Słownik obiektowości

pl en

abstrakcja programistyczna

programming abstraction

abstrakcyjna implementacja

abstract implementation

abstrakcyjny model składu obiektów

abstract object store model

abstrakcyjny skład obiektów

abstract object store

abstrakcyjny typ danych

abstract data type, ADT

ADT

ADT, abstract data type

aktualizacja

update

aktualizacja indeksu

index updating

aktualizacja perspektyw

view updating

aktualizowalna perspektywa

updatable view

algebra obiektowa

object algebra

algebra relacyjna

relational algebra

analiza statyczna

static analysis

AOP

AOP, aspect-oriented programming

API

API, Application Programming Interface

asocjacja

association

atrybut

attribute

atrybut rodzaju kolekcji

collection kind attribute

atrybut sygnatury

signature attribute

atrybut wirtualny

virtual attribute

automatyczna optymalizacja

automatic optimisation

bag

bag

baza danych

database

B-drzewo

B-tree

bezpieczeństwo typologiczne

typing safety

binder

binder

błąd typu

type error

bufor

buffer

byt programistyczny

programming entity

ciało procedury

procedure body

CORBA

CORBA Common Object Request Broker Architecture

czas ewaluacji

evaluation time

dana pojedyncza

single data

dana trwała

persistent data

dana ulotna

volatile data

dane masowe

bulk data

dane nieregularne

irregular data

dane półstrukturalne

semi-structured data

Datalog

Datalog

DBPL

DBPL, Data Base Programming Language

dedukcyjna baza danych

deductive database

deklaracja

declaration

deklaracja typu

type declaration

deklaracyjny

declarative

dereferencja

dereference

DOM

DOM, Document Object Model

drzewo syntaktyczne

syntactic tree

duplikat

duplicate

dynamiczna kontrola obiektów

dynamic object checking

dynamiczna kontrola typologiczna

dynamic type checking

dynamiczna rola

dynamic role

dynamiczna rola obiektu

dynamic object role

dziedziczenie

inheritance

dziedziczenie dynamiczne

dynamic inheritance

dziedziczenie powtarzalne

repeating inheritance

dziedziczenie statyczne

static inheritance

dziedziczenie wieloaspektowe

multi-aspect inheritance

dziedzina biznesowa

business domain

dziedzina przedmiotowa

subject domain

efekt uboczny

side effect

ekstensja

extension

elipsa

ellipsis

ENVS

ENVS, environment stack

etykietowany parameter aktualny

labelled actual parameter

ewaluacja

evaluation

ewaluacja zapytań

query evaluation

ewolucja schematu

schema evolution

fałszywe wiązanie

false binding

flaga

flag

F-logika

F-logic

funkcja count

function count

funkcja haszujaca

hash function

funkcja nested

function nested

funkcja nested-private

function nested_private

funkcja nested-public

function nested_public

funkcja rekurencyjna

recursive function

funkcja zachowująca porządek

order-preserving function

funkcja zagregowana

aggregate function

funkcja zakresowa

range function

generujące obiekty

object generating

graf schematu

schema graph

graf schematu bazy danych

database schema graph

graf wynikania

inference graph

hermetyzacja

encapsulation

hermetyzacja ortodoksyjna

orthodox encapsulation

hermetyzacja ortogonalna

orthogonal encapsulation

heterogeniczny

heterogeneous

hierarchia dziedziczenia

inheritance hierarchy

hierarchiczna struktura danych

hierarchical data structure

HTML

HTML, Hyper-Text Markup Language

ICONS

ICONS, Intelligent CONtent management System

identyfikator

identifier

identyfikator obiektu

object identifier, OID

identyfikator startowy

start identifier

identyfikator unikalny

unique identifier

identyfikator wewnętrzny

internal identifier

identyfikator wirtualny

virtual identifier

iloczyn kartezjański

cartesian product

imperatywny

imperative

indeks

index

indeks gesty

dense index

indeks główny

primary index

indeks wtórny

secondary index

indeks zakresowy

range index

integralność referencyjna

referential integrity

interfejs

interface

interoperacyjność

interoperability

interpreter

interpreter

inwariant

invariant

inwariant obiektów

object invariant

iterator

iterator

iterator niższego poziomu

low-level iterator

język zapytań

query language

klasa

class

klasa potęgowa

power-set-of-class

klient

client

klucz

key

klucz główny

primary key

klucz obcy

foreign key

kodowanie haszujące

hash coding

koercja

coercion

kolekcja

collection

komprehensje

comprehensions

konkatenacja

concatenation

konstrukcje deklaratywne

declarative constructs

konstrukcje imperatywne

imperative constructs

konstruktor kolekcji

collection constructor

konstruktor wartości

value constructor

kontrola typologiczna czasu wykonania

run-time type checking

kontrola typów

type checking

koszt ewaluacji

evaluation cost

krawędź grafu

graph edge

krotka

tuple

kryteria aktualizowalności perspektyw

view updateability criteria

kryteria optymalizacji

optimisation criteria

kwalifikator ref

qualifier ref

kwantyfikator

quantifier

kwantyfikator egzystencjalny

existential quantifier

kwantyfikator universalny

universal quantifier

leniwa ewaluacja

lazy evaluation

liczność

cardinality

lista eksportowa

export list

lista importowa

import list

literał

literal

logika formalna

formal logic

LOQIS

LOQIS, Linked Objects in Query Integrated System

lukier syntaktyczny

syntactic sugar

M0 (model składu)

M0 (store model)

M1 (model składu)

M1 (store model)

M2 (model składu)

M2 (store model)

M3 (model składu)

M3 (store model)

