AFTER). Wreszcie, wyzwalacz może dotyczyć każdej z trzech instrukcji języka operowania danymi: INSERT, DELETE i UPDATE.

Wyzwalacze zostały wprowadzone do Standardu SQL w roku 1999. Dzięki wyzwalaczom baza danych staje się "żywa".

Wyzwalacze typu INSTEAD OF

Dla perspektywy mamy możliwość zdefiniowania specjalnego rodzaju wyzwalacza:
 
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER nazwa_wyzwalacza
INSTEAD OF specyfikacja_instrukcji
ON perspektywa
blok_PL/SQL

gdzie specyfikacja_instrukcji jest ciągiem do trzech nazw instrukcji INSERT, DELETE i UPDATE połączonych spójnikiem OR.

Wyzwalacz ten jest odpalany zamiast instrukcji w odniesieniu do perspektywy określonych w definicji wyzwalacza. Daje to możliwość pełnej realizacji postulatu, aby zmiany w bazie danych można było dokonywać z poziomu użytkowego – czyli perspektyw.

Przykład

Rozważmy perspektywę będącą złączeniem trzech tabel.

CREATE VIEW Manager_info AS
SELECT e.Ename, e.Empno, d.Dname, d.Deptno, p.Level, p.Projno
FROM Emp e, Dept d, Project p
WHERE e.Empno = d.Mgr_no
      AND d.Deptno = p.Resp_dept;
Następujący wyzwalacz pozwala wstawiać wiersze poprzez tę perspektywę, co w efekcie powoduje wstawienie informacji do trzech tabel. Wyzwalacz ten jest odpalany i zastępuje podaną w definicji instrukcję – w tym przypadku instrukcję INSERT.
CREATE TRIGGER Manager_info_insert
INSTEAD OF INSERT ON Manager_info
FOR EACH ROW
DECLARE
  p NUMBER;
BEGIN 
  SELECT Count(*) INTO p FROM Emp
  WHERE Emp.empno = :NEW.Empno;
  IF p=0 THEN
    INSERT INTO Emp VALUES(:NEW.Empno, :NEW.Ename);
  ELSE
    UPDATE Emp SET Emp.Ename = :NEW.Ename
    WHERE Emp.Empno = :NEW.Empno;
  END IF;
  SELECT Count(*) INTO p FROM Dept 
  WHERE Dept.Deptno = :NEW.Deptno;
  IF p=0 THEN
     INSERT INTO Dept VALUES(:NEW.Deptno, :NEW.Dname);
  ELSE

Wyzwalacze systemowe

Wyzwalacze systemowe Oracle mają składnię:
 
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER nazwa_wyzwalacza
[BEFORE|AFTER|INSTEAD OF][zdarzenie_bazodanowe|zdarzenie_DDL
ON [DATABASE|SCHEMA] 
blok_PL/SQL
Przy czym:

 1. zdarzenie_bazodanowe to: SERVERERROR, LOGON, LOGOFF, STARTUP lub SHUTDOWN,
 2. zdarzenie_DDL to nazwa instrukcji DDL a więc na przykład: CREATE, ALTER, DROP, GRANT, REVOKE.

Zdarzenia można łączyć ze sobą w jednym wyzwalaczu systemowym za pomocą słowa kluczowego OR.

Przykład

Rozważmy wyzwalacz, który rejestruje w dzienniku wszystkie pojawiające się błędy serwera bazy danych. Dla błędu nr 1017 oznaczającego "niepoprawne logowanie" jest przewidziana specjalna obsługa.

CREATE TRIGGER Log_errors AFTER SERVERERROR ON DATABASE 
BEGIN
  IF (IS_SERVERERROR (1017)) THEN
      <wykonaj specjalną obsługę w tym przypadku>
  ELSE
     <zapisz w dzienniku informację o błędzie>
  END IF;
END;
Przykład

Rozważmy wyzwalacz, który zapisuje informacje o wykonywaniu na koncie użytkownika instrukcji tworzenia nowego obiektu w bazie danych.

CREATE TRIGGER Audit_db_object AFTER CREATE ON SCHEMA
<zapisz w dzienniku informację o utworzeniu obiektu>

Przykład

Szczególne znaczenie ma wyzwalacz dla zdarzenia logowania się użytkownika. Umożliwia on sprawdzenie, skąd loguje się użytkownik a także umożliwia utworzenie dla danego użytkownika odpowiedniego kontekstu w postaci zbioru wartości atrybutów – do użycia przez aplikację. Oracle wprowadza nawet w tym celu specjalny rodzaj obiektu w bazie danych o nazwie kontekst, z którego procedurę wywołuje wyzwalacz przy logowaniu się użytkownika.

Włączanie/wyłączanie wyzwalaczy

Wyzwalacz bazy danych może być włączany i wyłączany za pomocą instrukcji:
ALTER TRIGGER wyzwalacz {ENABLE|DISABLE};
Wyzwalacz może zostać usunięty za pomocą instrukcji:
DROP TRIGGER wyzwalacz;

Informacje o wyzwalaczach w słowniku danych

Informacje o wyzwalaczach znajdują się w perspektywie słownika danych User_triggers. Aby je obejrzeć, piszemy (nazwę wyzwalacza dużymi literami):

SELECT u.Trigger_type, u.Table_name, u.Triggering_event
FROM User_triggers u
WHERE u.Trigger_name = 'wyzwalacz';
lub
SELECT u.Trigger_body
FROM User_triggers u
WHERE u.Trigger_name = 'wyzwalacz';

 


3.11 Dynamiczny SQL

Konstrukcje dynamicznego SQL stosujemy, gdy w chwili kompilacji nie znamy jeszcze pełnej postaci instrukcji SQL w tym instrukcji DDL. Szczegóły mogą być ustalane w trakcie działania programu, jak np. z której tabeli wyświetlić wiersze lub którą tabelę usunąć.

Język SQL jest rozszerzany o dwie konstrukcje:

1. Polecenie wykonania instrukcji SQL z podanym jej tekstem:

EXECUTE IMMEDIATE instrukcja_SQL [USING lista_parametrów_wiązania];

2. Rozszerzenie instrukcji operowania na kursorach o zmienne kursorowe:

OPEN kursor FOR instrukcja_SQL [USING lista_parametrów_wiązania];

Przykład 1

DECLARE
sql_stmt VARCHAR2(100);
my_deptno NUMBER(2) := 50;
my_dname VARCHAR2(15) := 'PERSON';
my_loc VARCHAR2(15) := 'DALLAS';
emp_rec emp%ROWTYPE;
BEGIN  
   sql_stmt := 'INSERT INTO Dept VALUES (:1, :2, :3)';  
   EXECUTE IMMEDIATE sql_stmt   USING my_deptno, my_dname, my_loc;  
   sql_stmt := 'SELECT * FROM Emp WHERE Empno = :id';  
   EXECUTE IMMEDIATE sql_stmt INTO emp_rec USING 7788;  
   EXECUTE IMMEDIATE 'DELETE FROM Dept WHERE Deptno = :n' USING my_deptno;
   EXECUTE IMMEDIATE 'CREATE TABLE Bonus (Id NUMBER, Am NUMBER)';
END;

Przykład 2

DECLARE
TYPE EmpCurTyp IS REF CURSOR;
emp_cv EmpCurTyp; emp_rec emp%ROWTYPE;
sql_stmt VARCHAR2(100);
my_job VARCHAR2(15) := 'CLERK';
BEGIN  
   sql_stmt := 'SELECT * FROM Emp WHERE Job = :j';  
   OPEN emp_cv FOR sql_stmt USING my_job;  
   LOOP    
       FETCH emp_cv INTO emp_rec;    
       EXIT WHEN emp_cv%NOTFOUND;    
       ... -- process record  
   END LOOP;  
   CLOSE emp_cv;
END;
 


3.12 Zapytania retrospektywne

Od wersji 9i Oracle umożliwia wyświetlanie danych według stanu bazy danych z przeszłości. Jest to jednak ograniczone możliwością odtworzenia danych przy użyciu tzw. dziennika wycofań (będzie o nim  mowa w wykładzie 11), w którym miejsca są cyklicznie nadpisywane. Zapytania retrospektywne (ang. flashback queries) są przydatne przy analizie danych jak również wtedy gdy chcemy przywrócić poprawne dane po tym jak błędnie je wprowadziliśmy, zmieniliśmy lub usunęliśmy.

Na przykład, gdy chcemy odczytać jak wyglądała zawartość tabeli Emp przed godziną, piszemy:

SELECT * FROM Emp
AS OF TIMESTAMP (Sysdate-1/24);

Więcej o zapytaniach retrospektywnych znajduje się w wykładzie 11.

 


3.12 Podsumowanie

W tym wykładzie dokonaliśmy przeglądu ważnych, zaawansowanych konstrukcji języka SQL w tym perspektyw, transakcji, blokad, poziomów izolacji, słownika danych, wyzwalaczy i zapytań retrospektywnych.

