URZĄDZENIA PRZEŁĄCZAJĄCE W SIECIACH

WOJCIECH MĄKA


Podstawowa informacja

Nazwa kursu: Urządzenia przełączające w sieciach (UPS)
Autor: Wojciech Mąka
Nazwa angielska kursu: Network switching devices
Katedra Sieci Komputerowych, studia magisterskie internetowe
Specjalizacja: programowanie systemowe i sieciowe
Semestr nauczania: 3, forma zaliczania: egzamin

- materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS -

Opis kursu: Przedstawienie zasad działania i wykorzystania urządzeń przełączających. Omówienie struktury technicznej wybranych urządzeń czołowych producentów. Omówienie algorytmów rutingu dynamicznego i praktyki implementacji w określonym środowisku. Przedstawienie zasad projektowania struktury sieci komputerowej bazującej na urządzeniach przełączających, dyskusja działania sieci o zaprojektowanej strukturze.

Opis kursu po angielsku: Network switching devices working rules and using principles are considered. Selected devices technical structures are discussed. Specifications of the most popular dynamic routing algorithms are given. Principles of switching devices based network structure designing are considered. Choosing criterions of switching devices and routing methods are formulated.

Program przedmiotu w rozbiciu na wykłady:

 1. Rozwój urządzeń przełączających w LAN [wykład głosowy]
 2. Parametry częstotliwościowe okablowania
 3. Adresy IP i sieci
 4. Technika adresów NAT
 5. Sieciowe techniki przełączania
 6. Porównanie urządzeń przełączających i dostępowych
 7. Wybór sprzętu przełączającego
 8. Wybór techniki rutingu
 9. Porównanie routerów
 10. Nowe techniki łączy optycznych
 11. Przełączniki w światłowodach
 12. Sieci wirtualne
 13. Technologia IPSec w sieciach wirtualnych
 14. Komunikacja w sieciach pakietowych
 15. Przełączanie IP w sieciach ATM

Program zajęć (ćwiczeń) w gmachu uczelni:

1.Adresy IP i maski - przeliczanie dla sieci i podsieci
2.
3.
Obsługa rutera CISCO:
- zapoznanie z oprogramowaniem,
- realizacja rutingu statycznego i dynamicznego
4.Realizacja sieci wirtualnych z zastosowaniem przełączników warstwy 3


Cele kursu

Zakres minimalnych wymagań odnośnie wiedzy i umiejętności po ukończeniu przedmiotu przez studenta - Umiejętność doboru urządzeń integracji sieci komputerowych w zależności od postawionych wymagań projektowych. Umiejętność organizacji sieci wirtualnych i implementacji omawianych protokołów rutingu statycznego i dynamicznego.


Wymagania

Powiązania merytoryczne:

Nazwa przedmiotu poprzedzającego

Wymagane zagadnienia / umiejętności niezbędne w realizacji danego przedmiotu

Sieci komputerowe I

Zasady adresowania w sieciach, wykonanie okablowania sieciowego, konfiguracja protokołów sieciowych, znajomość protokołów komunikacyjnych.

Sieci komputerowe II

Znajomość funkcjonowania protokołów routingu, umiejętność projektowania sieci IP.


Kryteria zaliczeń


Podręczniki podstawowe

 1. Chris Lewis: Routing Cisco TCP/IP dla profesjonalisty, Wydawnictwo PLJ, Warszawa, 1999
 2. Scott M. Ballew: Zarządzanie sieciami IP za pomocą ruterów Cisco, Wydawnictwo RM, Warszawa, 1998
 3. Dokumentacja firmowa przełączników warstwy 2 i 3


Podręczniki uzupełniające