makrodefinicja

macro-definition

makros

macro

maszyna abstrakcyjna

abstract machine

mechanizm komunikacji parametrów

parameter passing mechanism

mechanizm kontroli typologicznej

type checking mechanism

mediator

mediator

metabaza

metabase

metajęzyk

metalanguage

metamodel

metamodel

metareguła wnioskowania o typie

type inferencje metarule

metoda

method

metoda funkcyjna

functional method

metoda niezależnych podzapytań

independent sub-query method

metoda oparta na przepisywaniu

rewriting-based method

metoda rekurencyjna

recursive method

migracja obiektów

object migration

moc obliczeniowa

computational power

moc pragmatyczna

pragmatic power

moc Turinga

Turing power

mocna kontrola typów

strong type checking

model koncepcyjny

conceptual model

model kosztów

cost model

model kosztów ewaluacji

evaluation cost model

model obiektowy

object-oriented model

model obiektowy bazy danych

object-oriented database model

model przeciążeniowy

overloading-based model

model relacyjny

relational model

model składu obiektów

object store model

model zagnieżdżonych relacji

nested relational model

model zdarzeniowy

event-based model

modelowanie pojęciowe

conceptual modeling

moduł

module

modularność

modularity

modyfikacja zapytań

query modification

mutowalność

mutability

mutowalny

mutable

nadklasa

super-class

nadobiekt

super-object

nadperspektywa

super-view

nadrola

super-role

nadtyp

super-type

nawigacja

navigation

nazwa atrybutu

attribute name

nazwa obiektu

object name

nazwa pomocnicza

auxiliary name

nazwa predefiniowana

predefined name

nazwa predefiniowana self

predefined name self

nazwa typu

type name

nazwa zarządcza

managerial name

nazwa zewnętrzna

external name

nazwana wartość

named value

nazwowa zgodność typów

naming type conformance

niealgebraiczny

non-algebraic

niemutowalny

non-mutable

nieregularność

irregularity

niezależne podzapytania

independent sub-query

niezależność danych

data independence

niezgodność impedancji

impedance mismatch

numer sekcji

section number

obiekt atomowy

atomic object

obiekt globalny

global object

obiekt historyczny

historical object

obiekt korzeniowy

root object

obiekt lokalny

local object

obiekt pointerowy

pointer object

obiekt referencyjny

referential object

obiekt trwały

persistent object

obiekt ulotny

volatile object

obiekt wirtualny

virtual object

obiekt złożony

complex object

obywatelstwo drugiej kategorii

second-class citizenship

obywatelstwo pierwszej kategorii

first-class citizenship

ODL

ODL, Object Definition Language

ODMG

ODMG, Object Data Management Group

ODRA

ODRA, Object Database for Rapid Application development

ograniczenie

constraint

ograniczenie integralnościowe

integrity constraint

OID

OID, object identifier

opcja

option

operacja aktualizacyjna

updating operation

operator aktualizacji

update operator

operator algebraiczny

algebraic operator

operator arytmetyczny

arithmetic operator

operator as

operator as

operator binarny

binary operator

operator case

operator case

operator close by

operator close by

operator dereferencji

dereference operator

operator distinct

operator distinct

operator exists

operator exists

operator for each

operator for each

operator generyczny

generic operator

operator group by

operator group by

operator if

operator if

operator kropki

dot operator

operator leaves by

operator leaves by

operator makroskopowy

macroscopic operator

operator niealgebraiczny

non-algebraic operator

operator order by

operator order by

operator pętli

loop operator

operator podstawienia

assignment operator

operator projekcji

projection operator

operator rzutowania

cast operator

operator selekcji

selection operator

operator sortowania

sorting operator

operator sterujący

control operator

operator stringowy

string operator

operator tworzenia obiektu

object creation operator

operator unarny

unary operator

operator usuwania

delete operator

operator where

operator where