 


3.13 Słownik pojęć

perspektywa - wirtualna tabela czyli tabela, której źródłem wartości są inne tabele w bazie danych. Jest określona przez zapytanie czyli instrukcję SELECT. Można ją używać tak jakby była tabelą (np. w instrukcji SELECT). Wiersze perspektywy nie są jednak przechowywane w bazie danych - mogą być tylko wyliczone na żądanie.

perspektywa z opcją sprawdzania - opcja ta zapewnia ograniczenie danych operowanych przy użyciu perspektywy do danych określonych przez jej warunek WHERE.

perspektywa z opcją tylko do odczytu - opcja ta zapewnia ograniczenie użycia perspektywy tylko do odczytywania danych bez możliwości ich zmiany. Stanowi element ochrony danych w bazie danych.

synonim nazwy tabeli lub perspektywy - skrócona nazwa dla obiektu bazy danych. Wspomaga realizację postulatu logicznej niezależności danych.

transakcja - ciąg instrukcji SQL odpowiadający jednostkowej operacji biznesowej jak np. przelanie pieniędzy z konta na konto.

blokada - ograniczenie użycia obiektu aż do chwili zakończenie transakcji, która założyła tę blokadę. Podstawowe dwa rodzaje blokad to: wyłączna (do wykonania zapisu na obiekcie) oraz współdzielona (do uniemożliwienia wprowadzania zmian przez innych).

poziom izolacji - stopień dopuszczalnej interakcji między dwiema transakcjami przy współbieżnym korzystaniu z tych samych obiektów.

słownik danych - informacje o schemacie danych w bazie danych. Są one zapisywane w wydzielonych tabelach bazy danych tak jak inne dane. Są udostępniane użytkownikom za pomocą perspektyw tylko do odczytu.

uprawnienie - przydzielone użytkownikowi prawo do wykonywania dokładnie określonych operacji na obiektach bazy danych.

schemat - tworzy grupę powiązanych obiektów bazy danych.

sesja, połączenie - sesja reprezentuje pracę użytkownika ze zbiorem baz danych; z każdą sesją jest związany zbiór połączeń z różnymi bazami danych, z których tylko jedno jest aktywne.

dziedzina atrybutów - typ danych definiowany łącznie z więzami spójności.

asercja - więzy spójności definiowane za pomocą instrukcji CREATE ASSERTION poza instrukcjami CREATE TABLE i ALTER TABLE.

tabela tymczasowa - tabela, która jest częścią schematu bazy danych, ale której zawartość jest niszczona przy każdym zakończeniu sesji użytkownika (opcja ON COMMIT PRESERVE ROWS) lub już przy każdej operacji COMMIT (opcja ON COMMIT DELETE ROWS).

sekwencja - generator jednoznacznych identyfikatorów w Oracle.

klaster - struktura fizycznego przechowywania danych, w której kilka tabel jest zebranych razem według wartości wspólnej kolumny (kolumn) - lub wartości funkcji haszującej.

wyzwalacz - procedura wywoływana przez system przy zajściu odpowiedniego zdarzenia, które może być albo zdarzeniem systemowym albo jedną z instrukcji INSERT, DELETE lub UPDATE skierowaną do wykonania na tabeli lub perspektywie w bazie danych.

zapytanie retrospektywne - zapytanie o dane jakie były aktualne w bazie danych w przeszłości.

 


3.14 Sprawdzenie wiedzy

 1. Opcja sprawdzania użyta przy definiowaniu perspektywy ma znaczenie przy wykonywaniu:

  instrukcji SELECT
  instrukcji INSERT
  instrukcji UPDATE
  instrukcje DELETE

 2. Co należy do zalet perspektyw?

  Umożliwiają zdefiniowanie poziomu zewnętrznego bazy danych.
  Ochraniają przed niepowołanym lub nieprawidłowym dostępem do danych.
  Są środkiem do realizacji niezależności logicznej danych.
  Są środkiem do realizacji niezależności fizycznej danych.

 3. Co należy do zalet synonimów?

  Umożliwiają zdefiniowanie poziomu zewnętrznego bazy danych.
  Ochraniają przed niepowołanym lub nieprawidłowym dostępem do danych.
  Są środkiem do realizacji niezależności logicznej danych.
  Są środkiem do realizacji niezależności fizycznej danych.

