INFO
Sylabus
Standard ODMG, część 8
1. Co to jest i po co jest metamodel?
2. Przykład opisu metamodelu
3. Co przedstawia metamodel?
4. Przykład metamodelu
5. Wymagania w stosunku do metamodelu
6. Co to jest "generyczność"?
7. Metody programowania generycznego
8. Kroki refleksji
9. Metamodel rezultatów zapytań
10. Metadane w ODMG 3.0
11. Zakresy
12. Metaobiekty
13. Interfejs DefiningScope
14. Moduły
15. Operacje, wyjątki, stałe
16. Własności
17. Interfejsy
18. Klasy i kolekcje
19. Typy konstruowane
20. Specyfikatory i operandy
21. Podsumowanie i ocena specyfikacji
22. Jak poprawić koncepcję metamodelu?
23. Spłaszczenie meta-modelu
24. Spłaszczony metamodel - przykład (1)
25. Rozwinięcie spłaszczonego metamodelu
26. Spłaszczony metamodel - przykład (2)
27. Podsumowanie
Skorowidz
Wyście:
Wyklad XIV. Wprowadzenie do standardu ODMG, część 8:
Metamodel i repozytorium metadanych (KURS SSR)
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
« poprzedni punkt   następny punkt »

9. Metamodel rezultatów zapytań

(1kB) Jeżeli zapytanie może być tworzone dynamicznie, wówczas może ono zwrócić wartość takiego typu, który nie jest znany programiście podczas pisania programu. Przetwarzanie wyniku zapytania o nieznanym typie jest niemożliwe.
(1kB) Czyli wraz z wynikiem zapytania programista musi mieć możliwość odzyskania jego typu. Taki typ może być strukturą o dowolnym stopniu skomplikowania. Zapytanie może zwrócić taki typ, którego nie ma w schemacie bazy danych.
(1kB) Jeżeli rezultat zapytania byłby fizycznie rozdzielony ze strukturą przechowującą jego typ, wówczas przetwarzanie mogłoby być utrudnione z powodu niemożliwości dopasowania fragmentu wyniku do odpowiadającego mu fragmentu typu. Stąd rezultat zapytania powinien być "spleciony" z definicją jego typu.
(1kB) Zasady, w jaki sposób rezultat zapytania będzie "spleciony" z informacją o typie tego rezultatu tworzą metamodel rezultatów zapytań.

ODMG nie definiuje metamodelu rezultatów zapytań, co powoduje, że wiele lub większość zadań programowania generycznego poprzez refleksję będzie nierealizowalna. SQL, zarówno w wariancie SQL-89 jak i SQL-92, definiuje tego rodzaju metamodel.10. Metadane w ODMG 3.0 (metadata)

(1kB) Metadanymi nazywa się dane opisowe definiujące schemat obiektowej bazy danych. Są one używane dla zdefiniowania struktury składu trwałych obiektów.
(1kB) Metadane są przechowywane w Repozytorium Schematu ODL (ODL Schema Repository). Jest ono używane przez różne narzędzia i aplikacje. Repozytorium Schematu ODL jest odpowiednikiem Repozytorium Interfejsów IDL wg CORBA.
(1kB) Strukturę Repozytorium Schematu ODL określa zestaw interfejsów w ODL, który jest ze sobą połączony poprzez związki ustalające graf powiązań pomiędzy metaobiektami.
(1kB) Wszystkie te interfejsy sa zgromadzone wewnątrz modułu:
module ODLMetaObjects{ 
          // definicja interfejsów 
};


« poprzedni punkt   następny punkt »