operator wstawiania

insert operator

operator zależnego złączenia

dependent join operator

operator złączenia

join operator

operator zmiany nazwy

name change operator

optymalizacja

optimisation

optymalizacja zapytań

query optimisation

optymalizator zapytań

query optimiser

OQL

OQL, Object Query Language

organizacja fizyczna danych

physical data organisation

ortogonalna trwałość

orthogonal persistence

ortogonalny

orthogonal

parameter aktualny

actual parameter

parameter formalny

formal parameter

parametr

parameter

parametr funkcji

function parameter

parametr metody

method parameter

parametr procedury

procedure parameter

parser

parser

perspektywa

view

perspektywa bazy danych

database view

perspektywa bez stanu

stateless view

perspektywa rekurencyjna

recursive view

perspektywa wirtualna

virtual view

perspektywa zagnieżdżona

nested view

perspektywa ze stanem

stateful view

podejście funkcjonalne

functional approach

podejście stosowe

stack-based approach

podklasa

sub-class

podobiekt

sub-object

podperspektywa

sub-view

podrola

sub-role

podstawienie

assignment

podtyp

sub-type

podzapytanie

sub-query

podzapytanie martwe

dead subquery

polimorfizm

polymorphism

polimorfizm ad hoc

ad hoc polymorphism

polimorfizm inkluzyjny

inclusion polymorphism

polimorfizm metod

method polymorphism

polimorfizm typów

type polymorphism

porównanie głębokie

deep comparison

porównanie płytkie

shallow comparison

powiązanie

link

powiazanie binarne

binary relationship

powiązanie n-arne

n-ary relationship

pragmatyka

pragmatics

prcedura static_eval

procedure static_eval

priorytet operatorów

operator priority

procedura

procedure

procedura bazy danych

database procedure

procedura eval

procedure eval

procedura funkcyjna

functional procedure

procedura on_delete

procedure on_delete

procedura on_insert

procedure on_insert

procedura on_retrieve

procedure on_retrieve

procedura on_update

procedure on_update

procedura rekurencyjna

recursive procedure

procedura static_type_check

procedure static_type_check

procedura zapamiętana

stored procedure

programowanie aspektowe

aspect-oriented programming, AOP

programowanie zdarzeniowe

event-driven programming

projekcja

projection

prywatność

privacy

prywatny

private

przeciążanie

overloading

przekazywanie parametrów

parameter passing

przepisywanie

rewriting

przesłanianie

overriding

przezroczystość

transparency

przezroczystość indeksu

index transparency

przezroczysty

transparent

publiczny

public

QRES

QRES, query result stack

rachunek monoidów

monoid calculus

rachunek relacyjny

relational calculus

rafa semantyczna

semantic reef

referencja

reference

refleksja

reflection

reguła

rule

reguła aktywna

active rule

reguła dedukcyjna

deductive rule

regula wnioskowania o typie

type inference rule

reguły zakresu

scoping rules

rekurencja strukturalna

structural recursion

relacje zagnieżdżone

nested relations

relacyjna kompletność

relational completeness

relacyjna struktura danych

relational data structure

relatywizm

relativism

relatywizm obiektów

object relativism

repozytorium danych

data repository

rezultat końcowy

final result

rezultat pośredni

intermediate result

rezultat zapytania

query result

rodzaj kolekcji

collection kind

rola

role

równanie stałopunktowe

fixed-point equation

rozdzielanie aspektów

separation of concerns

rozdzielność

distributivity

rozdzielność operatorów

operator distributivity

rzutowanie

cast

S_ENVS

S_ENVS, static environment stack

S_QRES

S_QRES, static query result stack

SBQL

SBQL, Stack-Based Query Language

schemat

schema

schemat bazy danych

database schema

schemat danych

data schema

ścisłe wołanie przez wartość

strict-call-by-value

sekcja

section

sekcja bazy danych

database section

sekcja globalna

global section

sekcja lokalna

local section

sekcja stosu

stack section

sekwencja

sequence

selekcja

selection

semantyka

semantics

semantyka denotacyjna

denotational semantics

semantyka języka zapytań