 4. Które konstrukcje dotyczą transakcji zagnieżdżonych:

  CREATE NESTED TRANSACTION
  SAVEPOINT punkt
  ROLLBACK TO SAVEPOINT punkt
  PRAGMA autonomous_transaction

 5. Do zakładania blokad służą konstrukcje:

  COMMIT
  LOCK TABLE
  FOR UPDATE
  ROLLBACK

 6. Za pomocą jakiej instrukcji ustawiamy poziom izolacji, gdy chcemy mieć pewność, że nasza transakcja będzie działać na spójnych nie zmienianych przez inne transakcje danych?
  Odpowiedź
 7. Za pomocą jakiej instrukcji ustawiamy poziom izolacji, gdy wystarcza nam, że nasza transakcja korzysta z zatwierdzonych przez innych użytkowników danych i nie chcemy blokować przed innymi użytkownikami używanych przez nas danych?
  Odpowiedź
 8. Co jest prawdą o słowniku danych w bazie danych:

  Jest zbiorem informacji o obiektach bazy danych.
  Jest zapisywany w bazie danych w takiej samej postaci jak inne dane.
  Każdy użytkownik ma prawo do wykonywania zmian w zakresie obiektów, których jest właścicielem.
  Użytkownik korzysta ze słownika danych za pomocą perspektyw tylko do odczytu.

 9. Co jest prawdziwe dla asercji
  CREATE ASSERTION maxempl
  CHECK (1000 <= SELECT COUNT (*)
                           FROM Emp);
  Nie pozwoli utworzyć początkowo pustej tabeli.
  Jest niemożliwa do spełnienia.
  Nie pozwoli usunąć tysięcznego pracownika.
  Do realizacji naturalne byłoby zastosowanie perspektywy dla
      SELECT COUNT (*) FROM Emp
  Do realizacji naturalne byłoby zastosowanie indeksu na polu Empno.

 10. Zawartość tabeli tymczasowej może być kasowana:

  przy zakończeniu sesji użytkownika
  przy zakończeniu transakcji
  w wyniku zadziałania wyzwalacza

 11. W jakich przypadkach używa się wyzwalaczy?

  do programowania więzów spójności
  do programowania stałych czynności, które mają być wykonywane w każdej aplikacji korzystającej z bazy danych.
  do realizacji postulatu, aby zmiany w bazie danych można było dokonywać z poziomu użytkowego
  do specjalnej obsługi błędów serwera
  do audytu

 


3.15 Zadania

 1. Zidentyfikuj poziomy zewnętrzne w bazie danych dla firmy dokonującej sprzedaży produktów. Dla każdego poziomu zewnętrznego zdefiniuj  zestaw wymaganych perspektyw. Oto schemat logiczny bazy danych tej firmy:
  Pracownicy(Id_prac, Imię, Nazwisko, Data_urodzenia, Adres)
  Zatrudnienie(Id_prac, Data_pocz, Stanowisko, Data_koniec, Zarobki)
  Produkty(Id_produktu, Nazwa, Cena, Ilość_w_magazynie)
  Klienci(Id_klienta, Imie, Nazwisko, Adres)
  Sprzedaż(Id_sprzedaży, Id_klienta, Id_produktu, Ilość, Data, Id_prac)
 2. W schemacie bazy danych zadania 1 dokonano następujących zmian. Dodano tabelę Kategorie(Id_kat, Nazwa) oraz dodano kolumnę Id_kat do tabeli Produkty tzn. Produkty(Id_produktu, Nazwa, Cena) Dodano tabelę Premie(Id_prac, Data, Premia) Przeanalizuj jakie zmiany spowoduje to w definicji zidentyfikowanych poprzednio perspektyw.
 3. Aplikacja rezerwacji miejsc w samolocie działa w następujący sposób. Mając określony lot i liczbę miejsc do zarezerwowania, aplikacja rozpoczyna transakcję bazodanową od sprawdzenia czy można zarezerwować żądaną liczbę miejsc. Jeśli można, dokonuje rezerwacji i wykonuje COMMIT transakcji. Następnie wysyła klientowi e-mail potwierdzający wykonanie rezerwacji. Podaj instrukcje SQL w Oracle tworzące transakcję. Na jakim poziomie izolacji  powinna być uruchomiana transakcja aby aplikacja działała poprawnie?
 4. Aplikacja dokonująca przelewu z konta na konto działa w następujący sposób. Mając dane numery rachunków oraz sumę przelewu, aplikacja sprawdza czy są określone rachunki o podanych numerach, następnie sprawdza czy na pierwszym rachunku jest wystarczająca kwota do dokonania przelewu. Jeśli tak, z pierwszego rachunku zostaje zdjęta kwota przelewu. Następnie do drugiego rachunku zostaje dodana kwota przelewu. Podaj instrukcje SQL w Oracle tworzące transakcję. Na jakim poziomie izolacji powinna być uruchomiana transakcja aby aplikacja działała poprawnie.
 5. Dla bazy danych składania przez klientów zamówień przeanalizuj możliwości zastosowania klastrów tabel.

 Strona przygotowana przez Lecha Banachowskiego. Ostatnia aktualizacja - 03/23/09 .