Wojciech Mąka - Sieci Komputerowe 2


Informacje
 1. Łącze analogowe i łącze cyfrowe
  Parametry łącza analogowego; Pasmo łącza a parametry komunikacyjne; Metoda podziału pasma; Łącze cyfrowe jako szczególna modyfikacja łącza analogowego; Szerokość pasma a szybkość transmisji; Metoda podziału czasu.
 2. Światłowody
  Parametry łącza światłowodowego; Łącze jedno- i wielomodowe; Okna transmisyjne światłowodów; Pasmo łącza światłowodowego; Długości łącza; Tłumienność a dyspersja.
 3. Łącza bezprzewodowe
  Charakterystyki łącza radiowego i podczerwonego; Zasięg łącza; Szybkość pracy łącza; Bezpieczeństwo łączy bezprzewodowych;
 4. Radiowe sieci LAN
  Metody dostępu do łącza; Sieci tymczasowe (ad-hoc); Sieci stałe; Punkty dostępowe; Podział kanałów częstotliwościowych; Standardy sieci LAN; Bezpieczeństwo sieci LAN.
 5. Radiowe sieci WAN
  Protokoły łącza radiowego; Metody dostępu do łącza; Sieci z retransmisją; Sieci trankingowe.
 6. Sieci ISDN
  ISDN jako szczególna postać sieci opartej na łączach cyfrowych; Mechanizmy ISDN; ISDN a telefonia komórkowa; Usługi ISDN; Systemy zdalnego sterowania oparte na ISDN.
 7. Sieci X25
  X25 jako sieć WAN; Mechanizmy komunikacji X25; Konstrukcja przełącznika PAD; Metody nawiązywania połączenia; Struktura ramek komunikacyjnych (pakietów).
 8. Sieci FR
  FR jako kontynuacja X25; Pakiety FR; Obwody wirtualne; Parametry transmisyjne; Skalowalność FR.
 9. Sieci ATM
  ATM jako przykład sieci nowego typu; Przełącznik ATM; Obwody wirtualne; Zasady nawiązywania połączenia; Współpraca ATM z innymi standardami; Koszty standardu ATM; Porównanie standardów ATM i Ethernetów.
 10. Techniki dostępu do sieci - xDSL
  xDSL a telefoniczne łącza modemowe; Podział pasma jako podstawa systemów dostępowych; x (ze standardu) jako łącze na każdą okazję.
 11. Łącza Satelitarne
  Łącze satelitarne jako szczególna postać łącza radiowego; Systemy geostacjonarne i ruchome. Parametry łączy satelitarnych; Sieci satelitów ruchomych; Telefonia satelitarna.
 12. Techniki identyfikacji i adresowania
  Adresy MAC jako system globalnej identyfikacji; Adresy IP i sposoby ic wykorzystywania; Identyfikatory warstwy czwartej; Identyfikatory sieci pakietowych.
 13. Techniki przełączania
  Topologia gwiazdy jako podstawa przełączania; Rozwój techniki przełączającej; Mechanizmy przełączania; Przełączanie a ruting.
 14. Techniki rutingu
  Miejsce ruterów w sieciach; Ruting statyczny a ruting dynamiczny; protokoły rutingu; Wady i zalety rutingu.
 15. Protokoły warstw wyższych

Cele nauki przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami przesyłania sygnałów pomiędzy komputerami, zasadami doboru medium komunikacyjnego, różnorodnością technik sieciowych, racjonalnością wyboru standardu sieciowego.


Wymagania wstępne, aby studiować ten przedmiot

Wymagania wstępne: Znajomość topologii sieci, podstawowych urządzeń sieciowych, metod dostępu do medium i standardów sieci lokalnych, zasad identyfikacji i komunikowania w sieciach lokalnych.


Organizacja studiowania przedmiotu

Studiowanie treści zamieszczonych w poszczególnych wykładach oraz wykonanie zadań praktycznych.
Adres do korespondencji wmaka@pjwstk.edu.pl

Kryteria zaliczeń


Literatura podstawowa:
 1. Vademecum teleinformatyka Wyd. IDG Warszawa

Literatura uzupełniająca:
 1. Bartłomiej Zieliński: Bezprzewodowe sieci komputerowe Wyd. Helion 2000
 2. Brent A. Miller, Chatschik Bisdikian: Uwolnij się od kabli. Bluetooth Wyd. Helion