Tworzenie Bezpiecznego Oprogramowania

Tekst: Edgar Głowacki, Ilustracje: Monika Plutecka

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie w sposób możliwie całościowy tematyki bezpieczeństwa systemów informacyjnych. Wiedza objęta programem przedmiotu jest niezbędna osobie tworzącej ,,bezpieczne’’ oprogramowanie, czyli oprogramowanie spełniające niefunkcjonalne wymaganie dot. zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Kurs TBO wprowadza pojęcia z zakresu bezpieczeństwa systemów informacyjnych (uwierzytelnienie, autoryzacja, poufność, prywatność, spójność/aktualność, niezaprzeczalność, dostępności, itp.), a także prezentuje praktykę realizacji bezpiecznych systemów informatycznych: metody i technologie. Ostatnie dwa wykłady prezentują najczęściej popełniane błędy, na które wskutek braku świadomości osoby tworzące oprogramowanie zupełnie nie zwracają uwagi, a które są często przyczyną ,,niebezpiecznego’’ zachowania oprogramowania. Ostatnia część kursu rozważa bezpieczeństwo informacji w szerszym kontekście: organizacji, ludzi i został poświęcony projektowaniu rozwiązań, począwszy od sprecyzowania wymagań dot. bezpieczeństwa, poprzez analizę zagrożeń na jakie może być narażony dany system, skończywszy na zaprojektowaniu w oparciu o konkretne technologie.

Kryteria zaliczeń

Opanowanie materiału objętego programem przedmiotu zweryfikowane na podstawie wyników testów udostępnianych przez internet. Dostarczenie rozwiązań zadań domowych, zadań ćwiczeniowych (wykonywanych w trakcie zjazdów) poświęconych budowie rozwiązań wykorzystujących mechanizmy (1) uwierzytelnienia i autoryzacji, (2) kryptograficzne dostarczane przez platformę Java™ lub/i Microsoft .NET Framework.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca