Słownik obiektowości

en pl

abstract data type, ADT

abstrakcyjny typ danych

abstract implementation

abstrakcyjna implementacja

abstract machine

maszyna abstrakcyjna

abstract object store

abstrakcyjny skład obiektów

abstract object store model

abstrakcyjny model składu obiektów

abstract syntax

składnia abstrakcyjna

activation record

zapis aktywacyjny

active rule

reguła aktywna

actual parameter

parameter aktualny

ad hoc polymorphism

polimorfizm ad hoc

ADT, abstract data type

ADT

aggregate function

funkcja zagregowana

algebraic operator

operator algebraiczny

AOP, aspect-oriented programming

AOP

API, Application Programming Interface

API

arithmetic operator

operator arytmetyczny

aspect-oriented programming, AOP

programowanie aspektowe

assignment

podstawienie

assignment operator

operator podstawienia

association

asocjacja

atomic object

obiekt atomowy

atomic type

typ atomowy

atomic value

wartość atomowa

attribute

atrybut

attribute name

nazwa atrybutu

automatic optimisation

automatyczna optymalizacja

auxiliary name

nazwa pomocnicza

bag

bag

binary operator

operator binarny

binary relationship

powiazanie binarne

binder

binder

binding

wiązanie

B-tree

B-drzewo

buffer

bufor

bulk data

dane masowe

bulk type

typ masowy

business domain

dziedzina biznesowa

call

wołanie

call stack

stos wołań

call-by-name

wołanie przez nazwę

call-by-need

wołanie poprzez potrzebę

call-by-reference

wołanie przez referencję

call-by-value

wołanie przez wartość

call-by-value-return

wołanie przez wartość ze zwrotem

cardinality

liczność

cartesian product

iloczyn kartezjański

cast

rzutowanie

cast operator

operator rzutowania

class

klasa

client

klient

closure property

własność domkniętości

coercion

koercja

collection

kolekcja

collection constructor

konstruktor kolekcji

collection kind

rodzaj kolekcji

collection kind attribute

atrybut rodzaju kolekcji

complex object

obiekt złożony

compositionality principle

zasada kompozycyjności

comprehensions

komprehensje

computational power

moc obliczeniowa

concatenation

konkatenacja

conceptual model

model koncepcyjny

conceptual modeling

modelowanie pojęciowe

condition

warunek

constant

stała

constraint

ograniczenie

control operator

operator sterujący

CORBA, Common Object Request Broker Architecture

CORBA

correlation variable

zmienna korelacyjna

correspondence principle

zasada korespondencji

cost model

model kosztów

dangling pointer

zwisający pointer

data independence

niezależność danych

data repository

repozytorium danych

data schema

schemat danych

database

baza danych

database management system, DBMS

system zarządzania bazą danych, SZBD

database procedure

procedura bazy danych

database schema

schemat bazy danych

database schema graph

graf schematu bazy danych

database section

sekcja bazy danych

database state

stan bazy danych

database view

perspektywa bazy danych

Datalog

Datalog

DBMS, database management system

SZBD, system zarządzania bazą danych

DBPL, Data Base Programming Language

DBPL

dead subquery

podzapytanie martwe

declaration

deklaracja

declarative

deklaracyjny

declarative constructs

konstrukcje deklaratywne

deductive database

dedukcyjna baza danych

deductive rule

reguła dedukcyjna

deep comparison

porównanie głębokie

default value

wartość domyślna

delete

usuwanie

delete operator

operator usuwania

denotational semantics

semantyka denotacyjna

dense index

indeks gesty

dependent join

zależne złączenie

dependent join operator

operator zależnego złączenia

dereference

dereferencja

dereference operator

operator dereferencji

distributivity

rozdzielność

DOM, Document Object Model

DOM

domain variable

zmienna dziedzinowa

dot operator

operator kropki

duplicate

duplikat

duplicate removal

usuwanie duplikatów

dynamic binding

wiązanie dynamiczne

dynamic inheritance

dziedziczenie dynamiczne

dynamic object checking

dynamiczna kontrola obiektów

dynamic object role

dynamiczna rola obiektu

dynamic role

dynamiczna rola

dynamic stack

stos dynamiczny

dynamic type checking

dynamiczna kontrola typologiczna

early binding

wiązanie wczesne

ellipsis

elipsa

elliptic query

zapytanie eliptyczne

encapsulation

hermetyzacja

environment

środowisko

environment stack, ENVS

stos środowisk

ENVS stack

stos ENVS

ENVS, environment stack

ENVS

evaluation

ewaluacja

evaluation cost

koszt ewaluacji

evaluation cost model

model kosztów ewaluacji

evaluation time

czas ewaluacji

event

zdarzenie

event-based model

model zdarzeniowy

event-driven programming

programowanie zdarzeniowe

existential quantifier

kwantyfikator egzystencjalny

export list

lista eksportowa

extension

ekstensja

external name

nazwa zewnętrzna

external type system

zewnętrzny system typów

false binding

fałszywe wiązanie

final result

rezultat końcowy

first-class citizenship

obywatelstwo pierwszej kategorii

fixed-point equation

równanie stałopunktowe

flag

flaga

F-logic

F-logika

foreign key

klucz obcy

formal logic

logika formalna

formal parameter

parameter formalny

function count

funkcja count

function nested

funkcja nested

function nested_private

funkcja nested-private

function nested_public

funkcja nested-public

function parameter

parametr funkcji

functional approach

podejście funkcjonalne

functional method

metoda funkcyjna

functional procedure

procedura funkcyjna

generic operator

operator generyczny

global object

obiekt globalny

global section

sekcja globalna

global variable

zmienna globalna

graph edge

krawędź grafu

graph node

węzeł grafu

hash coding

kodowanie haszujące

hash function

funkcja haszujaca

heterogeneous

heterogeniczny

hierarchical data structure

hierarchiczna struktura danych

historical object

obiekt historyczny

HTML, Hyper-Text Markup Language

HTML

ICONS, Intelligent CONtent management System

ICONS

identifier

identyfikator

impedance mismatch

niezgodność impedancji

imperative

imperatywny

imperative constructs

konstrukcje imperatywne

import list

lista importowa

inclusion polymorphism

polimorfizm inkluzyjny

independent sub-query

niezależne podzapytania

independent sub-query method

metoda niezależnych podzapytań

index

indeks

index transparency

przezroczystość indeksu

index type

typ indeksu

index updating

aktualizacja indeksu

inference graph

graf wynikania

information hiding

ukrywanie informacji

inheritance

dziedziczenie

inheritance hierarchy

hierarchia dziedziczenia

insert

wstawianie

insert operator

operator wstawiania

integrity constraint

ograniczenie integralnościowe

interactive query

zapytanie interakcyjne

interface

interfejs

intermediate result

rezultat pośredni

internal identifier

identyfikator wewnętrzny

internal object identifier

wewnętrzny identyfikator obiektu

internal type system

wewnętrzny system typów

interoperability

interoperacyjność

interpreter

interpreter

invariant

inwariant

irregular data

dane nieregularne

irregularity

nieregularność

iterator

iterator

join

złączenie

join operator

operator złączenia

key

klucz

key value

wartość kluczowa

labelled actual parameter

etykietowany parameter aktualny

late binding

wiazanie późne

lazy evaluation

leniwa ewaluacja

lexical scoping principle

zasada leksykalnego zakresu

link

powiązanie

literal

literał

local object

obiekt lokalny

local section

sekcja lokalna

local variable

zmienna lokalna

loop operator

operator pętli

LOQIS, Linked Objects in Query Integrated System

LOQIS

low-level iterator

iterator niższego poziomu

M0 (store model)

M0 (model składu)

M1 (store model)

M1 (model składu)

M2 (store model)

M2 (model składu)

M3 (store model)

M3 (model składu)

macro

makros

macro-definition

makrodefinicja

macroscopic operator

operator makroskopowy

macro-substitution

zastępowanie poprzez makrosa

managerial name

nazwa zarządcza

mediator

mediator

metabase

metabaza

metalanguage

metajęzyk

metamodel

metamodel

method

metoda

method parameter

parametr metody

method polymorphism

polimorfizm metod

modularity

modularność

module

moduł

monoid calculus

rachunek monoidów

multi-aspect inheritance

dziedziczenie wieloaspektowe

multiple inheritance

wielodziedziczenie

mutability

mutowalność

mutable

mutowalny

name binding

wiązanie nazw

name change operator

operator zmiany nazwy

name scope

zakres nazw

named value

nazwana wartość

naming type conformance

nazwowa zgodność typów

n-ary relationship

powiązanie n-arne

navigation

nawigacja

nested query

zapytanie zagnieżdzone

nested relational model

model zagnieżdżonych relacji

nested relations

relacje zagnieżdżone

nested view

perspektywa zagnieżdżona

node

węzeł

non-algebraic

niealgebraiczny

non-algebraic operator

operator niealgebraiczny

non-key value

wartość niekluczowa

non-mutable

niemutowalny

null value

wartość zerowa

object algebra

algebra obiektowa

object creation operator

operator tworzenia obiektu

object generating

generujące obiekty

object identifier, OID

identyfikator obiektu

object invariant

inwariant obiektów

object migration

migracja obiektów

object name

nazwa obiektu

object preserving

zachowujące obiekty

object relativism

relatywizm obiektów

object state

stan obiektu

object store

skład obiektów

object store model

model składu obiektów

object-oriented database model

model obiektowy bazy danych

object-oriented model

model obiektowy

ODL, Object Definition Language

ODL

ODMG, Object Data Management Group

ODMG

ODRA, Object Database for Rapid Application development

ODRA

OID, object identifier

OID

open-close principle

zasada otwarta-zamknięta

operational semantics

semantyka operacyjna

operator as

operator as

operator case

operator case

operator close by

operator close by

operator distinct

operator distinct

operator distributivity

rozdzielność operatorów

operator exists

operator exists

operator for each

operator for each

operator group by

operator group by

operator if

operator if

operator leaves by

operator leaves by

operator order by

operator order by

operator priority

priorytet operatorów

operator where

operator where

optimisation

optymalizacja

optimisation criteria

kryteria optymalizacji

option

opcja

OQL, Object Query Language

OQL

order-preserving function

funkcja zachowująca porządek

orthodox encapsulation

hermetyzacja ortodoksyjna

orthogonal

ortogonalny

orthogonal encapsulation

hermetyzacja ortogonalna

orthogonal persistence

ortogonalna trwałość

outer join

zewnętrzne złączenie

overloading

przeciążanie

overloading-based model

model przeciążeniowy

overriding

przesłanianie

parameter

parametr

parameter passing

przekazywanie parametrów

parameter passing mechanism

mechanizm komunikacji parametrów

parametric type

typ parametryzowany

parser

parser

path expression

wyrażenie ścieżkowe

persistence

trwałość

persistent data

dana trwała

persistent object

obiekt trwały

physical data organisation

organizacja fizyczna danych

pointer object

obiekt pointerowy

polymorphism

polimorfizm

power-set-of-class

klasa potęgowa

pragmatic power

moc pragmatyczna

pragmatics

pragmatyka

predefined name

nazwa predefiniowana

predefined name self

nazwa predefiniowana self

primary index

indeks główny

primary key

klucz główny

privacy

prywatność

private

prywatny

procedure

procedura

procedure body

ciało procedury

procedure call

wołanie procedury

procedure eval

procedura eval

procedure on_delete

procedura on_delete

procedure on_insert

procedura on_insert

procedure on_retrieve

procedura on_retrieve

procedure on_update

procedura on_update

procedure parameter

parametr procedury

procedure static_eval

prcedura static_eval

procedure static_type_check

procedura static_type_check

programming abstraction

abstrakcja programistyczna

programming entity

byt programistyczny

projection

projekcja

projection operator

operator projekcji

public

publiczny

QRES stack

stos QRES

QRES, query result stack

QRES

qualifier ref

kwalifikator ref

quantifier

kwantyfikator

query

zapytanie

query evaluation

ewaluacja zapytań

query language

język zapytań

query language semantics

semantyka języka zapytań

query modification

modyfikacja zapytań

query nesting

zagnieżdżanie zapytań

query optimisation

optymalizacja zapytań

query optimiser

optymalizator zapytań

query result

rezultat zapytania

query result stack, QRES

stos rezultatów zapytań

range function

funkcja zakresowa

range index

indeks zakresowy

range query

zapytanie zakresowe

readonly

tylko do czytania

recursive call

wołanie rekurencyjne

recursive function

funkcja rekurencyjna

recursive method

metoda rekurencyjna

recursive procedure

procedura rekurencyjna

recursive view

perspektywa rekurencyjna

reference

referencja

referential integrity

integralność referencyjna

referential object

obiekt referencyjny

referential type

typ referencyjny

reflection

refleksja

relational algebra

algebra relacyjna

relational calculus

rachunek relacyjny

relational completeness

relacyjna kompletność

relational data structure

relacyjna struktura danych

relational model

model relacyjny

relativism

relatywizm

relativism principle

zasada relatywizmu

repeating inheritance

dziedziczenie powtarzalne

result stack, QRES

stos rezultatów

rewriting

przepisywanie

rewriting-based method

metoda oparta na przepisywaniu

role

rola

root object

obiekt korzeniowy

rule

reguła

run-time type checking

kontrola typologiczna czasu wykonania

S_ENVS, static environment stack

S_ENVS

S_QRES, static query result stack

S_QRES

SBQL, Stack-Based Query Language

SBQL

schema

schemat

schema evolution

ewolucja schematu

schema graph

graf schematu

schema graph node

węzeł grafu schematu

scope

zakres

scoping rules

reguły zakresu

secondary index

indeks wtórny

second-class citizenship

obywatelstwo drugiej kategorii

section

sekcja

section number

numer sekcji

seed

ziarno

selection

selekcja

selection operator

operator selekcji

semantic reef

rafa semantyczna

semantics

semantyka

semi-structured data

dane półstrukturalne

separation of concerns

rozdzielanie aspektów

sequence

sekwencja

server

serwer

set

zbiór

shallow comparison

porównanie płytkie

side effect

efekt uboczny

signature

sygnatura

signature attribute

atrybut sygnatury

single data

dana pojedyncza

sorting operator

operator sortowania

SQL-89

SQL-89

SQL-92

SQL-92

SQL-99

SQL-99

stack section

sekcja stosu

stack-based approach

podejście stosowe

start identifier

identyfikator startowy

state

stan

stateful view

perspektywa ze stanem

stateless view

perspektywa bez stanu

static analysis

analiza statyczna

static base section

statyczna sekcja bazowa

static binding

wiązanie statyczne

static environment stack, S_ENVS

statyczny stos środowisk

static inheritance

dziedziczenie statyczne

static query result stack, S_QRES

statyczny stos rezultatów zapytań

static stack

stos statyczny

static type checking

statyczna kontrola typologiczna

stored procedure

procedura zapamiętana

strict-call-by-value

ścisłe wołanie przez wartość

string

string

string operator

operator stringowy

strong type checking

mocna kontrola typów

structural recursion

rekurencja strukturalna

structural type conformance

strukturalna zgodność typów

structure

struktura

sub-class

podklasa

subject domain

dziedzina przedmiotowa

sub-object

podobiekt

sub-query

podzapytanie

sub-role

podrola

substitutability

zamienialność

substitutability principle

zasada zamienialności

sub-type

podtyp

sub-view

podperspektywa

super-class

nadklasa

super-object

nadobiekt

super-role

nadrola

super-type

nadtyp

super-view

nadperspektywa

syntactic sugar

lukier syntaktyczny

syntactic tree

drzewo syntaktyczne

syntax

składnia

syntax-driven semantics

semantyka kierowana składnią

template

szablon

top of a stack

wierzchołek stosu

transitive closure

tranzytywne domknięcie

transparency

przezroczystość

transparent

przezroczysty

trigger

tryger

trigger instead of

tryger instead of

tuple

krotka

tuple variable

zmienna krotkowa

Turing power

moc Turinga

type

typ

type checking

kontrola typów

type checking mechanism

mechanizm kontroli typologicznej

type conformance

zgodność typów

type declaration

deklaracja typu

type error

błąd typu

type inference rule

regula wnioskowania o typie

type inferencje metarule

metareguła wnioskowania o typie

type name

nazwa typu

type polymorphism

polimorfizm typów

typing safety

bezpieczeństwo typologiczne

UML, Unified Modeling Language

UML

unary operator

operator unarny

union

unia

unique identifier

identyfikator unikalny

universal quantifier

kwantyfikator universalny

updatable view

aktualizowalna perspektywa

update

aktualizacja

update operator

operator aktualizacji

updating operation

operacja aktualizacyjna

user-defined type

typ definiowany przez użytkownika

value constructor

konstruktor wartości

variant

wariant

view

perspektywa

view updateability criteria

kryteria aktualizowalności perspektyw

view updating

aktualizacja perspektyw

virtual attribute

atrybut wirtualny

virtual identifier

identyfikator wirtualny

virtual object

obiekt wirtualny

virtual object seed

ziarno obiektu wirtualnego

virtual view

perspektywa wirtualna

volatile data

dana ulotna

volatile object

obiekt ulotny

XML, eXtensible Markup Language

XML

 

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.