query language semantics

semantyka kierowana składnią

syntax-driven semantics

semantyka operacyjna

operational semantics

serwer

server

skład obiektów

object store

składnia

syntax

składnia abstrakcyjna

abstract syntax

SQL-89

SQL-89

SQL-92

SQL-92

SQL-99

SQL-99

środowisko

environment

stała

constant

stan

state

stan bazy danych

database state

stan obiektu

object state

statyczna kontrola typologiczna

static type checking

statyczna sekcja bazowa

static base section

statyczny stos rezultatów zapytań

static query result stack, S_QRES

statyczny stos środowisk

static environment stack, S_ENVS

stos dynamiczny

dynamic stack

stos ENVS

ENVS stack

stos QRES

QRES stack

stos rezultatów

result stack, QRES

stos rezultatów zapytań

query result stack, QRES

stos środowisk

environment stack, ENVS

stos statyczny

static stack

stos wołań

call stack

string

string

struktura

structure

strukturalna zgodność typów

structural type conformance

sygnatura

signature

system zarządzania bazą danych, SZBD

database management system, DBMS

szablon

template

SZBD, system zarządzania bazą danych

DBMS, database management system

tranzytywne domknięcie

transitive closure

trwałość

persistence

tryger

trigger

tryger instead of

trigger instead of

tylko do czytania

readonly

typ

type

typ atomowy

atomic type

typ definiowany przez użytkownika

user-defined type

typ indeksu

index type

typ masowy

bulk type

typ parametryzowany

parametric type

typ referencyjny

referential type

ukrywanie informacji

information hiding

UML

UML, Unified Modeling Language

unia

union

usuwanie

delete

usuwanie duplikatów

duplicate removal

wariant

variant

wartość atomowa

atomic value

wartość domyślna

default value

wartość kluczowa

key value

wartość niekluczowa

non-key value

wartość zerowa

null value

warunek

condition

wewnętrzny identyfikator obiektu

internal object identifier

wewnętrzny system typów

internal type system

węzeł

node

węzeł grafu

graph node

węzeł grafu schematu

schema graph node

wiązanie

binding

wiązanie dynamiczne

dynamic binding

wiązanie nazw

name binding

wiazanie późne

late binding

wiązanie statyczne

static binding

wiązanie wczesne

early binding

wielodziedziczenie

multiple inheritance

wierzchołek stosu

top of a stack

własność domkniętości

closure property

wołanie

call

wołanie poprzez potrzebę

call-by-need

wołanie procedury

procedure call

wołanie przez nazwę

call-by-name

wołanie przez referencję

call-by-reference

wołanie przez wartość

call-by-value

wołanie przez wartość ze zwrotem

call-by-value-return

wołanie rekurencyjne

recursive call

wstawianie

insert

wyrażenie ścieżkowe

path expression

XML

XML, eXtensible Markup Language

zachowujące obiekty

object preserving

zagnieżdżanie zapytań

query nesting

zakres

scope

zakres nazw

name scope

zależne złączenie

dependent join

zamienialność

substitutability

zapis aktywacyjny

activation record

zapytanie

query

zapytanie eliptyczne

elliptic query

zapytanie interakcyjne

interactive query

zapytanie zagnieżdzone

nested query

zapytanie zakresowe

range query

zasada kompozycyjności

compositionality principle

zasada korespondencji

correspondence principle

zasada leksykalnego zakresu

lexical scoping principle

zasada otwarta-zamknięta

open-close principle

zasada relatywizmu

relativism principle

zasada zamienialności

substitutability principle

zastępowanie poprzez makrosa

macro-substitution

zbiór

set

zdarzenie

event

zewnętrzne złączenie

outer join

zewnętrzny system typów

external type system

zgodność typów

type conformance

ziarno

seed

ziarno obiektu wirtualnego

virtual object seed

złączenie

join

zmienna dziedzinowa

domain variable

zmienna globalna

global variable

zmienna korelacyjna

correlation variable

zmienna krotkowa

tuple variable

zmienna lokalna

local variable

zwisający pointer

dangling pointer

 

Copyrights © 2006 PJWSTK
Materiały zostały opracowane w PJWSTK w projekcie współfinansowanym ze środków EFS.